Senat rozpatruje obecnie uchwaloną 8 listopada przez Sejm ustawę o cudzoziemcach. W opinii ekspertów z Centrum Prawnego Ordo Iuris, art. 160 pkt. 3 tej ustawy przewiduje możliwość udzielania zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce cudzoziemcowi, który jest w stałym związku z osobą tej samej płci, będącą obywatelem RP, innego państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Zdaniem Ordo Iuris ustawa takie intencje ukrywa. Mowa jest bowiem o cudzoziemcu, który prowadzi życie rodzinne w rozumieniu Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Jednak w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oznacza to również stały związek osób tej samej płci - uważa Ordo Iuris.

Ordo Iuris informuje, że przepisy prawa europejskiego nie wymagają przyznawania cudzoziemcom ochrony „życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”.

"Ich życie rodzinne 'po prostu', a nie 'w rozumieniu Konwencji …' jest chronione przez inne przepisy tej ustawy. Przyjęcie, stworzonego wyłącznie na użytek subkultur ruchu LGBT, art. 160 pkt. 3 będzie godziło w konstytucyjny model życia rodzinnego chroniony na mocy art. 18 Konstytucji RP. Stwierdza on, że pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się 'małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo' a nie 'życie rodzinne w rozumieniu Konwencji'. Przepis artykułu 160 pkt 3 ustawy umożliwia, trudny do kontrolowania, napływ do kraju osób należących do środowisk LGBT, a pochodzących spoza obszaru UE" - przestrzega Centrum Prawne Ordo Iuris.

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przyjęła poprawkę o usunięciu art. 160 pkt. 3 z ustawy, dzięki czemu Senat otrzyma na najbliższym posiedzeniu możliwość wykreślenia szkodliwego przepisu z ustawy o cudzoziemcach.

Za pomocą strony CitizenGO ( www.citizengo.org/pl) można podpisać petycję i zaapelować do senatorów aby poparli poprawkę Komisji i nie pozwolili na podważanie konstytucyjnie chronionego w Polsce modelu życia rodzinnego.

Katolicka Agencja Informacyjna