# NOWA KULTURA – Rodzina Nowej Kultury

# NOWA KULTURA – Rodzina Nowej Kultury

– profilaktyczny program odnowy współczesnej rodziny, przeciwdziałania przestępczości i wykluczeniu społecznemu.

Stowarzyszenie DIAKONIA Ruchu Światło-Życie realizuje w 2019r. projekt #NOWA KULTURA -Rodzina Nowej Kultury. Projekt ten współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Głównym jego celem jest promocja programu profilaktyczno-formacyjnego #NowaKultura, który jest obecny w Ruchu Światło-Życie od wielu lat i w skuteczny sposób wpływa i kształtuje kolejne pokolenia Polaków, w sposób znaczący skupiając się na rodzinie. Jego merytoryczną podstawę stanowi program Pedagogia Nowego Człowieka, opracowany i wdrożony w życie przez założyciela Ruchu Światło-Życie ks. Franciszka Blachnickiego. Opiera się  on na odnowie moralnej osoby żyjącej w środowisku wspólnoty, na kształtowaniu charakteru człowieka, które przyczynia się do integralnego rozwoju jednostki kształtując jej kompetencje, postawy prospołeczne, eliminując tendencje do wykluczenia społecznego, demoralizacji i zachowań patologicznych, sprzyjających przestępczości. Program ten skierowany jest do osób z różnych grup wiekowych, społecznych, zarówno samotnych jak i rodzin. Stosując motywację religijną, w oparciu o chrześcijańskie zasady i chrześcijańską wizję człowieka, promuje wartość rodziny, jako środowiska podstawowego, w którym człowiek się rozwija, uczy relacji i zachowań prospołecznych. Program ukazuje i promuje wartości wyższe: wolność, suwerenność wewnętrzną, odpowiedzialność, pomocniczość, służbę na rzecz drugiego człowieka i społeczeństwa.

Ideał Nowego Człowieka zbudowany, na koncepcji personalizmu chrześcijańskiego,
opracowany przez ks. prof. Franciszka Blachnickiego, w ramach Pedagogii Nowego Człowieka posiada rysy ponadczasowe i absolutne.  Dezintegracja osobowości człowieka w świecie współczesnym jest podstawowym problemem wychowawczym i przyczyną zachowań patologicznych, w tym przestępczych.

Formuła Ruchu Światło-Życie, realizowana w ramach programu Pedagogii Nowego Człowieka mieści w sobie postulat wewnętrznej integracji, jako centralnego zadania wychowawczego. W pedagogice współczesnej nazywa się ten postulat postulatem koncentracji etycznej. Chodzi o osiągnięcie w wychowanku jedności pomiędzy prawdami i zasadami poznawanymi i uznawanymi za słuszne a wyznawanymi i stosowanymi w życiu.
Wyżej opisany program realizowany jest w ramach nowo powstającego Centrum
Nowej Kultury, które Ruch Światło-Życie rozbudowuje obecnie w Krościenku nad Dunajcem.

W 2019r. w ramach projektu realizowane zostaną:

– trzy edycje szkoleń dla Liderów Nowej Kultury

  • w Kamienicy, w dniach 2-3 sierpnia
  • w Spale, w dniach 19-20 października
  • w okolicach Warszawy pod koniec listopada

(szkolenia są bezpłatne – zgłoszenia i ew. pytania można kierować do Jolanty Terlikowskiej mail: jolanta.terlikowska@op.pl)

– dwa wydania publikacji Nowa Kultura, która prezentuje założenia programowe koncepcji wychowania zawartej w Pedagogii Nowego Człowieka,  propagującej styl życia oparty na zasadach chrześcijańskich. Ta metoda wychowawcza stała się w naszym kraju niezwykle ważnym i skutecznym narzędziem formacyjnym, przyczyniając się do ukształtowania co najmniej miliona dojrzałych, świadomych katolików i jednocześnie obywateli naszej Ojczyzny. W publikacjach przedstawione zostaną także sylwetki osób uformowanych w Ruchu Światło-Życie które doświadczyły w swoim życiu owocności oazowej pedagogii oraz dzieła podejmowane  przez członków Ruchu – liderów Nowej Kultury w  społecznościach lokalnych. Prezentowane w niniejszych opracowaniach treści pozwalają lepiej zrozumieć istotę i specyfikę oazowej formacji, która w ciągu ostatniego półwiecza na trwałe wpisała się w krajobraz wysiłków zmierzających  do ukształtowania pokolenia ludzi wolnych, dojrzałych zarówno w wymiarze duchowym, jak też społecznym, potrafiących budować środowiska wolne od nałogów, szkodliwych uzależnień i demoralizacji.

Publikacje rozesłane zostaną do wszystkich parafii oraz gmin w Polsce.

promocja programu formacyjno-profilaktycznego #NowaKultura będzie się koncentrować wokół „oazowych ścieżek”, które od zeszłego roku funkcjonują w Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku nad Dunajcem.

 

 

 

PROJEKT NOWA KULTURA WSPÓŁFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI, KTÓREGO DYSPONENTEM JEST MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI