Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów

(ChSWN), stowarzyszenie założone 17 czerwca 1982 w Carlsbergu (Pfalz), w Republice Federalnej Niemiec przez ks. Franciszka Blachnickiego, skupiające Polaków i przedstawicieli innych narodów Europy Środkowo-Wschodniej wokół idei suwerenności wewnętrznej i jedności narodów w walce o wyzwolenie.

Stowarzyszenie działało, kierując się wartościami ewangelicznymi, metodami pokojowymi, bez przemocy. Organizowało sympozja, Marsze Wyzwolenia Narodów, seminaria, narady i spotkania przedstawicieli różnych narodów. Celem wszystkich przedsięwzięć było kształtowanie ludzi wolnych wewnętrznie, inspirowanie działań zbliżających poszczególne narody, oddziaływanie na kraje pochodzenia i na emigrację, wpływanie na opinię publiczną Zachodu, przygotowywanie nowego ładu w Europie.

& ,,Prawda-Krzyż-Wyzwolenie”. Pismo Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów, nr 5, 6-7 (1982), nr 1-3 (1983), nr 1-4 (1984), 1 (1986), nr 2 (1986); ,,Veritas + Liberatio. List do członków i sympatyków ChSWN” nr 1 (1985); G. Skop, Idea ,,Prawda-Krzyż-Wyzwolenie” w ostatnich latach życia ks. Franciszka Blachnickiego (Referat podczas sympozjum ChSWN 16-17 czerwca 1990); A. Chmielecki, ChSWN, Geneza, historia, najważniejsze wydarzenia (Referat podczas sympozjum, Carlsberg 7 listopada 1992); Materiały archiwalne ośrodka ,,Marianum” w Carlsbergu RFN, ,,Oaza”, nr 32 (1998); ,,Forum Polonijne”, nr 5 (1997).