urszula dudziak„We współczesnych czasach toczy się intensywna walka duchowa o wartości, człowieka oraz relacje” – uważa dr hab. Urszula Dudziak. Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II była gościem Akademii Rodziny prowadzonej przez Rodziny Szensztackie oraz Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Bydgoskiej. Spotkanie przy Sanktuarium Zawierzenia zatytułowano: „Zasady i normy moralne ochroną szczęścia małżeństwa i rodziny”.

Psycholog, teolog, doradca życia rodzinnego zwróciła uwagę na takie zagadnienia, jak: stworzenie człowieka i wartość rodziny, moralność małżeńska i rodzinna, dezakceptacja norm moralnych, a także na potrzebę mobilizacji i naprawy. – Wartość rodziny, sakrament małżeństwa oraz rodzicielstwo są tymi obszarami, które wciąż należy studiować. Zadania, jakie zostają nam powierzone, to rodzenie fizyczne oraz duchowe, w którym zawiera się cały proces wychowania. To kształtowanie postaw w oparciu o wartości i normy, ukazywanie sensu i celu życia, którym jest życie wieczne, wprowadzanie na drogę zbawienia i pomoc w kroczeniu po tej drodze do Królestwa Miłości – powiedziała.

Profesor uważa, że we współczesnych czasach toczy się intensywna walka duchowa o wartości, człowieka oraz relacje. Jej zdaniem działania gorszące przejawiają m.in. skrajnie liberalne media, partie, ruchy, przemysł pornograficzny, antykoncepcyjny, abortywny, ugrupowania walczące z Kościołem oraz permisywną edukację (zgodę na złe zachowanie, pozostawienie go bezkarnym, pozwalanie na wszystko). – Myśląc o wychowaniu seksualnym, trzeba wspomnieć o negatywnym przykładzie autorytetów wychowujących. Z badań ankietowych opublikowanych w 2009 roku wynika, że postawę katolicko-normatywną reprezentowało 12,6% badanych, relatywną – 75,4%, a laicko-permisywną 12% – dodała.

Doktor hab. Urszula Dudziak zaprezentowała również akceptację norm moralnych wśród uczniów liceów na przestrzeni lat 1992-2007 oraz z 2014 roku. – Uczniowie akceptują zakaz zdrad małżeńskich, zakaz przerywania ciąży, zakaz praktyk homoseksualnych. Jednak w przypadku zakazu zapłodnienia in vitro, zakazu rozwodów, stosowania antykoncepcji, zakazu współżycia przed ślubem padały najczęściej odpowiedzi „nie” lub „to zależy”. Wszyscy powinni się troszczyć o doskonalenie aksjologicznego i moralnego rozwoju. W rozwój wpisane jest poznawanie i hierarchizowanie wartości oraz poszanowanie norm – powiedziała.

Na zakończenie wystąpienia pojawiły się postulaty naprawcze – na pierwszym miejscu zostały postawione modlitwa i sakramenty. Następnie formacja religijną oraz spotkania z wierzącymi w Chrystusa, a poprzez nie zaangażowanie m.in. w ruchy i stowarzyszenia. – Przyjęcie norm jest możliwe, gdy uwierzymy, że Bóg nas kocha i chce dla nas samego dobra – zakończyła.

Akademia Rodziny prowadzona przez Rodziny Szensztackie została zapoczątkowana w Józefowie k. Warszawy przez Mirosławę i Pawła Kwas, a dziś istnieje również m.in. w Gdyni, w Winowie k. Opola i w Bydgoszczy przy Sanktuarium Zawierzenia. – Z perspektywy dwunastu lat wiemy z małżonką, że wspólnota szensztacka pomaga nam wzrastać duchowo. Daje odpowiedź w sprawach często nieporuszanych albo „wstydliwych” czy też piętnowanych w naszych środowiskach, a które są istotne dla nas jako wierzących katolików – powiedział Tomasz Zająkała, mąż Małgorzaty (staż małżeński – 15 lat) oraz ojciec Szymona i Karola.

Podstawowy element wsparcia rodzin uczestniczących w Akademii Rodziny stanowi cykl dziesięciu spotkań od października do czerwca, raz w miesiącu. Uczestnicy mogą zdobyć nie tylko nową wiedzę na temat rozwoju relacji w małżeństwie i rodzinie, ale również nabyć praktyczne umiejętności w tej dziedzinie.

Prof. KUL dr hab. Urszula Dudziak z Katedry Psychofizjologii Małżeństwa i Rodziny poprowadzi również w bydgoskiej parafii Chrystusa Króla warsztaty „Etapy rozwoju zdolności do miłości”, skierowane do doradców życia rodzinnego i katechetów, a także spotka się z wiernymi na Mszach św., mówiąc o domu rodzinnym jako centrum formacji człowieka.

Katolicka Agencja Informacyjna