Składki członków DIAKONII

W wykonaniu uchwały III Kongregacji Diakonii Centralna Diakonia Jedności przedstawia zasady określające wysokość i sposoby płatności składek członków stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”.

Z dniem 1 marca 2004 r., zostają wprowadzone następujące zasady płatności składek:

  1. Wprowadza się obowiązek opłacania składek członkowskich w wysokości 5 zł na miesiąc od każdego członka Diakonii na rzecz Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” w wymiarze ogólnopolskim.
  2. Wprowadza się obowiązek opłacania składek członkowskich od członka Diakonii Diecezjalnej na rzecz tej Diakonii Diecezjalnej. Konkretną wysokość składki winna ustalić Kongregacja Diakonii Diecezjalnej lub na podstawie jej upoważnienia Diecezjalna Diakonia Jedności. Wysokość składki nie może być jednak większa niż 5 zł na miesiąc.
  3. Obie składki powinny być opłacane łącznie, przy czym mogą one być opłacane miesięcznie, kwartalnie lub rocznie w zależności od decyzji członka Diakonii, a obowiązek ten winien być dopełniony w całości do końca roku kalendarzowego, którego składka dotyczy.
  4. W przypadku, gdy obydwoje małżonkowie są członkami Diakonii opłacaliby składki w wysokości 50 % stawek, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej.
  5. W przypadkach szczególnych, na uzasadniony wniosek członka diakonii złożony do końca roku, którego składka dotyczy, wysokość składki za dany rok mogłaby być obniżona lub członek Diakonii w ogóle byłby z niej zwolniony (finansowanie działalności Ruchu w inny sposób, trudna sytuacja materialna członka Diakonii, i inne). Decyzję w tej sprawie podejmowałby Moderator Generalny po zaopiniowaniu przez Moderatora Diecezjalnego. Dotyczy to szczególnie rodzin Domowego Kościoła, które opłacają własne składki w kręgach.
  6. Składki członkowskie dotyczące Diakonii w wymiarze ogólnopolskim należy wpłacać na konto główne Diakonii w GBG w Katowicach lub do rąk własnych skarbników wyznaczonych dla każdej Diecezji (w przypadku funkcjonowania Diakonii Diecezjalnej mógłby to być Ekonom Diakonii Diecezjalnej). W przypadku diecezji o dużej liczebności członków Diakonii istniałaby możliwość wyznaczenia więcej niż jednego skarbnika. Każdy skarbnik miałby na stałe przypisaną grupę członków Diakonii. Skarbnicy zobowiązani byliby co miesiąc, po zakończeniu miesiąca, wpłacać kwotę zebranych składek na konto główne Diakonii w GBG w Katowicach oraz przesyłać na adres Centralnej Diakonii Środków Materialnych listę członków z dokonanymi wpłatami. Ekonom zobowiązany byłby zapewnić bieżącą ewidencję opłacania składek na rzecz Diakonii. Analogicznie ekonom Diakonii Diecezjalnej zobowiązany byłby zapewnić bieżącą ewidencję opłacania składek na rzecz Diakonii Diecezjalnej.
  7. Każdy członek Diakonii może zadecydować o sposobie płatności: – wpłata dokonywana jest w całości (składka miesięczna ogólnopolska – 5 zł, powiększona o składkę diecezjalną) na ręce skarbnika w diecezji, ten zaś dzieli otrzymaną kwotę, wpłacając na odpo­wied­nie konta, ogólnopolskie i diecezjalne, – członek Diakonii sam wpłaca składkę ogólnopolską (5 zł) na konto główne Diakonii w GBG w Ka­to­­wicach, zaś składkę diecezjalną skarbnikowi.

nr konta, na które można wpłacać składki: 10 1560 1108 0000 9060 0019 2360