Pomoce dla lektorów

Przyjęcie, zrozumienie, przeżycie czytanego słowa zależy w dużej mierze od lektora, od jego umiejętności czytania. (...) każdy tekst czytany w kościele w czasie liturgii powinien być przez lektora dobrze przygotowany.

          Ks. Władysław Basista „Ogólne zasady wymowy i poprawnego czytania” (fragm.)
          [w:] „Teczka lektora” i „Teczka komentatorki” - materiały formacyjne Ruchu Światło-Życie [1971]

 

Aby dobrze przygotować się do pełnienia tej funcji warto korzystać z dedykowanych lektorom stron internetowych i opracowań. Polecamy szczególnie podręcznik: „Ogólne zasady wymowy i poprawnego czytania”, który oprócz teorii zawiera liczne przykłady ćwiczeń emisji głosu, artykulacji i dykcji. Jest to cenna pomoc, nie tylko dla lektorów, ale dla wszystkich pełniących posługę słowa. Animatorom posługującym na rekolekcjach ONŻ polecamy przygotowany z myślą o lektorach Lekcjonarz Oaz Rekolekcyjnych Ruchu Światło-Życie (u dołu strony).

Komentarze liturgiczne

Przykłady komentarzy liturgicznych:

- COM 2013

- Msza Wigilii COM 2004

- Jutrznia w Wielką Sobotę z Wezwaniem

 

Więcej przykładów na stronie poświęconej Triduum Paschalnemu.

 

Liczne przykłady także na stronie DDL diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

 

Komentator liturgiczny i jego posługa - opracowanie Wojciecha Kosmowskiego

Modlitwy służby liturgicznej

MODLITEWNIK SŁUŻBY LITURGICZNEJ (do pobrania)

 

PRZYGOTOWANIE MODLITEWNE PRZED PEŁNIENIEM POSŁUGI DLA WSZYSTKICH
(odmawiane wspólnie przed celebracją):


Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją, do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce oddane tylko Tobie. Amen.

DLA POSZCZEGÓLNYCH POSŁUGUJĄCYCH
(odmawiane indywidualnie w stosownym czasie):


PEŁNIĄCY SŁUŻBĘ SŁOWA

LEKTOR: Boże, nasz Ojcze, Ty w różnych sposób przemawiałeś do ludzi, a najpełniej objawi­łeś się w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Dziś dajesz mi swego Ducha, abym poznał Twoje słowo, uczynił je regułą swego życia i odważnie głosił je braciom. Daj mi łaskę godnego czytania Pisma Świętego i spraw, aby wszyscy, którzy usłyszą Twoje słowo, przyjęli je z wiarą do swego serca. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

CZYTAJĄCY WEZWANIA MODLITWY POWSZECHNEJ (ORANT): Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam przykład modlitwy i nauczyłeś nas modlić się. Udziel mi swego Ducha, aby moja modlitwa była pełna wiary i przemieniała moje życie. Uczyń mnie apostołem modlitwy, aby nieustannie płynęło z ziemi ku niebu uwielbienie i dziękczynienie, przeproszenie i prośba. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

KOMENTATOR: Panie Jezu Chryste, Ty wyjaśniałeś uczniom z Emaus Pisma i połamałeś dla nich chleb. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Cię. Daj mi łaskę otwartych oczu, abym poznał prawdę ukrytą w Twoim słowie i rozumiał sens każdego znaku. Błogosław mojej posłudze wyjaśniania słów i gestów przeżywanych przez nas w liturgii. Spraw, aby nasze serca pałały miłością ku Tobie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


PEŁNIĄCY SŁUŻBĘ CZYNU

POSŁUGA KRZYŻA: Panie Jezu Chryste, Ty z miłości do ludzi umarłeś na krzyżu. Swoją męką uwolniłeś człowieka z grzechu i obdarzyłeś go nowym życiem. Pomóż mi nieść Twój znak krzyża w procesji i naucz mnie naśladować Cię w codziennym dźwiganiu krzyża. Spraw, aby wszyscy poznali Twoją nieskończoną miłość i oddali Tobie swoje serce. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

POSŁUGA ŚWIATŁA: Panie, Ty jesteś światłością świata. Ty wezwałeś mnie, aby w liturgii nieść światło, które o Tobie przypomina. Niech światło Twojej prawdy dotrze do ludzkich serc i roz­proszy ciemności błędu. Udziel mi łaski, abym spalał się dla innych i swoim przy­kładem życia wskazywał im drogę do Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

POSŁUGA KSIĘGI: Wszechmogący Boże, Ty pozwalasz mi usługiwać wobec świętej księgi modlitwy, jaką jest mszał. Pomóż mi coraz lepiej rozumieć wielkość i piękno modlitwy Kościoła, abym troszcząc się o mszał w celebracji liturgicznej, mógł być także świadkiem życia modlitewnego wobec braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

POSŁUGA WODY: Panie Jezu, Ty posyłasz mnie, abym w czasie świętej liturgii pełnił posługę ministranta wody. Czynię to z pokorą i modlitwą w intencji kapłana i wszystkich zgromadzonych. Proszę Cię, abyś umocnił mnie i wszystkich chrześcijan w wierze i czystości serca. Broń nas przed grzechem i udziel nam łaski trwania w zjednoczeniu z Tobą, która wyrasta z Chrztu świętego. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

POSŁUGA KADZIDŁA: Boże, Ojcze wszechmogący, Ty sprawiłeś, że mogę w tym zgromadzeniu pełnić posługę ministranta kadzidła. Pomóż mi ją spełniać z wiarą i miłością. Spraw, aby dym spalającego się kadzidła przypominał wszystkim, że ich modlitwy wznoszą się ku Tobie, a ofiara ich życia jest Tobie miłą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

POSŁUGA DARÓW: Ojcze niebieski, Ty powierzasz mi przyniesienie na Twój święty ołtarz darów ofiarnych. Są one owocem ziemi i pracy człowieka. Wyrażają dar serca, jaki składa każdy uczestnik Eucharystii. Pomóż mi dźwigać ten ciężar ludzkich cierpień i radości. Spraw, aby nasza ludzka ofiara złączyła się z doskonałą ofiarą Twego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

POSŁUGA ŁADU: Boże, nieskończenie piękny i doskonały. Podziwiamy piękno przyrody i wspaniałość człowieka stworzonego na Twój obraz i podobieństwo. Ty pragniesz, aby celebracja liturgii, objawiająca Twoją tajemnicę, była piękna i pełna harmonii. Przyjmij moją posługę, przez którą chcę upiększyć miejsce celebracji i dbać o porządek w czasie jej trwania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

PEŁNIĄCY SŁUŻBĘ ŚPIEWU

PSAŁTERZYSTA: Boże, nasz Ojcze, Ty dałeś ludziom psalmy jako modlitwę przez Ciebie natchnioną. Ty powołałeś mnie, abym śpiewem psalmu odpowiadał na Twoje słowo, wychwala­jąc Twoje wielkie dzieła i przepraszając Cię za popełnione grzechy. Ześlij na mnie swego Ducha, aby modlitwa psalmami przemieniała moje życie, a śpiew psalmu w cza­sie liturgii pomógł braciom wznieść ich serca ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana na­szego. Amen.

KANTOR lub ORGANISTA: Naucz mnie, Panie, śpiewać pieśń nową, pieśń o Tobie i Twojej miłości, pieśń śpiewaną nie tylko ustami, lecz sercem. Napełnij mnie darem swego Ducha, aby przez moją posługę wszyscy zgromadzeni na celebracji liturgii, mogli wznieść swe serca w pieśni uwielbienia ku Tobie, Boże. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

SCHOLA lub CHÓR: Bądź uwielbiony Boże, przez chóry aniołów i świętych, które przepełnione radością i zachwytem, nieustannie śpiewają na Twoją chwałę. Bądź uwielbiony w Twoim Ko­ściele, który łączy się z mieszkańcami nieba, aby wielbić Twoją miłość. Daj i nam dar śpiewania sercem i ustami, aby nasza pieśń wznosiła się ku Tobie i podnosiła w górę serca wszystkich zgromadzonych. Spraw, by całe moje życie było śpiewem na Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 


Modlitwy podano według propozycji wyd. 3. roboczego „Dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznej”
przygotowanej przez Podkomisję ds. Służby Liturgicznej działającą w ramach
Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski.

Modlitwa Powszechna

Modlitwa powszechna - schemat do pobrania

 

Przykłady modlitwy powszechnej:

- COM 2009

- COM 2011

- IV Niedziela Wielkiego Postu

 

Więcej przykładów na stronie poświęconej Triduum Paschalnemu.

 

Liczne przykłady także na stronie DDL diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

stworzone dzięki komputerowe24.pl | strona archiwalna | ta strona korzysta z cookies
2019  Centralna Diakonia Liturgiczna