Święty Józef„Wasza praca to pochylanie się nad tymi, którzy się źle mają" - powiedział metropolita katowicki abp Damian Zimoń 12 marca w sanktuarium św. Józefa w Rudzie Śląskiej do uczestników dnia skupienia dla świeckich zaangażowanych na terenie archidiecezji katowickiej w duszpasterstwo rodzin.

W spotkaniu udział wzięli doradcy życia rodzinnego, animatorzy przygotowania bliższego do małżeństwa oraz członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej.

Uczestnicy dnia skupienia spotkali się z siostrą Anną Bałchan SMI, która w 2002 r. założyła w Katowicach Stowarzyszenie im. Maryi Niepokalanej na rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom.

Jego celem jest pomaganie kobietom chcącym porzucić prostytucję oraz tym, które mogą być nią zagrożone. Siostra Bałchan mówiła o tym, że możliwe jest w życiu człowieka uzdrowienie, ale tylko Bóg może je sprawić. Podkreślała rolę matki i ojca w rodzinie, mówiła o skutkach błędów, braku miłości w rodzinie, z którymi raz po raz spotyka się w swej pracy. Kładąc nacisk na sprawę właściwych relacji w rodzinie, stwierdziła, „Nikt nie jest czyjś własnością".

Podczas Mszy św. abp Zimoń nawiązał do odczytanego fragmentu Ewangelii o powołaniu celnika Lewiego, zwracając uwagę na ciągłą potrzebę wychodzenie do tych, którzy czują się odrzuceni przez społeczeństwo i konieczność stałego przyciągania grzeszników do Kościoła. Zgromadzonym w sanktuarium św. Józefa w Rudzie Śl. doradcom rodzinnym, animatorom przygotowującym do małżeństwie i członkom Stowarzyszenia Rodzin Katolickich dziękował za ich pracę, która choć nieefektowna, „niepozorna", przynosi wielkie owoce. Podkreślił, że ci, którzy żyją w dobrych, kochających się rodzinach powinni pomagać przeżywającym kłopoty, kryzysy, niepowodzenia.

Początki poradnictwa rodzin w archidiecezji katowickiej, rozumiane jako służba małżeństwu i rodzinie sięgają lat powojennych. W 1957 r. z inicjatywy bp. Herberta Bednorza powstała Diecezjalna Poradnia Życia Rodzinnego, która nosiła nazwę: „Katolicka Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna". W 1965 r. został powołany do pracy w Poradni stały duszpasterz. Rozszerzono również skład osobowy poradni. Weszli doń: lekarze o różnych specjalnościach, psycholodzy, pedagodzy, prawnik, pracownicy socjalni.

Od 1965 r. stopniowo powstawać parafialne poradnie Życia Rodzinnego, natomiast od 1968 r. (po wydaniu przez Pawła VI encykliki Humenae Vitae) rozpoczął się cykl kształcenia instruktorek naturalnej metody regulacji poczęć.

Ważnym krokiem w rozwoju duszpasterstwa rodzin stał się I Synod diecezji katowickiej (1972-1975), który starał się łączyć dotychczasowe doświadczenia pracy duszpasterskiej z nowymi dokumentami Kościoła (szczególnie dokumentami Soboru Watykańskiego II). Na Synodzie został podjęta tematyka rodzinna, zwrócono także uwagę na konieczność propagowania i rozwijania sieci parafialnych poradni życia rodzinnego.

25 marca 1993 r. abp Damian Zimoń powołał Archidiecezjalną Poradnię Adopcyjną, która obecnie działa jako Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy.

Dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Katowickiej jest ks. dr Marian Wandrasz.

 

Katolicka Agencja Informacyjna