Drukuj

stop aborcjiFundacja Pro-Prawo do Życia i inne organizacje zaangażowane w inicjatywę ustawodawczą „Stop Aborcji” skierowały pismo do sejmowej Komisji ds. Petycji, w którym wyraziły poparcie dla antyaborcyjnego projektu przedstawionego przez Polską Federację Ruchów Obrony Życia.

Podpisani pod pismem Mariusz Dzierżawski i Jerzy Kwaśniewski wzywają posłów do niezwłocznego przyjęcia ustawy. Sejmowa komisja przeprowadzi dyskusję nad projektem 12 stycznia. „Skierowanie go do dalszych prac uważamy za moralny obowiązek posłów. Odrzucenie petycji BKSP-145-122/16 obciąży posłów, którzy się tego dopuszczą, odpowiedzialnością za legalne zabójstwa wszystkich dzieci poczętych, które nastąpią po tym fakcie” – przestrzegają Dzierżawski i Kwaśniewski.

Komisja do Spraw Petycji rozpatrzy 12 stycznia petycję Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w sprawie zmiany Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży, Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz Uustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Projekt będący przedmiotem tej petycji przyznaje od chwili poczęcia prawną ochronę życia każdemu dziecku w Polsce.

Zaproponowany przez PFROŻ projekt został złożony w Sejmie w trybie petycji obywatelskiej 14 września ub. roku. Zakłada pełną prawno-karną ochronę życia dziecka poczętego i zakazuje aborcji, bez wyjątków. Autorzy projektu podkreślają, że działania podejmowane przez lekarza w celu ratowania życia matki, w wyniku którego traci życie dziecko poczęte, nie jest aborcją. W kwestii karalności kobiet, projekt Federacji pozostawia dotychczasowy zapis o zwolnieniu z kary matki dziecka poczętego.

Mając na uwadze problemy, jakie niosą ze sobą tzw. ciąże specjalnej troski, a także potrzebę wsparcia rodzin wychowujących dzieci chore, projekt zobowiązuje organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego do zapewnia pomocy materialnej i opieki dla rodzin oraz samotnych rodziców, wychowujących dzieci dotknięte ciężkim upośledzeniem albo chorobą zagrażającą ich życiu, jak również matkom oraz ich dzieciom, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że do poczęcia doszło w wyniku czynu zabronionego.

„Jakkolwiek pozostawia bezkarnym zamach na życie dziecka, którego dopuszcza się matka, jednak stanowi istotną poprawę w stosunku do przepisów obowiązujących obecnie” – uważają przedstawiciele Komitetu „Stop Aborcji”.

Przypominają, że na mocy obowiązującej obecnie ustawy, życie traci około tysiąca dzieci rocznie, głównie (95%) z powodu rozpoznania albo podejrzenia choroby lub upośledzenia. „Przyzwolenie na zabijanie chorych dzieci nie da się niczym usprawiedliwić i obciąża hańbą polskich ustawodawców” – stwierdzają Dzierżawski i Kwaśniewski.

„Niezależnie więc od niedostatków projektu PFROŻ, które można wyeliminować w toku prac legislacyjnych, wyrażamy nasze jednoznaczne jego poparcie. Skierowanie go do dalszych prac uważamy za moralny obowiązek posłów. Odrzucenie petycji BKSP-145-122/16 obciąży posłów, którzy się tego dopuszczą, odpowiedzialnością za legalne zabójstwa wszystkich dzieci poczętych, które nastąpią po tym fakcie.

Oświadczenie skierowane do sejmowej komisji zostało złożone w imieniu organizacji zaangażowanych w prace Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”, który zebrał prawie pół miliona podpisów obywateli popierających ten projekt, a także wielu innych organizacji prorodzinnych i pro-life w Polsce.

Katolicka Agencja Informacyjna