Regulamin redakcji oaza.pl

Ogłaszam na podstawie Regulaminu ZSWWW. pkt 3.1 niniejszy regulamin redakcji oaza.pl

Wstęp

1. Redakcja odpowiada za kształt i rozwój serwisu ogólnopolskiego Ruchu Światło-Życie. Pracą redakcji kieruje redaktor naczelny, powoływany przez Moderatora Centralnej Diakonii Komunikowania Społecznego.

2. Moderator Zespołu ds. Internetu RS-Ż jest jednocześnie asystentem kościelnym ogólnopolskiego serwisu www RŚ-Ż

3. Osoby podejmujące współodpowiedzialność za serwis ściśle współpracują z redaktorem naczelnym, który decyduje o przydziale zadań.

Treści

4. Zadaniem serwisu jest: prezentowanie życia i dzieł Ruchu Światło-Życie podejmowanych na terenie Polski i poza nią, budowanie tożsamości członków Ruchu poprzez pokazywanie celów formacji i świadectwa życia, prezentowanie kierunków rozwoju Ruchu Światło-Życie. Działalność redakcji oaza.pl jest realizacją zadań określanych przez Centralną Diakonię Jedności i CDKS.

5. Dokumenty umieszczane na stronach centralnych są tworzone przez członków Ruchu z całego kraju.

6. Współpraca z serwisami specjalistycznymi(np. wideo, Blachnicki itp.), serwisami poszczególnych diakonii specjalistycznych i diecezjalnymi będzie podejmowana na zasadzie ich równorzędności. Korzystając z OLP oaza.pl ma prawo korzystać z ich zasobów (z podaniem źródła, ale bez pytania o zgodę).

7. Redakcja ma prawo decydować które dokumenty są ważne w skali całego Ruchu i zostaną umieszczone na stronach. Celem umieszczenia dokumentów w serwisie centralnym jest ułatwienie dostępności do nich (poprzez zastosowanie oprogramowania wyszukującego).

Redakcja

8. Praca w redakcji nie jest wyłącznie działalnością redaktorską, lecz przede wszystkim animatorską, zatem członkami redakcji powinny być osoby posiadające całościową wizję Ruchu, związane z nim i chcące wziąć odpowiedzialność za jego rozwój.

9. Praca w redakcji powinna pomagać członkom redakcji w rozwoju zarówno własnych talentów, jak i poszerzać spojrzenie na zadania i cele Ruchu. Redakcja powinna być przede wszystkim wspólnotą, a nie grupą osób realizujących tylko określone zadania (ewentualnie ambicje).

Postanowienia końcowe

10. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmują moderator Zespołu ds. Internetu Ruchu Światło-Życie oraz moderator Centralnej Diakonii Komunikowania Społecznego.

ks. Arkadiusz Rakoczy
moderator Centralnej Diakonii Komunikowania Społecznego RŚŻ

Wielgolas, 8 grudnia 2009 w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP