Uniwersytet Kardynala Stefana WyszynskiegoCywilizacja miłości i cywilizacja śmierci, zadania mężczyzny i kobiety we współczesnym świecie, rola narzeczeństwa w przygotowaniu do zawarcia sakramentalnego związku oraz miejsce seksualności w relacji damsko-męskiej – te tematy były przedmiotem dyskusji podczas drugiego dnia Kongresu Rodziny „Miłość i życie”, który odbył się na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Drugą część sobotnich obrad, poświęconą męskości, kobiecości i małżeństwu rozpoczął wykład ks. prof. Piotra Mazurkiewicza, który przybliżył uczestnikom nauczanie św. Jana Pawła II na temat cywilizacji śmierci. Przypomniał, że w orędziu na Światowy Dzień Pokoju papież wskazywał na kulturę Zachodu jako na tę, która jest zarazem bardzo pociągająca dla reszty świata a jednocześnie pogrążona w głębokim kryzysie. Zdaniem następcy św. Piotra kryzys ten jest wynikiem gwałtownego zubożenia w warstwie duchowej, która dokonała się w naszej kulturze na skutek próby odrzucenia Boga przez jej przedstawicieli.

Jak twierdzi Jan Paweł II, to odrzucenie ostatecznie skutkuje śmiercią samej kultury i człowieka.

- Kiedy Fryderyk Nietzsche powiedział: „Bóg umarł” niejako uznał, że jest On dla człowieka niewygodny. Bo jeśli Bóg jest, to nie wszystko wolno. Jeśli Bóg jest, to człowiek nie może sam siebie postawić na Jego miejscu. Aby osiągnąć pełnię anarchistycznej wolności, człowiek musi wykasować Boga ze swojej pamięci – dowodził prof. Mazurkiewicz.Skutkiem masowego odrzucania Boga było powstanie wspomnianej cywilizacji śmierci, która zdaniem Jana Pawła II sprowadziła na Europę zbrodnicze totalitaryzmy, hitlerowski i komunistyczny. Stało się tak, ponieważ po odrzuceniu Boga człowiek tym samym odrzucił kategorie dobra i zła a także racjonalność. Jeśli bowiem nie ma Boga, jaki możemy mieć powód, by postępować moralnie? Jeśli nie ma Boga, nie ma już etyki. Kończąc wykład prof. Mazurkiewicz zaznaczył, że granica pomiędzy cywilizacją miłości i śmierci nie przebiega w świecie zewnętrznym ale w sercu każdego człowieka.

Nawet osoby głęboko wierzące są niejako przesiąknięte skutkami szerzenia się cywilizacji śmierci w kulturze. Potrzeba więc wytrwałego budowania przeciwwagi dla propagandy cywilizacji śmierci, a najlepszym sposobem szerzenia cywilizacji miłości jest świadectwo wiary. Osobiste świadectwo swojego nawrócenia i działalności na rzecz promowania czystości przedmałżeńskiej dała była modelka, założycielka włoskiej gałęzi wspólnoty „Ruch Czystych Serc”, Anna Golędzinowska.

Tymczasem o nowatorskim programie promowania wartości wstrzemięźliwości seksualnej przed zawarciem sakramentu małżeństwa opowiedzieli członkowie stowarzyszenia „Ster na Miłość”. Ks. Marek Dziewiecki opowiedział o zadaniach mężczyzny we współczesnym świecie. Podkreślił, że pierwszym i najważniejszym męskim powołaniem jest odkrycie swojej prawdziwej tożsamości, którą jest bycie osobą stworzoną na obraz i podobieństwo Boga. Kapłan przestrzegał przed postawą redukcjonistyczną i postrzeganiem człowieka jedynie jako zwierzęcia zdeterminowanego przez najniższe instynkty. Przestrzegał też przed uważaniem siebie za wszechwiedzącego i stawianiem się na miejscu Boga. - Mężczyzna musi panować nad samym sobą, żeby mógł panować nad światem zwierząt i przedmiotów. Podstawowym zadaniem mężczyzny jest obrona własnej wolności przed wszelkimi zniewoleniami – mówił kapłan.
Ostatnim wymienionym przez niego zadaniem jest stawanie się odpowiedzialnym mężem i ojcem. Mężczyzna ma dorastać do miłości rodzicielskiej i małżeńskiej. A także być człowiekiem sumienia, odróżniającym dobro od zła. Zadania dla współczesnych kobiet zreferowała zgromadzonym dr Maria Jankowska. Podkreśliła, że kobieta jest istotą duchową i jej pierwszą powinnością jest uzyskanie świadomości, że posiada identyczną godność jak mężczyzna. A także sprzeciwianie się wszelkim sytuacjom odbierającym godność jej samej i innym kobietom. Kobiecą powinnością jest też rozwijanie relacji miłości do Boga, drugiego człowieka i siebie samej. Jest nią także zaakceptowanie własnej kobiecości, niepowtarzalności i piękna. Małżonkowie z czternastoletnim stażem, Małgorzata i Arkadiusz Urbańscy przybliżyli słuchaczom wartość czasu narzeczeństwa dla budowania dojrzałej miłości małżeńskiej.

A prof. Urszula Dudziak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego poruszyła temat seksualności w służbie miłości. Zaznaczyła, że płciowość uzdalnia człowieka do przyjęcia bezwarunkowego daru z siebie i do tego, by samemu takim darem się stawać. Podkreśliła, że mężczyzna i kobieta są równi w godności ale inni w swej naturze po to, by nawzajem się uzupełniać. Jak zaznaczyła prelegentka, ludzkie ciało jest niejako „narzędziem kochania”. Dzięki niemu ludzka miłość staje się widzialna i konkretnie wyrażana. Aby jednak tak się stało, należy właściwie ustawić w swoim życiu priorytety. Naczelne miejsce w życiu człowieka powinien zajmować Bóg a zaraz za Nim drugi człowiek. Szczególnym rodzajem więzi, wyniesionym przez Boga do godności sakramentu, jest miłość małżeńska. Seksualność ludzka ma pozostawać na służbie tej szczególnej miłości, ma ją wyrażać i dawać szansę przekazywania życia. Umożliwia to odmienność płciowa. Dojrzała seksualność wina więc być integralna, harmonijna i zawsze ukierunkowana na dwa cele: wyrażanie miłości i powoływanie życia.

Organizatorami Kongresu Rodziny „Miłość i życie” jest Stowarzyszenie Fides et Ratio oraz Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW przy współudziale Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie. Kongres trwa od 20 do 22 marca.

Katolicka Agencja Informacyjna