Oasis Polish-English Dictionary

Plik w formacie pdf do ściągniecia:Oasis dictionary

Słownik oazowy został opracowany przy okazji tłumaczenia materiałów oazowych na język angielski. Podawane tłumaczenia są przemyślane i konsultowane. W szczególności określenia związane bezpośrednio z naszą drogą formacyjną należy uznać za oficjalne i – o ile można tak to ująć – obowiązujące.

Słownik zawiera terminy tzw. “oazowe” zarówno teologiczne, jak i praktyczne. Nie jest to jednak słownik zastępujący istniejące słowniki polsko-angielskie, ani nie jest to słownik zawierający wszystkie możliwe terminy teologiczne.  Tych należy szukać w słownikach, a także w Biblii i dokumentach Kościoła.

Jeżeli widzisz konieczność uwzględnienia jakiegoś słowa czy sformułowania, które nie zostało wpisane, proszę napisz o tym na adres A.Jankowiak(at)oaza.pl.

UWAGA: nazwy poszczególnych posług w liturgii i w ogóle więcej o liturgii po angielsku na stronie Centralnej Diakonii Liturgicznej: https://oaza.pl/cdl/index.php/en/

A

Akt poświęcenia (np. Niepokalanemu Sercu Maryi) – Act of Consecration (to the Immaculate Heart of Mary)

Akt zawierzenia, oddania – Act of Entrustment, Act of Dedication (te nazwy bywają używane zamiennie, tak jak się przyjęło dla danej modlitwy

alba – alb

animator – animator, np. animator modlitwy – animator of prayer, animator małej grupy – small group animator itp.  (można czasem użyć [small] group leader)

B

bezinteresowny dar z siebie – a sincere gift of oneself (see Gaudium et spes 24); self-donation

Biskup delegat ds. Ruchu – Bishop XY, (the) Delegate of the Polish Bishops’ Conference for the Light-Life Movement

błogosławieństwo Najśw. Sakramentem – Benediction of the Blessed Sacrament

Bóg uczynił twardym serce faraona – the LORD hardened Pharaoh’s heart

braterska wspólnota – fraternal community

C

celebracja Słowa Bożego – a/the celebration of the Word of God

charyzmat – charism l. mn. charisms

chleby ofiarne – offertory bread

cierpiący Sługa Jahwe – the Suffering Servant of Yahweh

Czcigodny Sługa Boży – the Venerable Servant of God

człowiek cielesny –a fleshly man (person); an unspiritual man (person);

człowiek duchowy – a spiritual man (person)

człowiek zmysłowy – a sensual man (person); a natural man (person)

D

dawać świadectwo – to give testimony, to give/bear witness to,

dekalog – The Decalogue

deuterokatechumenat – deuterocatechumenate

diakoniadiakonia (kursywą), ministry, service Uwaga: Ponieważ w potocznym j. angielskim słowo „diakonia” jest równie niezrozumiałe jak w potocznym j. polskim, a jednocześnie jest to słowo specyficzne dla naszego Ruchu i bywa używane w języku kościelnym (jak w Polsce), po konsultacjach z przedstawicielami Ruchu, dla których angielski jest językiem ojczystym, stworzono listę nazw diakonii Ruchu po angielsku. Tych nazw należy używać. Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na przyimki, one są ważne i dzięki nim nazwy niosą to znaczenie, które powinny. W nawiasie podane jest wyjaśnienie w bardziej potocznym języku, które będzie doprecyzowywać o co chodzi. Słowo „diakonia” po angielsku wymawia się jak po grecku, z akcentem na przedostatnią sylabę [diakonija]. 

Diakonia Jedności  – Diakonia for Unity (Unity Ministry)
Diakonia Modlitwy – Diakonia  of Prayer (Prayer Ministry)
Diakonia Wyzwolenia – Diakonia for Liberation (Liberation Ministry)
Diakonia Ewangelizacji – Diakonia for Evangelization (Evangelization Ministry)
Diakonia Misyjna – Diakonia for Missions (Missionary Ministry)
Diakonia Życia – Diakonia for Life (Pro-life Ministry)
Diakonia Liturgiczna – Diakonia for Liturgy (Liturgical Ministry)
Diakonia Muzyczna – Music Diakonia (Music Ministry)
Diakonia Komunikowania Społecznego – Communications Diakonia (Information and Communication Ministry)
Diakonia Miłosierdzia – Diakonia of Charity (Charity Ministry)
Diakonia Oaz Rekolekcyjnych – Diakonia  for Oasis Retreats (Retreat Ministry) w znaczeniu diakonii zajmującej się w  Centrali czy w diecezji oazami rekolekcyjnymi. Diakonia oazy rekolekcyjnej w znaczeniu zespołu animatorskiego danej oazy to  diakonia of the oasis retreat.
Diakonia Formacji Diakonii – Diakonia for the Formation of Diakonia (Diakonia-Formation Ministry
Diakonia Deuterokatechumenatu – Deuterocatechumenate Diakonia (Ministry for Deuterocatechumenate Formation)
Diakonia Społeczna – Diakonia for Public Life (Public-Life Ministry)
Diakonia Kościoła Domowego – Domestic Church Diakonia
Diakonia Słowa – Diakonia of Word
Diakonia Środków Materialnych – Diakonia for Material Goods
Diakonia Wspólnoty Lokalnej – Diakonia for the Local Church Community

dobra doczesne – temporal goods

“Dobrze, że jesteś” – “Good/nice to have you here”

Domowy Kościół – (the) Domestic Church, DC

dopowiedzenie (w różańcu) – a phrase (added) after the name of Jesus (in the Hail Mary prayer) with reference to the mystery contemplated

Droga Krzyżowa – the Way of the Cross; the Stations of the Cross

Drogowskazy Nowego Człowieka The Guideposts of the New Man (Person)

duchowe oddychanie – spiritual breathing

duchowość małżeńska – conjugal spirituality

dynamika (np. formacji) – dynamic (dynamics to w fizyce!)

dziecięctwo Boże – divine filiation; sonship

dzielenie się Ewangelią (metoda pracy z Biblią) – sharing the Gospel

dzieło – work

Dzień Wspólnoty – Communion Day

E

ekonom – bursar

etap formacji – stage of formation

Ewangelia, ewangeliczny – Gospel; (np. prawdy ewangeliczne – Gospel truths)

ewangeliczna rewizja życia (metoda widzieć-osądzić-działać) – Gospel-based revision of life; the see-judge-act method/methodology

ewangelizacja – evangelization

F

Faraon – Pharaoh, w Biblii funkcjonuje jak imię własne (eg. the army of Pharaoh)

filia (w ramach Ruchu kilka sąsiednich diecezji) – province

formacja – formation

formularz (mszalny) – formulary (choć generalnie słowo rzadko używane)

G

gest bicia się w piersi – the gesture of striking one’s breast

głosiciel – herald

głoszenie Dobrej Nowiny – proclamation of the Good News

godzina odpowiedzialności i misji – the Hour of Responsibility and Mission

godzina świadectwa – the Hour of Testimony

gorzkie zioła – bitter herbs

grzech powszedni – a venial sin

grzech śmiertelny – a mortal sin

H

I

IHS – is sometimes interpreted as meaning Iesus Hominum Salvator (‘Jesus, Savior of men’ in Latin) or connected with In Hoc Signo.

imiona biblijne:  Mojżesz – Moses; Sefora – Zipporah; Eliasz – Elijah…  –  po prostu zawsze sprawdzamy w Biblii 

Izraelici – the Israelites

J

jutrznia – morning prayer, Lauds (liturgiczna)

Jasnogórska Jutrzenka Wolności – (Mary/the) Immaculate Morning Star of Freedom of Jasna Gora

K

kadzidło; dym kadzidła – incense, burning incense

kadzielnica – censer, thurible

katechumenat – catechumenate

kluczowy – key

KODA, Kurs Oazowy dla animatorów – COA – Course for Oasis Animators

Komisja Teologiczno-Programowa – Theological-Programmatic Commission

Komunia pod dwiema postaciami – Communion under both species

komża – surplice

konferencja (niepoprawne choć częste po polsku użycie w znaczeniu „wykład”) – presentation

konferencja (naukowa, tematyczna, itp.) – conference

kongregacja (zjazd) – convention

Kongregacja Diakonii – Diakonia Convention

Kongregacja Odpowiedzialnych – General Convention of the Light-Life Movement

konspekt – syllabus, pl. syllabi

Krajowe Kolegium Moderatorów – National Council of Moderators

krąg (np. w DK) – circle; Domestic Church circle (DC circle)

krąg biblijny – Bible study, Bible meeting

Kroki (10 Kroków ku Dojrzałości Chrześcijańskiej) – steps; (The) Ten Steps Toward Christian Maturity

krótkie formuły wiary (metoda spotkania w grupie) – short formulae of faith

Krucjata Wyzwolenia Człowieka – (the) Crusade for the Liberation of Man

ksiądz – priest, father; przed imieniem używamy father, w skrócie Fr. (np. Fr. Adam, może być z kropką lub bez); oficjalnie: Rev. imię i nazwisko

Księga Wyjścia – the Book of Exodus

L

laska (np. Aarona) – staff

liturgia – liturgy

Liturgia Eucharystyczna – (the) Liturgy of the Eucharist (Preparation, Eucharistic Prayer; Communion Rite)

Liturgia Godzin – (the) Liturgy of the Hours:

The Officium lectionis, or Office of Readings – major hour
Lauds or Morning prayer – major hour
Daytime prayer, which can be one or all of:

Terce or Mid-Morning Prayer
Sext or Midday Prayer
None or Mid-Afternoon Prayer

Vespers or Evening Prayer — major hour
Compline or Night Prayer

Liturgia Słowa – (the) Liturgy of the Word  (Biblical Readings, Homily, Creed, Intercessions)

Liturgia Światła – (the) Service of Light

liturgika – liturgics

lud Boży – the people of God

lud wybrany – the chosen people; the chosen ones;

Ł

łaska – grace

łaska nadprzyrodzona – supernatural grace

łaska uczynkowa – actual grace

łaska uświęcająca – sanctifying grace

M

mała grupa – a/the small group

manna – manna

Matka Boża – Mother of God

Matka Kościoła — Mother of the Church

metodyczny (dot. metod, np. uwagi metodyczne) – methodological

ministrant – minister, altar server, altar boy

mistagogia – mystagogy

Mistyczne Ciało Chrystusa – the Mystical Body of Christ

moderator (generalny, diecezjalny) – (General, Diocesan) Moderator, priest-moderator

modlitwa dziękczynna thanksgiving prayer

modlitwa myślna – mental prayer

Modlitwa Pańska – the Lord’s Prayer

modlitwa prośby – petition prayer

modlitwa spontaniczna – spontaneous prayer

modlitwa uwielbienia – praise, worship

modlitwa wiernych – Prayer of the Faithful, Universal Prayer, General Intercessions

modlitwa wstawiennicza –intercession prayer, intercessions

Modlitwa za wstawiennictwem Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego – Prayer for the Intercession of the Venerable Servant of God, Fr. Franciszek Blachnicki

Msza św. – Holy Mass

Msza Wieczerzy Pańskiej – Mass of the Lord’s Supper

mszał – missal; Mszał Rzymski – Roman Missal

N

nabożeństwo – celebration

nabożeństwo Drogi Krzyżowej – the celebration of the Stations (Way) of the Cross

nabożeństwo pojednania – the celebration of the Sacrament of Reconciliation

nabożeństwo przyjęcia do deuterokatechumenatu – The rite of acceptance into the deuterocatechumenate

nałożenie rąk (rytuał liturgiczny) – the Imposition of hands

nałożyć ręce (jako gest) – to lay hands on…

Namiot Spotkania – the Tent of Meeting

naród wybrany – the chosen nation

naśladować – imitate

nawrócenie – repentance (zmiana życia); conversion (przyjęcie wiary chrześcijańskiej)

Niepokalana – (Mary/the) Immaculate; Immaculate Mary; Niepokalana Matka Kościoła – (Mary/the) Immaculate Mother of the Church

Niepokalana Służebnica Pańska – (Mary/The) Immaculate Handmaid of the Lord

Niepokalana Jutrzenka Wolności – (Mary/The) Immaculate Morning Star of Freedom

niewola – slavery (w Egipcie) captivity (w Babilonie)

notatnik – notebook

nowe życie – the new life; nowość życia – (the) newness of life

Nowy Człowiek, Nowa Wspólnota, Nowa Kultura – New Man (New Person), New Community, New Culture

O

Oaza (ruch) – the Oasis Movement

oaza (rekolekcje) – the oasis retreat

oaza modlitwy –  oasis of prayer

Oaza Nowego Życia (stopnia…) – (the) New Life Oasis retreat (level…), NLO 1…

Oaza Rodzin (rekolekcje) – (the) Family Oasis Retreat (level…) FOR 1…

oaza średnia – (the) „middle” oasis

oaza wielka – (the) great oasis

obrzęd – rite

obrzęd „Effeta” (czasem pisane Effata) – the rite of Ephphetha

obrzęd wpisania imienia – the rite of enrollment of names

obrzęd wybrania – the rite of election

oddać życie (za kogoś), (na  świadectwo) – to lay down one’s life (for the sake of…) (in witness to…)

Odkupiciel – Redeemer

odnowa parafii – the renewal of (a/the) parish

odnowienie przymierza chrztu świętego – the renewal of the baptismal covenant

OICA, Obrzęd chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłychThe Rite of Christian Initiation of Adults (RCIA)

okres oczyszczenia i oświecenia – the period of purification and enlightenment

ołtarz całopalenia – the altar of burnt offerings

ołtarz kadzenia – the altar of incense

ornat – chasuble, vestment

P

para animatorska – animator couple

para krajowa – (the) Domestic Church National Couple

para pilotująca – piloting couple

para rejonowa – regional couple, local coordinators

parafia – parish

Pascha – the Passover

paschał – (the) Paschal candle

pielgrzymujący lud Boży – the pilgrim people of God

piosenka dnia – (the) Song of the day

Pięćdziesiątnica – Pentecost

plagi – plagues: 1. krew – water turned into blood; 2. żaby – the frogs; 3. robactwo, komary – the gnats; 4. muchy – the flies; 5. zaraza zabijająca bydło – the pestilence; 6. wrzody – the boils 7. grad – the hail; 8. szarańcza – the locusts; 9. ciemność – the darkness; 10. śmierć pierworodnych – the death of the firstborn

plan dnia – plan for Day (1, 2, etc) schedule

plan dyżurów — duty roster

płonący krzew – the burning bush

podręcznik – textbook, handbook (Amerykanie używają też określenia manual)

Podręczniki DK: Pierwszy rok pracy, drugi rok pracy: Domestic Church Formation. Year One. Domestic Church Formation. Year Two

Podsumowanie Oazy Żywego Kościoła – Oasis of the Living Church Summary Meeting

Podsumowanie DK – DC Summary Meeting

pogodny wieczór – an evening of joy; a joyful evening

popiół – ash

post – fasting

posiadać siebie w dawaniu siebie – (to) possess oneself in making a true gift of oneself

postawa oddania – the/an attitude of offering oneself

postawa służebna – a servant(‘s) attitude

powołanie – vocation, calling

praca w grupach – group work

proboszcz – parish priest, pastor (AmE)

proces formacyjny – formation process

procesja wejścia – Entrance procession

przaśniki, chleb niekwaszony – unleavened bread

przebłagalnia – throne of mercy

przejście przez Morze Czerwone – crossing the Red Sea

przepiórki – quails

Przybytek – the Tabernacle

przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela – to receive and accept Jesus as one’s Lord and Savior; to profess Jesus one’s Lord and Savior

przyjąć Słowo Boże – to receive the Word of God

przyjęcie do deuterokatechumenatu – acceptance into the deuterocatechumenate

Przymierze – the Covenant

publiczne stowarzyszenie wiernych – public association of the faithful

Punkty dnia na oazie: Wskazania dla zespołu animatorów = Guidelines for the team of animators; Sugestie do osobistej refleksji i modlitwy = Suggestions for reflection and for personal prayer; Plan drogi pierwszego dnia = Plan for the first day; Jutrznia = Morning Prayer; Wprowadzenie tematu dnia = Introduction to the topic of the day; Zapalenie świecy = Lighting the candle of the oasis; Propozycja ukształtowania liturgii = Suggestions for the liturgy; Myśli do homilii = Homily – guidelines;

pustynia – desert

R

responsorium – responsory

rozgrzeszenie – absolution

rozmowa ewangeliczna – Scripture-based discussion; części rozmowy ewangelicznej: wprowadzenie = introduction; odkrycie = discovery; zrozumienie = understanding; zastosowanie = application; rozmowa = discussion

różaniec z dopowiedzeniami – Rosary with (added) phrases

ruch odnowy – a renewal movement

Ruch oazowy – (the) Oasis Movement

Ruch Światło-Życie – (the) Light-Life Movement

S

sacrament – sacrament (Baptism. Confirmation, Eucharist, Penance, Anointing of the Sick, Matrimony, Holy Orders)

skrutinium – scrutiny, l. mn. scrutinies

Słowo wcielone – the Incarnate Word

Słowo Boże – the Word of God

Słowo Życia – (the) Word of Life

słup obłoku – a/the column of cloud;  a/the pillar of cloud

słup ognia – a/the column of fire; a/the pillar of fire

służba Boża – divine worship

stopień (oazy) – level

studium Biblii – Bible study

sutanna – cassock

symbol dnia – symbol of the day

synteza – synthesis l. mn. syntheses

szaty kapłańskie – the priestly vestments

szkoła liturgiczna – School of Liturgy

świadectwo – testimony, dawać świadectwo – bear witness, give testimony, testify, być świadkiem – stand as witness

świecznik – lamp-stand

święto – (w kalendarzu liturgicznym) Feast

Święto patronalne Ruchu – Patron Feast-Day of the Light-Life Movement

T

tabernakulum – tabernacle

tajemnice różańca – the Mysteries of the Rosary

Triduum Paschalne – (the) Easter Triduum/ Holy Triduum/ Paschal Triduum /Sacred Triduum: Holy Thursday/ Maundy Thursday, Good Friday, Holy Saturday, Easter Vigil, Easter Sunday

typ (w sensie biblijnym, np. Maryja jest typem Kościoła) – a type of

U

Unia Kapłanów Chrystusa Sługi – Union of Priests of Christ the Servant

uczczenie ołtarza – reverencing the altar

uczeni w Piśmie — (the) scribes

uczeń (Chrystusa) — disciple

udzielać (sakramentów) – to confer

uobecnić/uobecniać – make present

uroczystość – (w kalendarzu liturgicznym) Solemnity

urząd i charyzmat — office and charism

urząd nauczycielski Kościoła — the magisterium of the Church

W

Wcielenie – Incarnation

wędrówka do Ziemi Obiecanej – journey to the Promised Land

wierni – the faithful

wikary –  curate (GB); assistant pastor, associate pastor (USA); parochial vicar (Code of Canon Law);;

Wniebowstąpienie – Ascension

Wniebowzięcie – Assumption

wolność w Duchu Świętym – freedom in the Holy Spirit

wprowadzenie – introduction

wspólnota – spiritual community (ludzie); communion (jedność)

wspólnota rodzinna (w znaczeniu: rodzina) – family community

wspólnota wspólnot – communion of communities

Wybawiciel – Savior

wyciągnąć ręce (nad kimś w modlitwie) — to outstretch hands over sb. (z wyciągniętymi rękami — with hands outstretched over … )

wyjście z Egiptu – departure from Egypt

wylanie Ducha Świętego – the outpouring of the Holy Spirit

wyprawa otwartych oczu – Open Eyes’ Search

wystawienie Najśw. Sakramentu – Exposition of the Blessed Sacrament

wyznawać (np. wiarę) – to profess faith

wyznawać (grzechy, winy) – to confess

wyzwolić (Prawda was wyzwoli) — set free (the Truth will set you free), liberate

wzniesione ręce – raised hands

Z

zaparcie się siebie – self renunciation; zaprzeć się siebie – to renounce oneself

Zbawiciel — Savior

Zgromadzenie Eucharystyczne – (the) Holy Eucharist, (the) Holy Mass (uwaga: określenie the Eucharistic gathering, choć prawidłowe, może być nie zawsze prawidłowo rozumiane, gdyż jest używane przez inne Kościoły w innych znaczeniach niż Msza św.).

Ziemia Obiecana – the land of Canaan, the Promised Land

złożone ręce – hands joined

zobowiązania (DK) – promises: (bywa też używane słowo committments)

  • Daily individual prayer (the Tent of Meeting) = codzienna modlitwa osobista (NS)
  • Regular Study of Scripture = regularne spotkanie ze Słowem Bożym
  • Daily couple prayer = codzienna modlitwa małżeńska
  • Daily family prayer = codzienna modlitwa rodzinna
  • Monthly couple dialogue = comiesięczny dialog małżeński
  • Rule of life = reguła życia
  • Yearly retreat (USA) / Annual retreat (GB)= rekolekcje formacyjne przynajmniej raz w roku

Ż

żal za grzechy – contrition, doskonały żal za grzechy – perfect contrition

Życie w Duchu Świętym – the life guided by/directed by the Holy Spirit

życie w obfitości – the abundant life

życie kierowane przez Chrystusa – the life directed (or led) by Christ

życie nadprzyrodzone – supernatural life

życie wieczne – eternal life

Ź

źródło i szczyt (życia chrześcijańskiego, o liturgii) – source and summit (of Christian life)

źródło (w modlitwach liturgicznych) – fountain

źródło (coś zaczerpnięto skądś) – source

Przydatne linki:

Tekst Pisma Świętego w j. angielskim http://www.usccb.org/bible   (USA)  http://www.catholic.org/bible/books_bible.php (GB)

Dokumenty Kościoła w j. angielskim: http://w2.vatican.va/content/vatican/en.html

Msza Święta: http://www.usccb.org/prayer-and-worship/the-mass/order-of-mass/index.cfm

Kalendarz liturgiczny: http://wwwmigrate.usccb.org/about/divine-worship/liturgical-calendar/index.cfm

Liturgia godzin: http://www.usccb.org/prayer-and-worship/liturgy-of-the-hours/index.cfm
http://divineoffice.org
http://www.liturgies.net/Liturgies/Catholic/loh/index.htm

Katechizm Kościoła Katolickiego http://www.vatican.va/archive/ENG0015/_INDEX.HTM

Tajemnice Różańca: http://www.usccb.org/prayer-and-worship/prayers-and-devotions/rosaries/how-to-pray-the-rosary.cfm