Wolni i wyzwalający w mediach

W Ruchu Światło-Życie w drogowskazie Nowa Kultura jesteśmy wezwani do tworzenia kultury, jej przemieniania i ewangelizacji. Wymaga to od nas między innymi podjęcia refleksji na temat tego, w jaki sposób media wpływają na ludzkie relacje, sposoby porozumiewania się i docierania do innych ludzi. Nauka Kościoła bardzo wyraźnie pokazuje również media jako miejsce ewangelizacji i zauważa, że działania podejmowane w świecie wirtualnym są tak samo ważne jak działania prowadzone w świecie rzeczywistym.
W trakcie realizowania własnej formacji diakonijnej dostrzegliśmy, że wiele poruszanych przez nas tematów może pomóc w pogłębieniu rozumienia treści np. drogowskazu Nowa Kultura czy spotkań dotyczących świadectwa, ascezy, stylu życia. Z tego powodu przygotowaliśmy kilka propozycji scenariuszy dotykających tematów, które warto poruszyć.
Są to materiały studyjne. Mamy świadomość, że na pewno są niedoskonałe. Prosimy o wszelkie uwagi i propozycje dotyczące innych materiałów.
Zapraszamy także do dzielenia się własnymi pomysłami i materiałami.
Centralna Diakonia Komunikowania Społecznego
redakcja@ oaza.pl
cdks@oaza.pl

„Dzisiaj każdy potrzebuje jakiejś formy permanentnej edukacji medialnej, polegającej na własnych studiach, na udziale w zorganizowanych kursach lub na jednym i drugim jednocześnie. Edukacja taka nie tylko pozwala poznawać techniki stosowane przez media, ale także pomaga ludziom przyswajać sobie normy dobrego smaku i formułować poprawne oceny moralne, co jest jednym z aspektów formacji sumienia. Za pośrednictwem swoich szkół i programów formacyjnych Kościół powinien stwarzać okazje do tego rodzaju edukacji medialnej”. (Kościół a internet, dokument z dn. 22 lutego 2002r.)

NOWY CZŁOWIEK W SIECI
CELE
• zachęcenie do podjęcia refleksji odnośnie zachowań i motywacji, którymi kierujemy się w mediach społecznościowych;
link do prezentacji
konspekt w formacie pdf

JESTEM CZĘŚCIĄ OTACZAJĄCEGO ŚWIATA
o wpływie mediów na współczesną kulturę
CELE
• zachęcenie do świadomego poznawania kultury i tradycji środowiska, w którym się żyje – pomaga to budować tożsamość człowieka;
• zachęcenie do aktywnego uczestnictwo w życiu świata, do myślenia o jego kształcie i podejmowania działań długofalowych (nie nastawionych jedynie na szybki efekt);
konspekt w formacie pdf

KOMUNIKOWANIE I MIŁOSIERDZIE
CELE
• zwrócenie uwagi na zależność między dobrym komunikowaniem się a okazywaniem miłosierdzia;
• wskazanie cech dobrego przekazu i sposobu komunikowania się;

konspekt w formacie pdf

NA CYFROWYCH ŚCIEŻKACH
CELE
• zwrócenie uwagi na fakt, że media również są miejscem spotykania ludzi;
• zwrócenie uwagi na szanse i zagrożenia, jakie niesie ze sobą życie w świecie wirtualnym;
• zachęcenie do refleksji nad tym, co to znaczy spotykać się z innymi w świetle Ewangelii;

konspekt w formacie pdf
materiały do pracy w grupach (w formacie pdf)

CZAS BEZ MEDIÓW
CELE:
• zwrócenie uwagi na wpływ, jaki wywiera wspólnie spędzany czas nie przerywany innymi czynnościami, na budowanie silnych i bliskich relacji z innymi ludźmi;
• zwrócenie uwagi na konieczność przyswajania i praktykowania umiejętności bycia krytycznym odbiorcą mediów;

konspekt w formacie pdf
konspekt dla rodziców w formacie pdf

MEDIA: CZYM SĄ?
Natura i możliwości mediów
CELE:
• poznanie natury mediów i mechanizmów nimi rządzących;
• zwrócenie uwagi na konieczność wypracowania właściwej postawy wobec mediów;

konspekt w formacie pdf
materiały do pracy w grupach (w formacie pdf)

EWANGELIZACJA KULTURY
o przekładaniu wiary na fakty kulturowe i społeczne
CELE
• zwrócenie uwagi na obowiązek bycia twórczym, czyli ofiarowywania otoczeniu czegoś od siebie,
• zwrócenie uwagi na niepowtarzalność i wyjątkowość każdej osoby;
• zwrócenie uwagi na konieczność permanentnej edukacji medialnej;
• podjęcie refleksji nad sposobami ewangelizowania współczesnej kultury poprzez media;

konspekt w formacie pdf

WOBEC PRAWDY
CELE:
• zachęcenie do podjęcia refleksji na temat kryteriów udostępniania informacji i postawy poszukiwacza, a nie posiadacza prawdy;
• zwrócenie uwagi na wyznaczanie granic prywatności drugiego człowieka;
• pokazanie, na czym polega wychowywanie do prawdy;

konspekt w formacie pdf

WOLNOŚĆ I MANIPULACJA
„Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego! (1 Kor 10, 23-24); „Wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła” (1 Tes 5, 21-22)
CEL:
• zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób wyraża się wolność człowieka i w jaki sposób próbuje się nim manipulować;

konspekt w formacie pdf