fot. www.sejm.gov.plZmiany wprowadzone do projektu nie usuwają jednak głównych wad ustawy. Dlatego Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” (ZDR3+) wystosował list otwarty do Marszałka Sejmu i posłów wzywający do głosowania przeciwko ustawie w zaproponowanej formie.

 

W środę posłowie rozpatrzą poprawione sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w związku z projektem wspomnianej ustawy.

Niezadowolenie treścią proponowanych zmian w projekcie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wyraziła Joanna Krupska, prezes Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”. W przekazanym KAI oświadczeniu podkreśla, że „nie został zmieniony tytuł ustawy, sugerujący jakoby rodzina była ogniskiem przemocy”. Związek zaprotestował także w liście otwartym do Marszałka Sejmu.

Zdaniem Krupskiej zmiany wprowadzone do projektu nie usuwają jednak głównych wad ustawy. Dlatego Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” (ZDR3+) wystosował list otwarty do Marszałka Sejmu i posłów wzywający do głosowania przeciwko ustawie w zaproponowanej formie.

W piśmie do parlamentarzystów ZDR3+ zwraca uwagę, że nie został zmieniony tytuł ustawy, sugerujący jakoby rodzina była ogniskiem przemocy. Projekt ustawy, niezgodnie z konstytucyjnym ujęciem rodziny, zalicza do niej wszelkie nieformalne związki osób wspólnie zamieszkujących.

Ogromne obawy Związku Rodzin budzi przyjęta w ustawie szeroka definicja przemocy, która, zdaniem autorów listu do marszałka Sejmu, ogranicza oddziaływanie wychowawcze rodziców. Obawy przeciwników ustawy, także w proponowanym kształcie, rodzi także duży zakres kompetencji zespołów interdyscyplinarnych mających reagować na podejrzenia tak rozumianej przemocy.

Zdaniem ZDR3+ projekt ustawy przyznaje pracownikowi socjalnemu szczególne uprawnienia do odebrania dziecka rodzinie oraz wprowadza do Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego całkowity zakaz karcenia dzieci.

Dlatego w liście do Marszałka Sejmu ZDR3+ załącza także szereg propozycji konkretnych poprawek (wraz z ich uzasadnieniem), których wprowadzenie, zdaniem Związku, pozwoliłoby na usunięcie wad tej ustawy.

„Przyjęcie nowelizacji w kształcie proponowanym przez poprawione sprawozdanie Komisji może w konsekwencji prowadzić do ograniczania suwerenności władzy rodzicielskiej i niezależności procesu wychowawczego” – ocenia Joanna Krupska w przesłanym KAI oświadczeniu.

W liście, jaki do Marszałka Sejmu wystosował Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” czytamy m.in.: „W sprawie projektowanej ustawy zabieramy głos w imieniu większości polskich rodzin, w których nie katuje się dzieci ani współmałżonków, w których nie dochodzi do przestępstw seksualnych, w których małżonkowie borykają się z codziennymi trudnościami, i w których kochają swoje dzieci i starają się wychowywać je najlepiej, jak potrafią”.

W poprawkach przesłanych Marszałkowi Sejmu postuluje się m.in. zmianę nazwy ustawy, która obecnie miałaby brzmieć: "Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy wobec osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym". ZDR3+ uzasadnia, że do przemocy domowej dochodzi bardzo często wśród osób wspólnie zamieszkujących a nie stanowiących rodziny. Dlatego też proponuje się zastąpienie we wszystkich miejscach ustawy sformułowania „przemoc w rodzinie” określeniem „przemoc domowa”.

Związek zwraca też uwagę, że „wyróżnianie ‘przemocy w rodzinie’ na tle innych przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu ludzkiemu i przeciwko rodzinie ma charakter wyłącznie ideologiczny”.

 wiadomość Krajowej Agencji Informacyjnej