SLAJD1na XXXVI Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie 26 II 2011 r.

posłuchaj nagrania prezentacji

„Jako ludzie Ruchu staniemy w obliczu działań wojennych. Pierwszą armią, która będzie musiała stanąć do walki, będzie Diakonia Życia" (ks. Adam Wodarczyk, Kongregacja Odpowiedzialnych 2010)

Diakonia Życia staje wobec problemów będących przedmiotem fundamentalnego sporu o człowieka w dzisiejszej cywilizacji. Tematyka, którą się zajmuje, dotyka problemów z pierwszych stron gazet, wywołujących ogromne emocje, będących przedmiotem swoistej propagandy i spętanych w niewoli poprawności politycznej.

Jakie są to wyzwania:

 • problem obrony życia - budowanie świadomości, że życie zaczyna się od poczęcia i trzeba je chronić (aborcja, tzw. metody wspomaganego rozrodu, eutanazja – szczególnie istotne teraz, kiedy zapowiadane są działania SLD zmierzające do zmiany prawa w PL)
 • problem czystości przed małżeństwem i czystości pożycia w małżeństwie, przygotowanie do życia dorosłego, do małżeństwa i budowanie relacji w małżeństwie, kwestia odmienności kobiety i mężczyzny...
 • nauczanie o roli seksualności w życiu człowieka, NPR, antykoncepcja
 • problemy związane z niepłodnością i okołoporodowymi stratami dziecka
 • propaganda gejowska ale i niezrozumienie problemu skłonności homoseksualnych, ich genezy, możliwości pomocy osobom w takiej sytuacji i nieznajomość nauczania Kościoła w tej kwestii

Wobec tych wyzwań Diakonia Życia musi stawać odważnie i kompetentnie. To są dwa słowa, które nam się w tej chwili najbardziej kojarzą z naszą posługą. Dlaczego odważnie? Dlatego, że bardzo często stajemy wobec działań, które są dynamiczne, nierzadko wręcz agresywne, stajemy wobec ofensywy świata innych wartości. My nie możemy się tego bać. Czyli – nie uciekać od problemów a zarazem nie odpowiadać agresją. Agresja (a zdarza się, że przejawiają ją środowiska broniące tradycyjnych wartości) w istocie rzeczy jest objawem strachu.

Kompetentnie – dlatego, że stajemy wobec spraw dość złożonych, nowych zjawisk, nowych sytuacji. Zarazem działamy w dziedzinie szczególnie delikatnej dotykającej człowieka bardzo głęboko. Tutaj nie wystarczy dobra wola, tutaj trzeba profesjonalnych umiejętności. Nie wystarczy tylko „coś zrobić" – trzeba to zrobić dobrze. I niekoniecznie chodzi o jakaś bardzo specjalistyczną wiedzę, ale po prostu o kompetencję w tym co się robi.

SLAJD2Kierunki działań Diakonii Życia

Diakonia Życia stara się zachowywać równowagę między służbą na rzecz wspólnot Ruchu a służbą na zewnątrz. Można więc sprecyzować dwa kierunki działania DŻ:

 • Troska o to, by w Ruchu Światło-Życie prawidłowo były przeżywane sprawy związane z płciowością, miłością, obroną życia itp..
 • Troska o to, by Ruch podejmował posługę w tych dziedzinach.

SLAJD3Posługa na rzecz Ruchu

Kładziemy duży nacisk na posługę wobec Ruchu, gdyż uważamy, że jest to szczególne wezwanie czasu. Dziś w dziedzinie, którą zajmuje się Diakonia Życia płynie bardzo potężny, negatywny przekaz ze świata, który oczywiście dociera do ludzi w Ruchu. I oni często mu ulegają. Chodzi o to, by nie byli poddani wyłącznie „katechezie" tego świata. Nasze doświadczenia jasno pokazują, że w Ruchu są problemy z rozumieniem sensu czystości przedmałżeńskiej, że niektóre małżeństwa z Domowego Kościoła stosują antykoncepcję. Osoby z Ruchu tak samo stawiają pytania o to, dlaczego nie można stosować metody in vitro, tak samo stają kompletnie bezradne wobec problemu homoseksualizmu albo ulegają propagandzie postaw skrajnych w tej sferze z jednej i drugiej strony. My się tym nie gorszymy ani nie obrażamy się na fakty – ludzie przychodzą do Ruchu ze świata, tu przeżywają swoje nawrócenie. Ale trzeba pokazać dalszą drogę.

• Prelekcje

Prelekcje, spotkania ze wspólnotami, grupami uznajemy za jedno z podstawowych zadań diakonii. Przede wszystkim są to prelekcje na oazach – to jest naturalne miejsce, przechodzą przecież przez nie praktycznie wszyscy uczestnicy oaz młodzieżowych i wielu uczestników Domowego Kościoła i wspólnot dorosłych. I jest to dobre miejsce – rekolekcje są czasem nawrócenia, można więc podjąć dobre decyzji również o nawróceniu w dziedzinie płciowości.

Diakonia centralna organizuje prelekcje w centrum Ruchu w Krościenku, zachęca diakonie diecezjalne do organizowanie prelekcji na swoich oazach diecezjalnych. Stara się dbać o szkolenie prelegentów.

• Przekaz informacji

Zadaniem Diakonii Życia jest przekazywanie wspólnotom Ruchu ważnych informacji z dziedziny służby życiu. Powinna dbać o to, by wszyscy oazowicze wiedzieli o odbywających się w ich okolicy marszu dla życia, duchowej adopcji, ciekawym wykładzie, spotkaniu, konferencji – i to niezależnie od tego czy DŻ jest organizatorem tych wydarzeń czy nie.

• Baza nauczycieli naturalnego planowania rodziny

Stworzyliśmy ją na stronach DŻ – aby członkowie Ruchu mieli w miarę możliwości pod ręką dostęp do osób, które mogą nauczyć ich stosowania metod odpowiedzialnego rodzicielstwa lub pomóc w trudnościach.

SLAJD4• Propozycje rekolekcyjne dla członków Ruchu (najbliższe terminy)

 • Oaza Rekolekcyjna Diakonii Życia. Te rekolekcje wprowadzają w posługę naszej diakonii. Można na nie przyjechać, aby po prostu zapoznać się z tematyką, nabyć wiedzę, którą będzie można wykorzystać w pracy formacyjnej czy która przyda się osobiście. Są to rekolekcje szeroko otwarte, dla osób wchodzących w posługę oraz dla wszystkich innych chętnych (29 VII – 7 VIII 2011, Zaborówiec k. Leszna)
 • Oazowe rekolekcje dla narzeczonych. Są organizowane od kilku lat w archidiecezji katowickiej, pomału próbujemy rozszerzyć je na całą Polskę. Na razie odbywają się w Koniakowie i Luboniu k. Poznania. Nie tylko dla oazowiczów (6-8 V 2011, Luboń k. Poznania).
 • Warsztaty Naturalnego Planowania Rodziny (8-10 IV 2011, Koniaków).
 • Rekolekcje dla rodziców po stracie dziecka. Adresowane do małżeństw, które w swoim życiu doświadczyły podobnej tragedii i szukają pomocy – zarówno psychologicznej, jak i duchowej. Nie tylko dla oazowiczów (15-17 IV 2011, Koniaków).
 • Rekolekcje dla bezdzietnych małżeństw. Bezdzietność jest ogromnym problemem. W Polsce jest trochę propozycji rekolekcyjnych, robimy jednak rekolekcje oazowe – w pierwszym rzędzie skierowane dla małżeństw z Ruchu. Są to rekolekcje, nie warsztaty. Ich celem jest przede wszystkim umożliwienie uczestnikom stanięcia z ich problemem przed Panem Bogiem. Chcemy, by w przyszłości były to rekolekcje otwarte dla wszystkich – trzeba jednak zebrać więcej doświadczeń (6-8 V 2011, Rościnno k. Poznania).
 • Rekolekcje dla małżeństw rozważających rodzicielstwo zastępcze – dla małżonków z Ruchu pragnących adoptować dziecko, zostać rodziną zastępczą lub utworzyć rodzinny dom dziecka (30 IX – 2 X 2011, Porszewice k. Łodzi).
 • Warsztaty na temat homoseksualizmu we współpracy z „Odwagą". Temat homoseksualizmu przejawia się dzisiaj bardzo agresywnie, ale wcale nie jest taki prosty, jak się często wydaje. To jest szczególne miejsce, gdzie nie powinniśmy się bać, nie reagować agresją, a po prostu być kompetentni. Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach wszystkich animatorów Ruchu (wspólnot młodzieżowych i DK) – bo wszyscy z tym problemem się spotykamy (11-13 XI 2011, Lublin).

SLAJD5• Strona DŻ (www.oaza.pl/cdz)

Traktujemy ją jako ważne narzędzie posługi – źródło informacji. Zawiera zarówno prezentację diakonii, pomoce do posługi posługę oraz zaproszenia na rekolekcje i relacje ze spotkań, jak i działy służące szerszemu gronu odbiorców: aktualności z dziedziny obrony życia z całego świata, bazę nauczycieli naturalnego planowania rodziny oraz pogrupowane tematycznie artykuły odpowiadające na kluczowe pytania, węzłowe zagadnienia lub proponujące jakieś ciekawe ujęcie. Osobnym działem jest Diakonia Życia odpowiada na pytania.

SLAJD6Posługa na zewnątrz

Posługa na zewnątrz w dużym stopniu zależy od możliwości danej grupy DŻ i warunków lokalnych. Dlatego tutaj poświęcamy jej mniej miejsca. W praktyce grupy DŻ podejmują różne działania jak organizacja marszów dla życia, Dnia Świętości Życia, duchowej adopcji, głoszenie wykładów, uczestnictwo w dyskusjach, orgnizacja wystaw. W działania zewnętrzne staramy włączać wspólnoty Ruchu.

Widzimy trzy kierunki posługi DŻ na zewnątrz:

 • Inspirowanie członków Ruchu Światło-Życie do włączania się w szeroko pojętą służbę na rzecz życia – poradnictwo rodzinne, rozmaite działania w obronie życia, duchową adopcję, itd;
 • Wspieranie członków Ruchu Światło-Życie, którzy podejmują taką posługę – dawanie im zaplecza merytorycznego i modlitewnego;
 • Inicjowanie działań na rzecz życia, współpracę przy takich działaniach z innymi środowiskami i włączanie w nie członków Ruchu.

Ponadto członkowie DŻ indywidualnie na wiele sposobów angażują się w służbę życiu (np. prowadząc parafialne poradnie rodzinne, kursy przedmałżeńskie, będąc nauczycielami przygotowania do życia w rodzinie).

SLAJD7System pracy DŻ

 • Regularne spotkania diakonii, kształtowane wg wskazówek ks. Blachnickiego (modlitwa, Słowo Boże, element warsztatowo-formacyjny, planowanie posługi i rozliczanie się z podjętych zadań)
 • Raz w roku, na wiosnę odbywają się spotkania odpowiedzialnych za Diakonię Życia w poszczególnych diecezjach.
 • Odpowiedzialni z filii spotykają się w ramach DWDD – inspiracje/wskazówki CDŻ, zachęta do współpracy, cenne miejsce spotkania.
 • Wszyscy członkowie DŻ zapraszani są na wrześniową konferencję KWC – spotkanie o charakterze warsztatowym, z osobnymi blokami dla DŻ i DW.
 • Ważną rolę odgrywa lista mailingowa Vitalis – forum wymiany informacji, wzajemnych kontaktów, wsparcia w modlitwie.

SLAJD8Stan Diakonii Życia w diecezjach w chwili obecnej (luty 2011)

Kolor zielony – diecezje w których istnieją grupy DZ bądź wyznaczone są osoby odpowiedzialne za diakonie życia. Te grupy przejawiają rozmaita aktywność i nie zawsze obejmują niestety działaniem cały Ruch.

Kolor szaroniebieski – diecezje w których DZ jest w trakcie tworzenia albo sytuacja jest nie do końca dla nas jasna choć są wyznaczeni odpowiedzialni

kolor żółty – diecezje w których nie ma wyznaczonej przez moderatora diec. osoby odpowiedzialnej ale są osoby poczuwające się do związku z DZ i będące w Ruchu, podejmujące jakieś działania czy posługi..

kolor biały – nie ma grup DZ ani wyznaczonych odpowiedzialnych będących w kontakcie z CDŻ. W niektórych z tych diecezji były podejmowane próby utworzenia DZ, na razie się nie udało, ale wszystko co dobre przed nami.

SLAJD9Im bardziej myślimy o posłudze Diakonii Życia tym bardziej jawi się ona jak szeroko rozlane i nieraz burzliwe morze – jest bardzo wiele kierunków, wiele trosk, wiele ogromnie skomplikowanych problemów.

Zachęcamy więc, by spróbować rzucić się w to morze i służyć życiu – nawet mała kropla oliwy jest istotna, a gdy tych kropel będzie wiele, z Bożą pomocą zwyciężymy burzę

Agata i Krzysztof Jankowiakowie

SLAJD10