Rozmiar tekstu: A A A
reset
Wyślij się na maila
Anty spam: (
4
+
6
) *
2


Wynik:


Opublikowano: 13 grudnia 2018, 21:17    

Konkurs na znak roku

Zostań autorem znaku roku formacyjnego


Wydawnictwo Światło-Życie ogłasza konkurs na znak roku formacyjnego 2019. Inspiracją i pomocą do opracowania znaku roku formacyjnego ma być tytuł książki „Wolni i wyzwalający”. Tytuł ten jest „jednym z określeń identyfikujących członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i ich misję podejmowaną na kilku kontynentach. Zapraszamy do udziału w Krucjacie, by służyć przez prawdę i miłosierdzie wyzwoleniu tej Ziemi Świętej, jaką jest serce każdego człowieka; wyzwoleniu od tego, co go zniewala i poniża jego godność – szczególnie od lęku, zakłamania, egoizmu, braku poszanowania czystości i życia, alkoholizmu i różnorakich uzależnień. Krucjata odgrywa także wielką rolę jako skuteczny program profilaktyczny dla młodzieży i dorosłych”.

Szczegóły konkursu zawarte są w regulaminie konkursu.

REGULAMIN KONKURSU NA ZNAK ROKU 2019 W RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

Wydawnictwo Światło-Życie (dalej zwane organizatorem) ogłasza konkurs na projekt znaku roku formacyjnego i Oazy Żywego Kościoła 2019.

§ 1. Przedmiot i cel konkursu

1.    Konkurs ma na celu wyłonienie projektu znaku roku 2019. Znak powinien jednoznacznie kojarzyć się z tematem pracy rocznej w ruchu, który brzmi: Wolni i wyzwalający, oraz ogólnie z Ruchem Światło-Życie.

Inspiracją i pomocą do opracowania znaku roku formacyjnego ma być tytuł książki „Wolni i wyzwalający”. Tytuł ten jest „jednym z określeń identyfikujących członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i ich misję podejmowaną na kilku kontynentach. Zapraszamy do udziału w Krucjacie, by służyć przez prawdę i miłosierdzie wyzwoleniu tej Ziemi Świętej, jaką jest serce każdego człowieka; wyzwoleniu od tego, co go zniewala i poniża jego godność – szczególnie od lęku, zakłamania, egoizmu, braku poszanowania czystości i życia, alkoholizmu i różnorakich uzależnień. Krucjata odgrywa także wielką rolę jako skuteczny program profilaktyczny dla młodzieży i dorosłych”.

2.    Wybrany znak będzie przeznaczony do celów identyfikacyjnych i promocyjnych. Powinien się charakteryzować:

a)    funkcjonalnością (przystosowaniem do wszechstronnego wykorzystania w różnych formatach i rozmiarach),

b)    zgodnością z przesłaniem zawartym w temacie roku (określonym w ust. 1),

c)    formą nawiązującą do współczesnych trendów w projektowaniu,

d)    oryginalnością (w szczególności projekt powinien być wolny od roszczeń osób trzecich z tytułu praw autorskich),

e)    pomysłowością.

§ 2. Uczestnicy konkursu

1.    Konkurs skierowany jest do wszystkich pełnoletnich osób zainteresowanych, a w szczególności do uczestników Ruchu Światło-Życie.

2.    Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo (w przypadku zespołu należy określić wszystkich współautorów).

§ 3. Terminy

1.    Ostateczny termin nadsyłania projektów: 20 stycznia 2019 r.

2.    Rozstrzygnięcie I etapu konkursu: 31 stycznia 2019 r.

3.    Rozstrzygnięcie II etapu: informacja o terminie rozstrzygnięcia II etapu zostanie podana do 31 stycznia 2019 r.

§ 4. Warunki uczestnictwa w konkursie i wymagania, jakie powinien spełniać projekt

1.    Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie projektu zgodnego z założeniami zawartymi w § 1 wraz z kompletem oświadczeń, których wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu (dopuszczalna jest forma skanu komputerowego).

2.    Projekt powinien zostać wysłany w formacie PDF (lub innym wektorowym).

3.    Projekt powinien zawierać frazy: Wolni i wyzwalający, OŻK 2019 oraz znak fos-zoe.

4.    Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 projekty.

§ 5. Miejsce składania prac konkursowych

1.  Projekty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: redakcja@wydawnictwo-oaza.pl

2.  Brak oświadczeń spowoduje dyskwalifikację pracy ze względów formalnych.

§ 6. Ocena prac

1.    Prace oceniane będą zgodnie z kryteriami opisanymi w § 1 niniejszego regulaminu.

2.    Patronat nad konkursem sprawuje moderator generalny Ruchu Światło-Życie ks. Marek Sędek.

3.    Oceny prac pod względem formalnym dokona jury powołane przez dyrektora Wydawnictwa Światło-Życie.

4.    W ramach I etapu jury zarekomenduje od trzech do pięciu prac konkursowych, które zostaną przekazane gronu zgromadzonemu na spotkaniu Centralnej Diakonii Jedności, celem wyselekcjonowania prac do dalszego etapu.

5.    W ramach II etapu odbędzie się głosowanie na specjalnej platformie internetowej, o czym organizator poinformuje na stronie www.wydawnictwo-oaza.pl. Głosować może każda osoba, która będzie chciała wyrazić swoją opinię na temat projektów poddanych głosowaniu.

§ 7. Nagroda

1.    Autorowi projektu, który wygra konkurs, zostanie przyznana nagroda główna w wysokości 500 zł brutto (nagroda obejmuje honorarium za przekazanie majątkowych praw autorskich). W przypadku wyboru pracy zespołu nagroda nie ulega zwielokrotnieniu.

2.    Każdy uczestnik konkursu, czy zespół, otrzyma symboliczny upominek, który zostanie przesłany drogą pocztową pod wskazany adres.

§ 8. Prawa autorskie

1.    Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

2.    W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami, wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych wyżej, osoba zgłaszająca pracę zwalnia organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

3.    Zwycięski projekt znaku graficznego stanie się własnością organizatora na podstawie umowy zawartej z autorem, któremu przysługuje pełne autorskie prawo majątkowe i osobiste do zwycięskiego projektu. W umowie zostaną uregulowane wszelkie kwestie związane z przejęciem majątkowych praw autorskich do projektu.

4.    Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu.

5.       Inni autorzy zachowują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych swoich prac. Przekazanie praw dotyczy wyłącznie zwycięzcy. Uprawnienia organizatora ograniczają się do rozpowszechnienia wszystkich zgłoszonych projektów do celów konkursowych, a także do zachowania prac celem zarchiwizowania dokumentacji dotyczącej przebiegu konkursu.

§ 9. Postanowienia końcowe

1.    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora: www.wydawnictwo-oaza.pl, oraz na stronie: www.oaza.pl.

2.    Laureaci konkursu zostaną indywidualnie poinformowani o wygranej.

3.    Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów konkursu oraz informacji o nich, a także prawo do opublikowania projektów konkursowych oraz umieszczenia tych informacji w mediach i Internecie.

4.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.

5.    Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Wydawnictwo Światło-Życie, e-mail: wydawnictwo@wydawnictwo-oaza.pl, tel. 12 425 30 88.

§ 10. Administrator Danych Osobowych

1.    Administratorem Danych Osobowych uczestników konkursu jest Wydawnictwo Światło-Życie, ul. Królowej Jadwigi 148, 30-212 Kraków.

2.    Administrator Danych Osobowych, czyli podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO), wprowadził procedury opisujące sposób przetwarzania danych osobowych, a do przetwarzania danych osobowych są dopuszczone jedynie osoby upoważnione.

3.    Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu przez okres niezbędny do realizacji tych celów. Dane te mogą być przetwarzane, także po tym czasie w celu archiwizacji przez okres niezbędny do realizacji tego celu, jednak nie krótszy niż wskazany odrębnymi przepisami prawa.

4.    Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane uczestników konkursu mogą być przekazane podwykonawcom lub innym podmiotom, w tym:

a)    podmiotom świadczącym administratorowi usługi pocztowe i kurierskie,

b)    podmiotom świadczącym administratorowi usługi bankowe i płatnicze,

c)    podmiotom świadczącym administratorowi usługi doradcze, administracyjne, księgowe lub prawne

d)    podmiotom świadczącym administratorowi usługi teleinformatyczne i dostawcom rozwiązań IT,

e)    sądom, instytucjom i organom samorządowym i państwowym.

5.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikom konkursu przysługuje prawo:

f)     żądania dostępu do tych danych wraz z prawem wykonania kopii tych danych,

g)    sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

h)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

i)      przenoszenia danych lub żądania przeniesienia ich do innego podmiotu,

j)      zgłoszenia skargi do organu nadzorczego.

6.    W celu uzyskania informacji, jak skorzystać z uprawnień, należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych osobiście, listownie, telefonicznie pod wskazanym wyżej numerem telefonu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7.    Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.    Urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych, zapewniają adekwatny poziom bezpieczeństwa. Stosowane są odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa, niepożądaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

9.    Jeżeli podane przez uczestników dane są nieaktualne, nierzetelne lub nie pokrywają się z rzeczywistością, to może to wpłynąć na niewłaściwe wykonywanie praw i obowiązków przez strony konkursu.

Wzór oświadczeń

 

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

imię i nazwisko oraz data urodzenia

(w przypadku zespołu imiona i nazwiska wszystkich uczestników oraz ich daty urodzenia)

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

adres do korespondencji

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

adres poczty elektronicznej i numer telefonu

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

krótka notatka o autorze (autorach)

 

Zgłaszam swój udział w Konkursie na Znak Roku 2019 w Ruchu Światło-Życie i w związku z tym:

□          Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu na Znak Roku 2019 w Ruchu Światło-Życie, a także w celach informacyjnych i promocyjnych Administratora Danych Osobowych (w tym publikację powyższych danych, a także publikację mojego wizerunku), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Jestem świadomy, że zgoda może być w każdym czasie odwołana. Administratorem Danych Osobowych będzie:

WYDAWNICTWO ŚWIATŁO-ŻYCIE
ul. Królowej Jadwigi 148
30-212 Kraków.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych znajduje się w Regulaminie Konkursu na Znak Roku 2019 w Ruchu Światło-Życie.

□          Zapoznałem się z warunkami konkursu, a w szczególności z Regulaminem Konkursu na Znak Roku 2019 w Ruchu Światło-Życie i akceptuję jego postanowienia.

□          Jestem autorem projektu zgłoszonego do Konkursu na Znak Roku 2019 w Ruchu Światło-Życie. Projekt jest wolny od wad prawnych, w szczególności od roszczeń osób trzecich z tytułu praw autorskich. Jestem świadomy, że w przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich mogę zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej i karnej, określonej przepisami prawa.

□            Wyrażam zgodę na publikację zgłoszonego projektu do celów związanych bezpośrednio i pośrednio z Konkursem na Znak Roku 2019 w Ruchu Światło-Życie.

□          W przypadku wyłonienia mojej pracy (wygrania konkursu) zobowiązuję się do zawarcia z organizatorem lub podmiotem wskazanym przez organizatora umowy na przekazanie całości majątkowych praw autorskich do projektu i na wyłączne umocowanie do wykonywania osobistych praw autorskich do projektu.

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

czytelny podpis

POBIERZ:
Regulamin konkursu »

KOMENTARZE
  1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.
  4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

Zobacz

Rekolekcje

Zaproszenia

Kalendarz

STRONY OAZOWE