Abp Andrzej Dzięga powołał urząd opiniujący kwestie bioetyczne m.in. in vitro

Abp Andrzej DzięgaPenitencjarię Archidiecezjalną w Szczecinie, czyli autonomiczny urząd opiniujący „trudne współczesne kwestie etyczno-moralne” powołał metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga. Tworzyć go będzie zespół ekspertów Dekret w tej sprawie został opublikowany na stronie internetowej archidiecezji.

Abp Dzięga powołał Penitencjarię Archidiecezjalną biorąc pod uwagę „potrzeby powierzonego mi Ludu Bożego w zakresie nieustannego formowania ludzkich sumień, mając też na uwadze trwającą aktualnie dyskusję na tematy bioetyczne, w tym problematykę etyczno-moralnej oceny indywidualnej odpowiedzialności poszczególnych wiernych za publicznie wygłaszane opinie a także podejmowane publicznie decyzje dotyczące promowania oraz rozszerzania możliwości stosowania naruszających porządek natury oraz godność osoby ludzkiej procedur in vitro, uwzględniając także inne, trudne współczesne kwestie etyczno-moralne”.

Metropolita szczecińsko-kamieński powołał urząd na mocy kanonu 145 §2 oraz kanonu 148 Kodeksu prawa kanonicznego.

Jak czytamy w dekrecie, do zadań Penitencjarii należeć będzie przede wszystkim:

– analiza teologiczno-etyczna nowych zagadnień z zakresu spowiednictwa, teologii moralnej i kwestii bioetycznych, włącznie z udzielaniem odpowiedzi o charakterze konsultacyjnym

– formacja spowiedników na terenie archidiecezji w zakresie tzw. tematów trudnych, nowych, bioetycznych

– koordynacja posługi penitencjarzy kapitulnych i sanktuaryjnych na terenie archidiecezji

– pomoc spowiednikom w rozstrzyganiu trudnych kazusów, z zachowaniem odpowiedniej tajności poszczególnych sytuacji

– konsultacje z katechetami w zakresie formacji sumień młodego pokolenia

– organizowanie formacji permanentnej spowiedników, konferencji naukowych oraz podejmowanie tych zagadnień w ramach przepowiadania liturgicznego

– rozpoznawanie i rozstrzyganie przedstawionych przez duszpasterzy bądź też przez samych wiernych sytuacji, w których publiczne wypowiedzi, decyzje, lub w inny sposób prezentowana postawa zewnętrzna wiernego, świadomie niezgodna z nauką Kościoła katolickiego, powinny skutkować powstrzymaniem się tegoż wiernego od przystępowania do Komunii świętej, wraz z określeniem warunków powrotu do pełnego życia sakramentalnego

– inne, ważne kwestie z zakresu sakramentu pokuty i pojednania

Penitencjarię Archidiecezjalną tworzyć będzie zespół kapłanów – ekspertów z zakresu teologii pastoralnej, teologii moralnej, teologii duchowości, bioetyki i prawa kanonicznego.

Na czele zespołu ekspertów stać będzie penitencjarz archidiecezjalny, wyposażony na forum wewnętrznym we wszystkie uprawnienia jurysdykcyjne, zwyczajnie przynależne biskupowi diecezjalnemu, zaś na forum zewnętrznym równy w kompetencjach wikariuszowi biskupiemu w sprawach określonych dekretem. Będzie on podlegał bezpośrednio metropolicie szczecińsko-kamieńskiemu.

„W skład Zespołu wchodzą Konsultorzy, według swoich kompetencji i specjalności akademickich, w liczbie od 3 do 7. Odrębny Zespół stanowią w Penitencjarii Księża Penitencjarze kapitulni i sanktuaryjni, działający zawsze z zachowaniem klauzuli forum wewnętrznego” – informuje w dekrecie abp Dzięga.

Funkcje w Penitencjarii będą powierzane na okres 3-letnich kadencji, z możliwością ponawiania na kolejne kadencje. Pierwsza, rozpoczynająca się obecnie kadencja, będzie trwać od momentu ogłoszenia niniejszego Dekretu do końca lutego 2016 r. Penitencjarzem archidiecezjalnym na pierwszą kadencję został ks. dr hab. Andrzej Offmański.

 

Katolicka Agencja Informacyjna

You Might Also Like

Leave a Reply