SPOTKANIE I - sobota

 

Temat: Słuchanie i głoszenie Słowa Bożego w naszej posłudze.

Modlitwa wspólna

Przedstawienie się uczestników spotkania – można w sposób niekonwencjonalny dokończyć zdanie „ Ostatnio, tzn. w ….. (proszę podać kiedy) rozważałem/ rozważałam na Namiocie Spotkania fragment o … (proszę wskazać fragment z Pisma Świętego). W trakcie modlitwy odkryłam/ odkryłem……….. ”

[ok. 15 min]

 Wprowadzenie animatora w temat:Słuchanie i głoszenie Słowa Bożego w naszej posłudze.

Chcemy w dzisiejszym spotkaniu spojrzeć na te dwie sprawy, o których mówi adhortacja Verbum Domini – o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła.

 Zapoznanie się z fragmentami adhortacji:

30. Głębia autentycznego doświadczenia eklezjalnego sprzyja lepszemu

zrozumieniu autentycznej wiary w odniesieniu do słowa Bożego; i na odwrót, trzeba powiedzieć, że czytanie w wierze Pism prowadzi do wzrostu życia eklezjalnego. Możemy tu w nowy sposób pojąć znane stwierdzenie św. Grzegorza Wielkiego: « Słowa Boże wzrastają z tym, kto je czyta ».W ten sposób słuchanie słowa Bożego wprowadza w komunię kościelną z pielgrzymującymi w wierze i ją pogłębia.

86. (…) Słowo Boże zostało nam dane właśnie po to, by budować wspólnotę, by jednoczyć nas w Prawdzie w naszej drodze do Boga. Słowo to zwraca się do każdego osobiście, ale jest to również Słowo budujące wspólnotę, budujące Kościół. (…) Dlatego ważne jest, by czytać Pismo święte i słuchać Pisma świętego we wspólnocie Kościoła,

50. (…)Przyjąć Słowo znaczy pozwolić, by nas kształtowało, ażebyśmy mocą Ducha Świętego upodobnili się do Chrystusa, do « Jednorodzonego Syna przychodzącego od Ojca » (por. J 1, 14).

51. Konstytucja dogmatyczna Dei verbum zaczyna się od słów: « Sobór Święty ze czcią słuchając słowa Bożego i ufnie je głosząc... ».Faktycznie jest to dynamiczna definicja życia Kościoła: « Tymi słowami Sobór wskazuje cechę wyróżniającą Kościół: jest on wspólnotą, która słucha słowa Bożego i je głosi. Kościół nie żyje samym sobą, lecz Ewangelią, z której zawsze i wciąż na nowo czerpie wskazania na dalszą drogę. Tylko ten, kto przede wszystkim słucha słowa Bożego, może stać się później jego głosicielem – te słowa powinien wziąć sobie do serca i odnieść do siebie każdy chrześcijanin ».

123. Im bardziej będziemy potrafili oddawać się do dyspozycji słowu Bożemu, tym bardziej

będziemy mogli stwierdzić, że również dzisiaj trwa w Kościele Bożym tajemnica Pięćdziesiątnicy. Duch Pański nadal zsyła swoje dary na Kościół, abyśmy zostali doprowadzeni do całej prawdy, odsłaniając przed nami sens Pism i czyniąc nas wiarygodnymi zwiastunami zbawczego Słowa w świecie. I tak powracamy do Pierwszego Listu św. Jana. W słowie Bożym również i my usłyszeliśmy, ujrzeliśmy i dotknęliśmy Słowa życia.

Dzięki łasce przyjęliśmy orędzie, że objawiło się życie wieczne, dlatego uznajemy teraz, że jesteśmy zjednoczeni ze sobą nawzajem, z tymi, którzy poprzedzili nas w znaku wiary i z wszystkimi, którzy na całym świecie słuchają słowa Bożego, sprawują Eucharystię i żyją świadectwem miłości. Orędzie to zostało nam przekazane – przypomina apostoł Jan – aby « nasza radość była pełna » (1 J 1, 4). (…) Głosząc w mocy Ducha Świętego słowo Boże, pragniemy dzielić się źródłem prawdziwej radości, nie powierzchownej i ulotnej radości, ale

tej, która rodzi się ze świadomości, że tylko Pan Jezus ma słowa życia wiecznego (por. J 6, 68).

 Chwila refleksji i dzielenie się :

 W kontekście tych fragmentów popatrzmy:

  • Jak wygląda nasze słuchanie Słowa Bożego w wymiarze wspólnotowym?
  • Jak jako diakonia odpowiadamy na wezwanie do głoszenia słowa ?
  • Co powinniśmy zrobić by nasze diakonijne i osobiste słuchanie Pana w Kościele było bardziej owocne? (konkrety!)

Modlitwa:

 Różaniec: Tajemnica Zwiastowania


SPOTKANIE II - niedziela

 

Krąg liturgiczny

Forma tego spotkania ukierunkowuje całe życie modlitwy i pracy na Chrystus żyjącego w liturgii, które ma przygotować do największych tajemnic chrześcijaństwa - do przeżycia misterium obecnego pod osłoną Znaku. Realizując ten cel w ramach kręgu liturgicznego uczestnicy zapoznają się z bogatą treścią Mszy św. Podczas spotkania analizują czytania mszalne, teksty liturgiczne dnia oraz okoliczności sprawowania liturgii. Zapoznają się również ze świętami kościelnymi i wydarzeniami z życia Kościoła, które mają swoje odzwierciedlenie w liturgii dnia. W ramach kręgu liturgicznego członkowie Ruchu poznają cykl roku liturgicznego i znaczenie jego okresów.

Krąg liturgiczny obejmuje trzy etapy;

 

„Bóg mówi do swojego ludu" - w tej części spotkania uczestnicy zapoznają się z tekstami niedzielnej liturgii słowa i określają wiodącą myśl zawartą w czytaniach mszalnych.

Teksty czytana niedzielę wg. aktualnego kalendarza liturgicznego

„Bóg mówi do mnie" - ta część ma charakter indywidualnej refleksji nad przeczytanym Słowem Bożym. Tu każdy zastanawia się i określa czy jego życie jest zgodne z prawdami jakie podaje Pismo św. i liturgia.

 

„Moja odpowiedź na Słowo Boże" - ta część obejmuje trzy rodzaje odpowiedzi:

a. odpowiedź modlitwy

b. odpowiedź służby

* grupa I przygotowuje - modlitwę powszechną

* grupa II przygotowuje – śpiewy

* grupa III przygotowuje – komentarze

c. odpowiedź życia.

 

Modlitwa i świadectwo życia spełniają tą samą rolą jak w kręgu biblijnym. Specyficznym elementem kręgu liturgicznego jest służba. Uczestnicy spotkania w oparciu o czytania i inne teksty liturgii niedzielnej przygotowują modlitwę powszechną, komentarze liturgiczne, wybierają formułą aktu pokutnego, dobierają śpiewy mszalne oraz przygotowują męski i żeński zespół służby liturgicznej. Poprzez włączenie całej grupy w przygotowanie Mszy św. uczestnicy spotkania zapoznają się ze strukturą Eucharystii i jej bogatą treścią oraz aktywnie włączaj ą się w jej przebieg.

Kontakt

Kontakt: moderator.cdm@gmail.com

Administrator strony: idm.oaza@gmail.com