Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej 2016/2017

W roku akademickim 2016/2017 rozpocznie się kolejny dwuletni cykl studiów w założonym przez Czcigodnego Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i ks. Wojciecha Danielskiego Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej na Wydziale Teologii KUL. Nabór będzie prowadzony do końca sierpnia roku 2016.

Ulotka o naborze w roku 2016

Kontynuując dzieło sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego systematycznie podejmujemy wysiłki, by tak jak on, iść drogą „wiary konsekwentnej” pogłębiając kompetencje w posłudze na rzecz nowej ewangelizacji.

Budowanie żywego Kościoła, szczególnie poprzez eklezjalne ruchy zaangażowania laikatu rodzi potrzebę zaangażowania i formacji licznych duszpasterzy szczególnie przygotowanych do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi i rodzinami, np. w grupach ministranckich, liturgicznych, ewangelizacyjnych, oazowych, domowego Kościoła, pielgrzymkowych, modlitewnych, apostolskich, charytatywnych, itp. Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej realizuje ideał połączenia studium akademickiego i formacyjnego według założeń jego twórców – sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i ks. Wojciecha Danielskiego. Instytut przygotowuje duszpasterzy (moderatorów) wspólnot równocześnie umożliwiając zdobycie stopnia naukowego. Studia te są otwarte dla każdego kapłana.

Bogactwem IFPL jest uczestnictwo księży w różnym wieku i stażu posługi kapłańskiej, wikariuszy i proboszczów, pracowników instytucji kościelnych, księży diecezjalnych i zakonnych, z Polski, krajów sąsiednich i Europy zachodniej, zaangażowanych przede wszystkim w formację służby liturgicznej i Ruch Światło-Życie wraz z Domowym Kościołem, a także w inne ruchy i formy odnowy eklezjalnej o różnej duchowości, co sprzyja wymianie doświadczeń. Łączy ich pasja zaangażowania i potrzeba pogłębiania swych kompetencji w posłudze kapłańskiej. Specyfiką studiów w Instytucie są obok wykładów liczne ćwiczenia praktyczne odnoszące się do pracy w grupach zaangażowanego laikatu, a także zajęcia formacyjne i wspólnota liturgii dla samych duszpasterzy. Pragniemy także zapoznać studiujących z duchowością głównych ruchów w Kościele.

Cztery bloki tematyczne Instytutu grupują się wokół przewodnich problemów:

  1. Socjologiczne i teologiczne podstawy urzeczywistniania się Kościoła;
  2. Ewangelizacja w Kościele współczesnym;
  3. Mistagogia liturgiczna wspólnoty, celebransów i zespołów służby liturgicznej;
  4. Formacja grup apostolskich i indywidualne kierownictwo duchowe.

Dzięki współpracy z Centrum Formacji Ruchu Światło-Życie (20-806 Lublin, ul. ks. Wojciecha Danielskiego 11) księża studiujący w Instytucie zamieszkują w domu formacyjnym. Pod kierunkiem kompetentnych moderatorów Instytut realizuje ideał łączenia studium akademickiego i formacyjnego według założeń jego twórców – sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i ks. Wojciecha Danielskiego. W ten sposób Ruch Światło-Życie posiada swój kierunek studiów na prestiżowej uczelni jaką jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Nasi studenci przyjeżdżają z różnych krajów: Polski, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Francji, Irlandii a nawet USA. W dwuletnim cyklu 2014/2015 i 2015/2016 studia w IFPL realizuje 30 osób: z Polski, Ukrainy i Słowacji (obrządku wschodniego).

Uchwałą Senatu KUL z dnia 24 czerwca 2010 roku cieszące się uznaniem biskupów i księży studia akademickie i formacyjne „Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej” zostały od strony formalnej (nie naruszając dotychczasowego ich charakteru i kształtu) dostosowane do aktualnych przepisów państwowych i uniwersyteckich. Podniesiono ich rangę naukową i stanowią one obecnie pierwszy etap czteroletniego programu studiów doktoranckich na Wydziale Teologii KUL jako kierunek niestacjonarnych studiów pod nazwą „Teologia – Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej”.

Dwa pierwsze lata studiów są realizowane tak jak do tej pory i podzielone na sześć sesji dydaktyczno-formacyjnych w roku akademickim, z których każda realizowana jest podczas trzydniowych spotkań. Zajęcia w Instytucie odbywają się w miesiącach X, XI, II, IV, V, VI i trwają od środy rano do południa w piątek, tak by studiujący kapłani mogli realizować swoje zadania duszpasterskie w niedziele i inne dni tygodnia.

Po ukończeniu dwu lat studiów księża absolwenci otrzymują dyplom ukończenia IFPL i przystępują do egzaminu licencjackiego celem uzyskania kościelnego licencjatu z teologii pastoralnej umożliwiającego otwarcie przewodu doktorskiego. Kapłani podejmujący studia w IFPL otrzymują pomoc do ubiegania się o awans w szkolnictwie, a chętni i najbardziej wytrwali uzyskują stopień doktora nauk teologicznych na Wydziale Teologii KUL.

Uwaga! Księża nie posiadający magisterium, a pragnący studiować w IFPL proszeni są o jak najwcześniejszy kontakt celem indywidualnego rozeznania ich sytuacji.

Nabór kolejnych kandydatów na studia IFPL odbywa się co dwa lata – w roku akademickim 2016/2017 rozpoczyna się nowy cykl tej unikalnej formy studiów. Dlatego prosimy o przekazanie tej informacji i zachęcenie moderatorów i duszpasterzy wspólnot kościelnych zarówno z diecezji jak i zakonów, szczególnie ze wszystkich gałęzi Ruchu Światło-Życie, w tym Domowego Kościoła.

Kandydaci na studia w Instytucie powinni najpierw dokonać rejestracji elektronicznej w serwisie rekrutacyjnym dla kandydatów na portalu www.kul.pl (od czerwca 2016) a następnie złożyć następujące dokumenty (szczegóły będą na www.ifpl-kul.pl):

  • własnoręcznie podpisany wydruk potwierdzenia rejestracji elektronicznej w serwisie rekrutacyjnym www.kul.pl
  • wydawany wraz z oryginałem odpis dyplomu magisterskiego
  • dwie fotografie w stroju duchownym
  • pozwolenie od kompetentnej władzy kościelnej na odbycie: „studiów według trybu IFPL”
  • ksero dowodu osobistego i oryginał do okazania
  • wypełniony formularz zgłoszenia – tzw. „okładka na dokumenty dla studiów doktoranckich” – do pobrania na portierni KUL

Dokumenty te w wypełnionej „okładce” należy złożyć osobiście lub przesłać przed końcem sierpnia 2016 roku na adres:

Dziekanat Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

20-950 Lublin, Aleje Racławickie 14

Szczegółowych informacji udzielają:

Dziekanat Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Jana Pawła II

20-950 Lublin, Aleje Racławickie 14

VIII piętro, p. C-84

dr Małgorzata Kobiałka

tel. 81 445 38 37

e-mail: malgorzata.kobialka@kul.pl

Kurator IFPL

dr hab. Piotr Kulbacki

tel. 691 69 42 21

e-mail: PiotrKulbacki@kul.pl

PiotrKulbacki@oaza.pl

 

Dodatkowych informacji dotyczących trybu przyjmowania cudzoziemców udziela

Dział Kształcenia – Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów, pokój GG-200,

tel. +48 81 44 54 137, +48 81 44 54 216