Benedykt XVI27 listopada podczas liturgii rozpoczynającej Adwent Ojciec Święty Benedykt XVI rozpocznie modlitewne czuwanie w Bazylice św. Piotra na Watykanie w intencji każdego poczynającego się ludzkiego życia. Papież wzywa cały Kościół do przyłączenia się do tej modlitwy.

Na polecenie Ojca Świętego kard. Antonio Cañizares Llovera, przewodniczący Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz kard. Ennio Antonelli, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny wysłali do wszystkich biskupów i diecezji Kościoła katolickiego list z prośbą o podjęcie tej modlitwy i zorganizowanie podobnego czuwania modlitewnego u progu Adwentu we wszystkich kościołach lokalnych.

Zdaniem nowo nominowanego przez Benedykta XVI amerykańskiego kardynała Raymonda Burke'a, prefekta Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, będzie to „niezwykle ważne wydarzenie, bez precedensu w historii Kościoła". Kardynał dodał: „To najważniejsza i najpilniejsza inicjatywa, którą możemy obecnie podjąć w obronie życia! Trzeba to zrobić, trzeba modlić się w intencji życia, odpowiadając na papieski apel".

W dniach 5–10 października odbył się w Rzymie V Światowy Kongres Modlitwy w Obronie Życia zorganizowany przez Human Life International. Uczestniczyło w nim kilkaset osób zaangażowanych w służbę życiu z 54 państw świata. Podczas Mszy św. rozpoczynającej kongres kard. E. Antonelli zaprosił wszystkich obecnych do przyłączenia się do wspólnej modlitwy w intencji poczętych dzieci w łączności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI na rozpoczęcie Adwentu, co spotkało się z radosnym aplauzem.

Jako pierwsi na wezwanie Benedykta XVI odpowiedzieli biskupi amerykańscy. Już 1 października podano informację, że amerykańscy biskupi postanowili, iż 27 listopada we wszystkich parafiach w USA odbędzie się modlitwa w intencji każdego poczynającego się życia w łączności z Ojcem Świętym. Biskupi amerykańscy wezwali także wszystkich katolików, aby niezależnie od tego czy pozostaną w swoich domach, będą w podróży czy na wakacjach podjęli tę modlitwę 27 listopada w łączności z papieżem i całą wspólnotą Kościoła.

7 listopada z prośbą do wszystkich polskich diecezji o podjęcie modlitwy z papieżem zwrócił się Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, organ wykonawczy Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny.

KODR proponuje, by poprzedzić tę modlitwę dwudniową ekspiacją za zabijanie dzieci nienarodzonych, aborterów, za grzechy popełnione w metodzie in vitro i za stosujących tę metodę. Czwartek 25 listopada ma być dniem ekspiacji za dzieci uśmiercone przed narodzeniem oraz modlitwy o nawrócenie aborterów. Piątek 26 listopada to dzień ekspiacji za grzechy popełnione w metodzie in vitro oraz modlitwy za stosujących tę metodę. Sobota 27 listopada to dzień dziękczynienia za dar życia i modlitwy za małżeństwa i rodziny, by ten dar szanowały.

Diakonia Życia wzywa wszystkie wspólnoty Ruchu do włączenia się w dniu 27 XI w jedności z Ojcem Świętym do modlitwy w intencji poczętego życia. Ponieważ ma to być modlitwa całego Kościoła, o której zorganizowanie zostali poproszeni biskupi, nie planujemy w tym momencie organizowania osobnych spotkań modlitewnych we wspólnotach Ruchu. Zachęcamy natomiast do uczestnictwa w modlitwie organizowanej przez diecezje, do włączenia się w organizację modlitw na szczeblu diecezjalnym czy parafialnym. Diecezjalne Diakonie Życia będą przekazywać wspólnotom Ruchu informacje o tym, w jaki sposób będzie przebiegać modlitwa w intencji poczętego życia na terenie danej diecezji.

Zwracamy się także do wszystkich wspólnot Ruchu, które w dniu 27 listopada będą przeżywały rekolekcje, oazy modlitwy czy spotkania, by również podjęły modlitwę w intencji poczętego życia.

Agata i Krzysztof Jankowiakowie
odpowiedzialni za Centralną Diakonię Życia Ruchu Światło-Życie


Papieska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na życzenie Ojca Świętego Benedykta XVI opracowała schemat liturgii wieczoru wigilii Adwentu, który będzie poświęcony wspólnemu czuwaniu w intencji każdego poczynającego się ludzkiego życia. Zapraszamy do zapoznania się z tym schematem w języku polskim.


Poniżej przedstawiamy propozycję Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin.

DZIEŃ PIERWSZY – czwartek 25.11.2010

Temat: EKSPIACJA ZA DZIECI UŚMIERCONE PRZED NARODZENIEM
MODLITWA O NAWRÓCENIE ABORTERÓW
(Los dzieci pozbawionych życia to jeden problem, ale jest i drugi: wśród nas są ludzie naznaczeni tym grzechem – dwoje rodziców, lekarz, pielęgniarka, osoby namawiające...)

Przed Mszą św. – program słowno – muzyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży o zagrożeniu życia.

Msza św. wieczorna

 • dobrane czytania
 • homilia: Gdzie zapanował grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska (Rz 5,20)
 • stosowna modlitwa wiernych

Po Mszy św. – wystawienie Najśw. Sakramentu

 • odpowiednie pieśni
 • Modlitwa wynagradzająca za zbrodnie dzieciobójstwa (np. Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twojemu -3x)
 • Modlitwa o nawrócenie aborterów
 • Suplikacje
 • Błogosławieństwo

 

DZIEŃ DRUGI – piątek 26.11.2010

Temat – EKSPIACJA ZA GRZECHY POPEŁNIONE W METODZIE IN VITRO
MODLITWA ZA STOSUJĄCYCH TĘ METODĘ

Przed Mszą św. – program słowno muzyczny...

Msza św. wieczorna

 • dobrane czytania
 • homilia: Prawo dziecka do urodzenia się z aktu miłosnego rodziców
 • stosowna modlitwa wiernych

Po Mszy św. – wystawienie Najśw. Sakramentu

 • odpowiednie pieśni
 • Przebłaganie za grzechy in vitro – deptanie godności ludzkiej, znieważanie macierzyństwa i ojcostwa, selektywna aborcja, zniszczenie wielu dzieci w stanie embrionalnym.
 • Modlitwa za małżeństwa niepłodne
 • Błogosławieństwo.
DZIEŃ TRZECI – sobota 27.11.2010

Temat – DZIĘKCZYNIENIE ZA DAR ŻYCIA MODLITWA ZA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY, BY TEN DAR SZANOWAŁY

Nieszpory – z wigilii I Niedzieli Adwentu

Msza św. wieczorna

 • homilia: Bogiem silne małżeństwa nie zabijają dzieci
 • stosowna modlitwa wiernych

Po Mszy św. – wystawienie Najśw. Sakramentu

 • Różaniec (cz. I) w intencji obrony życia
 • Modlitwa Jana Pawła II za małżeństwa i rodziny
 • Błogosławieństwo.