Regulamin Funkcjonowania Serwerów Oaza.pl i Zespołu Administratorów

 1. Oazowy Internet
 2. Finansowanie
 3. Zespół Administratorów
 4. Odpowiedzialność Użytkowników
 5. Usługi dostępne na oaza.pl
  1. Korzystanie z usług w domenie oaza.pl
  2. Zakładanie i obsługa serwisów www w domenie i poddomenach oaza.pl
  3. Zakładanie kont pocztowych w domenie oaza.pl
  4. Nazwy list dyskusyjnych i sposób ich zakładania

§ 1 Oazowy Internet

Zespół ds. Internetu Ruchu Światło-Życie powstał w maju 1996 roku. Obecnie jego zadania wypełnia Centralna Diakonia Komunikowania Społecznego. W ramach tego zadania CDKS zajmuje się:

 1. rejestracją i opłacaniem domen oazowych, które są własnością Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”.
 2. wynajmowaniem przez Ruch Światło-Życie serwerów.
 3. obsługą administracyjną serwerów.

Obsługa domen oazowych jest dziełem diakonijnym. Z usług w domenach oazowych mogą korzystać wspólnoty (diecezjalne, diakonijne, itp.) należące do Ruchu Światło-Życie. Każda diecezjalna diakonia komunikowania społecznego ma prawo do wybrania usługi innej niż w domenie oaza.pl – nie oznacza to, że przestaje być ona diakonią Ruchu Światło-Życie.

§ 2 Finansowanie

Od 2008 roku Ruch Światło-Życie dzierżawi serwery w firmie komercyjnej.

Koszt utrzymania serwisów oazowych jest pokrywany z:

 1. dobrowolnych wpłat wszystkich diecezji i ośrodków (przyjmuje się, że wpłaty te w wysokości 200zł rocznie dokonywane regularnie powinny zabezpieczyć finanse związane z utrzymaniem serwisów oazowych);
 2. wpłat członków DKS i osób prywatnych (z których pokrywany jest deficyt wynikający z braku wpłat regularnych).

Zależy nam, aby nie traktować wpłat jako tylko zapłaty za miejsce na dysku (jak to jest w przypadku serwerów komercyjnych), ale w duchu współodpowiedzialności jako wsparcie wszystkich dzieł oazowych.

§ 3 Zespół Administratorów

 1. W imieniu CDKS serwerami oazowymi zajmuje się powoływany przez CDKS Zespół Administratorów. Administratorzy odpowiadają za poprawne funkcjonowanie serwerów oazowych zgodnie z niżej opisanymi zasadami.
 2. Odpowiedzialny za Zespół jest mianowany przez osobę odpowiedzialną za Centralną Diakonię Komunikowania Społecznego Ruchu Światło-Życie.
 3. Członków Zespołu powołuje w sposób swobodny Odpowiedzialny za Zespół.
 4. Uczestnictwo w Zespole jest społeczne i nie wiąże się z żadnymi korzyściami materialnymi.
 5. Zespół nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystywania kont pocztowych i stron WWW przez ich użytkowników, a w szczególności za treści przesyłanych listów i treści publikowanych na stronach WWW.
 6. Zespół nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zawieszenia działania usług.

§ 4 Odpowiedzialność Użytkowników

 1. Mając na uwadze dobry wizerunek Ruchu Światło-Życie, treści prezentowane na stronach WWW należących do diecezji lub diakonii winny odznaczać się poprawnością zarówno pod względem teologicznym, jak i zgodności z charyzmatem Ruchu Światło-Życie.
 2. Użytkownik w pełni odpowiada za zawartość stron WWW przez siebie tworzonych. W szczególności zobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich.
 3. Użytkownik zobowiązuje się, że na swoich stronach WWW nie będzie publikował treści: komercyjnych, sprzecznych z polskim prawem, naruszających katolickie zasady moralności.
 4. Konta WWW przeznaczone są do przechowywania danych koniecznych do funkcjonowania związanych z nimi serwisów.

§ 5 Usługi dostępne na oaza.pl

1. Korzystanie z usług w domenie oaza.pl

 1. Poddomeny zakładane są zasadniczo tylko dla diecezji. W pozostałych przypadkach decyzję podejmuje CDKS.
 2. Nie przewidujemy żadnej formy delegacji poddomen poza serwer oaza.pl.
 3. Każda diecezja korzystająca z poddomeny powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Zespołem Administratorów. Osoba taka powinna legitymować się zaświadczeniem lub dekretem wystawionym przez moderatora diecezjalnego.
 4. Każda wspólnota i dzieło Ruchu Światło-Życie o charakterze centralnym korzystająca z usług w oaza.pl powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Zespołem Administratorów. Osoba taka powinna legitymować się zaświadczeniem lub dekretem wystawionym przez odpowiedniego odpowiedzialnego za wspólnotę lub dzieło.
 5. Kontakt wyznaczonego odpowiedzialnego, zwanego dalej Odpowiedzialnym HD, z administratorami serwera zapewnia system Helpdesk znajdujący się pod adresem https://www.oaza.pl/helpdesk.
 6. Helpdesk to aplikacja www ułatwiająca komunikowanie się z administratorami serwera, system zgłoszeń i ich obsługi zapewniający identyfikację zgłaszającego i weryfikację jego uprawnień.
 7. Odpowiedzialni HD mają uprawnienia do dodawania zgłoszeń, które są obsługiwane przez Zespół Administratorów. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwa jest koordynacja technicznej obsługi serwisów realizowanej przez wiele osób, zgłoszenia są uporządkowane, a zgłaszający mogą śledzić proces ich realizacji oraz korespondować z obsługującymi je administratorami.
 8. Administratorzy przekazują istotne informacje administracyjne za pomocą mailowej listy dyskusyjnej rtfx-rector@oaza.pl.

2. Zakładanie i obsługa serwisów www w domenie i poddomenach oaza.pl

 1. O przyznanie konta WWW wnioskuje Odpowiedzialny HD.
 2. Wniosek zawiera:
  • Proponowany adres serwisu
  • Dane osoby odpowiedzialnej za prezentowane treści (np. w serwisach www)
  • Dane osoby odpowiedzialnej za obsługę techniczną, posiadającej odpowiednie kompetencje (zwanej dalej Webmasterem)
 3. Adres serwisu określa Centralna Diakonia Komunikowania Społecznego.
 4. Odpowiedzialność Administratorów
  • Administratorzy odpowiadają za poprawne funkcjonowanie i bezpieczeństwo serwerów www, podejmują decyzje techniczne dotyczące funkcjonowania tych serwerów i dostępnych na nich usług.
  • Administratorzy zapewniają Webmasterom dostęp do serwera za pośrednictwem zakładanych dla poszczególnych serwisów kont www.
  • Konta www umożliwiają dostęp do serwera w zakresie koniecznym do umieszczenia i skonfigurowania na nim serwisu www oraz wykorzystywanej przez niego bazy danych.
  • Administratorzy nie odpowiadają za konfigurację, uruchomienie ani za utrzymanie poszczególnych serwisów www. Nie wykonują konfiguracji ani aktualizacji serwisów www ani wykorzystywanego przez nie oprogramowania CMS.
  • W przypadku konieczności wprowadzenia w konfiguracji serwerów zmian, które wpływają na funkcjonowanie serwisów www Administratorzy podejmują starania, aby w miarę możliwości zapewnić Webmasterom możliwości i czas na dostosowanie konfiguracji serwisów www do nowej konfiguracji serwera.
  • Dostosowanie konfiguracji serwisów www musi być wykonane przez samych Webmasterów. Serwery oazowe w przypadku aktualizacji oprogramowania nie zapewniają wstecznej zgodności przez dłuższy okres czasu.
  • W przypadku stwierdzenia, że serwis www stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa serwerów oazowych, reputacji domen bądź adresów IP odpowiedzialność Administratorów obejmuje:
   • wyłączenie serwisu stanowiącego zagrożenie do czasu usunięcia zagrożenia przez Webmastera i wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji,
   • zapewnieniu bezpieczeństwa samego serwera,
   • w miarę możliwości zapewnieniu funkcjonowania innych serwisów www i usług oazowych.
  • Administratorzy nie są odpowiedzialni za funkcjonowanie serwisu www, który nie posiada Webmastera bądź którego Webmaster nie wykonuje swoich obowiązków. Taki serwis może zostać w każdej chwili wyłączony.
 5. Odpowiedzialność Webmasterów
  • Webmaster serwisu www jest odpowiedzialny za poprawne funkcjonowanie zainstalowanego na koncie www oprogramowania zapewniającego działanie serwisu, w szczególności za bieżącą aktualizację tego oprogramowania.
  • Webmaster odpowiada za zapewnienie, że serwis www nie stanowi zagrożenia dla działania i reputacji innych serwisów www, serwerów, domen, adresów IP oraz usług udostępnianych przez serwery oazowe.
  • Webmaster jest odpowiedzialny za odbieranie od Administratorów informacji przesyłanych za pomocą przeznaczonej do tego listy dyskusyjnej i za reagowanie na te informacje.
  • Webmaster odpowiada za aktualizację swoich danych kontaktowych.
  • W przypadku zmian w konfiguracji serwerów Webmaster jest odpowiedzialny za weryfikację poprawności funkcjonowania serwisu www na nowej konfiguracji i zgłoszenie Administratorom występujących problemów.
  • W przypadku konieczności dostosowania konfiguracji serwisu www do zmienionej konfiguracji serwera Webmaster jest odpowiedzialny za podjęcie odpowiednich działań.

3. Zakładanie kont pocztowych w domenie oaza.pl

Administratorzy zapewniają poprawne funkcjonowanie usługi poczty elektronicznej.

Właściciele kont pocztowych odpowiadają za ich bezpieczeństwo, w szczególności za treść wysyłanej z nich poczty.

Udostępnienie skrzynki pocztowej osobom trzecim powoduje jej zablokowanie.

Skrzynka pocztowa zostanie zablokowana, jeśli wysyłane przez nią treści będą zagrażały funkcjonowaniu bądź reputacji usług, domen obsługiwanych przez serwery bądź wykorzystywanych przez nie adresów IP.

Kontakt właścicieli skrzynek oazowych z Administratorami jest możliwy tylko za pośrednictwem Odpowiedzialnego HD.

 1. W domenie oaza.pl i jej poddomenach jest możliwe zakładanie kont pocztowych.
 2. Konto pocztowe może być:
  • przekierowaniem (adresem pocztowym)
  • skrzynką pocztową
 3. Dopuszczalne są jedynie imienne skrzynki pocztowe.
 4. Z kontem imiennym (skrzynką pocztową) są związane następujące adresy pocztowe:
  • nazwa@domena
  • Imię.Nazwisko@domena
  • ImięNazwisko@domena
  • I.Nazwisko@domena
  • INazwisko@domena

  O ile takie adresy dotychczas nie istnieją. Jeśli istnieją dodawana jest cyfra.

 5. Konta pocztowe otrzymują:
  • w domenie „oaza.pl”: moderator generalny, członkowie CDJ i innych centralnych organów Ruchu na czas pełnienia funkcji, moderatorzy diakonii centralnych, moderatorzy poszczególnych filii, instytucje centralne Ruchu na wniosek zainteresowanych, oraz osoby zatwierdzone przez odpowiedzialnych CDKS;
  • w domenach diecezjalnych „diecezja.oaza.pl” członkowie diakonii Ruchu na wniosek Odpowiedzialnego HD.
 6. Możliwe jest zakładanie „aliasów”, czyli przekierowań na konta imienne, związanych z instytucjami lub posługami pełnionymi w Ruchu Światło-Życie (np. CDL, INMK, itp.). Przy wnioskowaniu o tego typu adresy należy podać adres imienny (lub adresy), na który ta poczta ma być przekierowywana.
  Proponowane aliasy funkcyjne można znaleźć w dokumencie http://www.oaza.pl/cdks/archives/104.
 7. Pojemność konta e-mail jest ograniczona. O limicie użytkownik jest informowany.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania konta zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem i zasadami netykiety (etykiety użytkowników Internetu http://www.oaza.pl/cdks/archives/101).
 9. Użytkownikowi nie wolno posługiwać się kontem do wysyłania spamu.
 10. Zespół gwarantuje zachowanie prywatności korespondencji – żadna z osób obsługi technicznej związana z Zespołem nie będzie w żadnym wypadku czytała ani rejestrowała przesyłek wysyłanych i otrzymywanych przez użytkowników.
 11. Konto pocztowe w poddomenach może otrzymać każdy członek Ruchu, który uzyska akceptację Odpowiedzialnego HD. Jeżeli nie ma takiej osoby we wspólnocie lokalnej, należy się zwrócić o jej powołanie do osoby odpowiadającej za DKS w diecezji – osobę taką powołuje Moderator Diecezjalny. W przypadku niestosowania się do obowiązującego regulaminu, naruszenia norm prawnych lub obyczajowych skrzynka pocztowa i związane z nią konto może być zablokowane.
 12. W szczegółowych sprawach korzystania z kont pocztowych obsługiwanych przez serwer oazowy i o obowiązujących zasadach decyduje Odpowiedzialny za CDKS po konsultacji z innymi członkami CDKS.

4. Nazwy list dyskusyjnych i sposób ich zakładania

Serwery oazowe zapewniają funkcjonowanie mailowych list dyskusyjnych.

 1. Listy zostaną utworzone na wniosek Odpowiedzialnego HD.
 2. Każda lista musi mieć ustalonego właściciela, który odpowiada za administrowanie listą.
 3. Nazwa listy dyskusyjnej generalnie powinna być nazwą własną lub mieć szansę taką się stać. Powinna to być nazwa, która jednoznacznie identyfikowałaby listę. Preferowane będą nazwy obcojęzyczne (zwłaszcza w języku oficjalnym Kościoła – łacina, greka).
 4. Dla list ogólnopolskich przyjmujemy adresy w domenie oaza.pl, dla list diecezjalnych – w odpowiedniej domenie diecezjalnej.
 5. Nazwy list dyskusyjnych w domenach diecezjalnych są ustalane przez samych zainteresowanych. Zachęca się do zakładania list o nazwach podobnych do list ogólnopolskich. Za listy dyskusyjne Ruchu Światło-Życie w diecezji odpowiada moderator diecezjalny lub osoba przez niego delegowana (Odpowiedzialny HD).
 6. Nazwy list dyskusyjnych ogólnopolskich są zatwierdzane przez Odpowiedzialnego za CDKS po konsultacji z innymi członkami CDKS.
 7. Proponuje się następujące nazwy list:
  1. ogólnooazowe:
   • agape (miłość) – dla wszystkich [jest]
   • communio (wspólnota) – dla wszystkich biorących udział w formacji Ruchu Światło-Życie (jedne rekolekcje)
   • angelus (anioł) – dla wszystkich animatorów, diakonii, moderatorów i opiekunów Ruchu Światło-Życie
   • societas (stowarzyszenie) – dla diakonii (stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie)
  2. dla poszczególnych stanów życia w Ruchu Światło-Życie:
   • familia – dla rodzin
   • sacerdos – dla moderatorów – uczestników Ruchu Światło-Życie (UKChS), kapłanów UKChS
   • virginia – dla pań z INMK
  3. dla poszczególnych diakonii:
   • jedności – unitas (CDJ) (jedność) [jest]
   • ewangelizacji – evangelicus (ewangeliczny)
   • deuterokatechumenatu – animator (ożywiciel)
   • formacji rodzin – familiaris (rodzinny)
   • modlitwy – precator (ten kto prosi, orędownik)
   • wyzwolenia – liberator (wyzwoliciel)
   • narodu – veritas (prawda)
   • życia – vitalis (utrzymujący życie) [jest]
   • miłosierdzia – misericors (miłosierny)
   • moderacji – rector (przełożony)
   • liturgiczna – liturgicus (liturgiczny) [jest]
   • komunikowania społecznego – retifex (ten kto robi sieci, rybak) (zaproszeni posługujący w diakonii) [jest]
   • muzyczna – musicus (muzyczny)
   • misyjna – missio [jest]