Regulamin wyboru reprezentantów Kongregacji Diakonii do Centralnej Diakonii Jedności

  1. Kongregacja określa liczbę członków Centralnej Diakonii Jedności pochodzących z wyboru.
  2. Uczestnicy Kongregacji otrzymują listę wszystkich osób uczestniczących w Kongregacji — najpóźniej w chwili przyjazdu na Kongregację.
  3. Każdy uczestnik Kongregacji ma prawo zgłosić kandydatów na członków Centralnej Diakonii Jedności, zgłoszeń dokonuje się do sekretariatu Kongregacji lub osoby specjalnie wyznaczonej przez Moderatora Generalnego do przyjmowania zgłoszeń.
  4. Przed rozpoczęciem głosowań zgłoszeni kandydaci potwierdzają swoją zgodę na kandydowanie.
  5. Wszystkich członków Centralnej Diakonii Jedności wybiera się we wspólnych głosowaniach — każdy uczestnik Kongregacji może wybrać z listy kandydatów tyle osób, ilu ma być członków CDJ pochodzących z wyboru.
  6. Zgodnie z § 26 statutu w pierwszym głosowaniu wybrane zostają osoby, które otrzymają co najmniej 2/3 oddanych głosów; w drugim i trzecim głosowaniu wybrane zostają osoby, które otrzymają bezwzględną większość oddanych głosów (co najmniej połowa + jeden). Do czwartego głosowania przechodzi najwyżej dwukrotnie więcej kandydatów niż liczba miejsc, które pozostały do obsadzenia. Do dokonania wyboru wystarcza zwykła większość głosów — wybrane zostają osoby, które otrzymają kolejno najwięcej głosów. Jeśli kandydaci na ostatnie miejsce otrzymają tę samą liczbę głosów, wybrana zostaje osoba starsza wiekiem.
  7. Jeśli w trakcie kadencji osoba wybrana zwolni miejsce w Centralnej Diakonii Jedności, w skład Centralnej Diakonii Jedności wchodzi osoba, która otrzymała kolejną liczbę głosów w wyborach. Za zwolnienie miejsca rozumie się również objęcie posługi, z którą związana jest przynależność do Centralnej Diakonii Jedności.

 

 

Regulamin przyjęty przez IV Kongregację Diakonii Ruchu Światło-Życie, która odbywała się w dniach 20-22 października 2006 r. w Niepokalanowie, znowelizowany przez VI Kongregację Diakonii, która odbywała się w dniach 30 kwietnia – 3 maja 2013 r. w Warszawie.