Młodzi w parafii – sympozjum dla proboszczów „Koinonia”

Zapraszam wszystkich proboszczów na kolejne XXVI Sympozjum Koinonia, które w dniach 9-12 X br. odbędzie się w Porszewicach k. Łodzi. Tegoroczny temat: „Młodzi w parafii” nawiązuje do przyszłorocznego synodu biskupów w Rzymie, który będzie nosił tytuł: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”. Refleksja, którą podejmiemy tym razem na Koinonii dotyczyć będzie obserwowanego w ostatnich latach kryzysu związanego z obecnością i zaangażowaniem młodzieży w życie Kościoła, w tym także w życie naszego ruchu. Pośród zaproszonych gości sympozjum jest m.in. nowo mianowany Metropolita Łódzki, arcybiskup Grzegorz Ryś. Mamy nadzieję, że nowe obowiązki nie przeszkodzą mu w spotkaniu się z nami. W załączniku zamieszczam ulotkę ze szczegółowym programem sympozjum zachęcając Braci Kapłanów do wzięcia w nim udziału i przypominając, że spełnia ono kryterium corocznych rekolekcji kapłańskich. Zgłoszenia i dodatkowe informacje: sekretariat@oaza.pl, tel.: 18 262 32 35. Serdecznie zapraszam.

Ks. Marek Sędek
Moderator generalny Ruchu Światło-Życie

Sympozja Koinonia, odbywające się od 1977 roku z inicjatywy czcigodnego sługi Bożego ks. Fran­ciszka Blachnickiego, popularyzują posoborowy model parafii oparty na jej wymiarze ewange­lizacyjno-inicjacyjnym. Model ten stanowi ważny punkt wyjścia dla podejmowania przez parafię wezwania do nowej ewangelizacji. Sympozja po­dejmują te zagadnienia zarówno na płaszczyźnie refleksji naukowej, jak i konfrontacji z już istnieją­cymi doświadczeniami wielu środowisk eklezjal­nych. Spotkania mają na celu wspieranie rozwoju posługiwania osób świeckich i duchownych zaan­gażowanych w odnowę parafii, 
a przede wszyst­kim proboszczów (obecnych i przyszłych).

Przemiany społeczne drugiej połowy ubiegłego stulecia spowodowały, że istotną rolę w życiu społecznym odgrywają osoby młode. Nie tylko stanowią one „przyszłość narodu” i „nadzieję Kościoła” (por. DWCH 2), co wyznacza kierunek ich wychowania i kształcenia, ale już w młodym wieku stają się pełnoprawnymi członkami społeczności ludzkiej oraz wspólnoty wierzących.

Kościół, stojąc na straży godności każdego człowieka, coraz bardziej zwraca uwagę na młodych w życiu wspólnot parafialnych. Wynika to z postrzegania pełnej podmio-towości każdego ochrzczonego w życiu wspólnoty wierzących. Tak jak godność ludzka czyni człowieka podmiotem życia społecznego, tak pełna podmiotowość wszystkich – w tym świeckich chrześcijan – w życiu Kościoła ma swe źródło w sakramentach inicjacji chrze-ścijańskiej. W 2018 roku po raz pierwszy Synod Biskupów, rozwijając soborowa odnowę, będzie poświęcony młodzieży.

W dokumencie przedsynodalnym stwierdza się, iż Kościół „postanowił zastanowić się nad tym, jak dopomóc młodym w rozpoznaniu i przyjęciu powołania do miłości i do życia w pełni, a także poprosić samych młodych, aby pomogli jemu w określeniu najbardziej skutecznych sposobów głoszenia dziś Dobrej Nowiny. Przez młodzież Kościół będzie mógł usłyszeć głos Pana, który rozbrzmiewa także i dziś”.

Ruch Światło-Życie wyrasta z pracy z młodzieżą podejmowanej przez zmarłego przez 30 laty Czcigodnego Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego († 27 II 1987), który uczył nas wrażliwości na inicjatywy ewangelizacyjne i pastoralne podejmowane przez następców św. Piotra. Dlatego podczas tegorocznego spotkania KOINONIA chcemy skoncentrować się wokół pytania o miejsce młodych w parafii. Chociaż zanikanie w ostatnich latach grup młodzieżowych w parafiach jest skutkiem zew-nętrznych przyczyn związanych z laicyzacją, związaniem nauczania religii z systemem szkolnym, brakiem formacji religijnej ze strony rodziców, to nie można nie zauważać trudności wewnętrznych w tworzeniu i poszerzaniu dla młodego pokolenia przestrzeni duchowych, formacyjnych i organizacyjnych w parafiach. Oprócz wykładów przewidziane są spotkania w grupach oraz wspólna modlitwa i liturgia.

Kilka inspiracji z dokumentu przedsynodalnego:

„[…] młodzi ludzie nie postrzegają siebie jako kategoria upośledzona lub grupa społeczna potrzebująca ochrony, a zatem jako bierni adresaci programów duszpasterskich” lecz „okazują chęć i gotowość uczestnictwa i zaan-gażowania się w konkretne działania”. Odczuwają oni potrzebę tworzenia relacji z dorosłymi i rówieśnikami oraz „szukają osób będących dla nich wzorem, zdolnych do wyrażenia empatii i okazania im wsparcia, zachęty i pomocy w uznaniu swoich ograniczeń, ale niedających im odczuć, że są osądzani”.

„W zadaniu towarzyszenia młodym pokoleniom [powołaniem Kościoła jest] raczej współpracować z radością ludzi młodych, niż usiłowanie przejęcia kontroli nad ich wiarą (por. Extreme fetish video Shitting girls on the toilet and outdoors. Domination Scat mistress shit face slaves. All videos can be watched site ScatNude.com There are many categories on the site: Amateur Scat, BDSM Scat, Ebony Scat, Group Scat, Japan Scat, Lesbian Scat, Mature Scat, Scat Movies, Scat Sex, Scat Slave, Solo Scat, Toilet Scat. Have fun watching. 2 Kor 1, 24)”.

Fakt uczestnictwa ochrzczonych w niedzielnej Eucharystii „nie oznacza […] jeszcze dojrzałego wyboru życia w wierze. […] potrzebny jest proces, który niekiedy wymaga także pójścia drogami nieoczekiwanymi i dalekimi od zwykłych miejsc wspólnot kościelnych”.

„Proszę […] zwłaszcza pasterzy Kościoła, biskupów i kapłanów: wy jesteście głównymi odpowiedzialnymi za powołania chrześcijańskie i kapłańskie, i tego zadania nie można zepchnąć na jakiś biurokratyczny urząd. Także wy przeżyliście spotkanie, które zmieniło wasze życie, kiedy jakiś inny ksiądz – proboszcz, spowiednik, kierownik duchowy – przyczynił się do tego, że doświadczyliście piękna miłości Bożej – i podobnie również wy: wychodząc, słuchając młodych – potrzeba cierpliwości! – możecie im pomóc w rozeznaniu odruchów ich serca i ukierunkować ich kroki” (papież Franciszek).

Parafie „oferują miejsca, działania, czas i programy dla młodego pokolenia. Życie sakramentalne oferuje podstawowe możliwości rozwoju w zdolności do przyjęcia w swoim życiu daru Bożego i zachęca do aktywnego udziału w misji Kościoła. Centra młodzieżowe i oratoria wskazują na troskę Kościoła o ludzi młodych”.

Ważną rolę dogrywają też „stowarzyszenia i ruchy kościelne, i miejsca duchowości na drodze rozeznania powołania. […] W duszpasterstwie młodzieży, gdzie trzeba bardziej inicjować procesy, niż zajmować przestrzenie, dostrzegamy przede wszystkim znaczenie posługi na rzecz rozwoju ludzkiego każdego z młodych oraz narzędzi pedagogicznych i formacyjnych, które mogą go wspierać”.

„[…] wyzwaniem dla wspólnot jest zdolność przyjęcia wszystkich, idąc za Jezusem, który umiał rozmawiać z Żydami i Samarytanami, z poganami kultury greckiej i okupantami rzymskimi, rozumiejąc głębokie pragnienie każdego z nich”.

PROGRAM

9 X 2017 – poniedziałek

1330 – Obiad

1500 – Modlitwa popołudniowa

1515 – Wprowadzenie: Młodzi w parafii
– ks. dr Marek Sędek, moderator generalny Ruchu Światło-Życie (Krościenko n. D. – Warszawa)

Kawa

1600 – Budowanie więzi młodych z parafią –
analiza socjologiczno-pastoralna
– ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL
– praca w grupach

1830 – Kolacja

1915 – Przygotowanie do liturgii

1930 – EUCHARYSTIA z nieszporami

10 X 2017 – wtorek

  730 – JUTRZNIA

  800 – Śniadanie

  900 – Modlitwa przedpołudniowa

Adoracja Najświętszego Sakramentu

1030 – Liturgia miejscem obecności młodych w parafii według ks. F. Blachnickiego – ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL (Łódź – Lublin)

1145 – Przygotowanie do liturgii

1200 – EUCHARYSTIA

1330 – Obiad, spacer

1530 – Nowa ewangelizacja – Jacek Dudzic, ewangelizator młodzieży
– praca w grupach

1800 – NIESZPORY

1830 – Kolacja

1900 – Doświadczenia pracy z młodzieżą w parafii

2100 – Apel Jasnogórski.

11 X 2017 – środa

  730 – JUTRZNIA

  800 – Śniadanie

  900 – Modlitwa przedpołudniowa

Adoracja Najświętszego Sakramentu

1030 – Komunikacja proboszczów z młodymi
i ich duszpasterzami – aspekty psychologiczne
– dr hab. Tomasz Ochinowski
(Uniwersytet Warszawski)

– warsztaty

1330 – Obiad, spacer

1600 – Dokumenty przed synodem o młodych
– bp dr hab. Grzegorz Ryś (UPJP II)

1800 – EUCHARYSTIA z nieszporami – bp dr hab. Grzegorz Ryś (Kraków)

1900 – Kolacja

1930 – Doświadczenia pracy z młodzieżą w parafii

2100 – Apel Jasnogórski.

12 X 2017 – czwartek

  730 – JUTRZNIA

  800 – Śniadanie

  845 – Modlitwa przedpołudniowa

  900 – Młodzi w parafii – praktyczne propozycje. Podsumowanie, komunikaty

1030 – Przygotowanie do liturgii

1045 – EUCHARYSTIA

1145 – Obiad

Zgłoszenia i dodatkowe informacje:
Sekretariat Sympozjum KOINONIA
Centrum Światło-Życie
Ks. Blachnickiego 2
34-450 Krościenko nad Dunajcem
e-mail: sekretariat@oaza.pl
tel. (+48) 18 262 32 35