Wskazania dla przygotowujących recenzję lub opinię dla Komisji Teologiczno-Programowej Ruchu Światło-Życie

Komisja Teologiczno-Programowa Ruchu Światło-Życie prosi o zachowanie poniższych wskazań dotyczących recenzowania i opiniowania przedkładanych materiałów.

Wskazania dla przygotowujących recenzję lub opinię dla KTP (pdf)

I. Materiały zasadniczo powinny być przedstawiane za pośrednictwem właściwych diakonii centralnych, wraz ze wstępną oceną i jej uzasadnieniem. W razie potrzeby KTP będzie się konsultować z autorami materiału.

Ocena Komisji jest przekazywana do wnioskującej diakonii, która wraz z CDJ podejmuje dalsze decyzje wdrożeniowe. KTP może udzielić dodatkowych sugestii.

II. Komisja będzie powoływać recenzentów i konsultorów do poszczególnych zadań.

III. W recenzji lub opinii oczekuje się odpowiedzi z uzasadnieniem uwzględniających następujące zagadnienia:

a) struktura formacyjna Ruchu

 1. Czy dany materiał odpowiada generalnym założeniom Ruchu Światło-Życie
 • teologicznym,
 • pedagogicznym,
 • strukturze formacyjnej Ruchu,
 • diakonijnej Ruchu.
 1. Czy materiał jest odpowiedni dla jego adresatów (wiek, stan, zaawansowanie w formacji eklezjalnej i oazowej, itp.)?

b) wewnętrzna struktura materiału

3. Czy widoczne jest powiązanie elementu teologicznego z zastosowaniem do życia? Czy program realizuje (explicite lub implicite) paradygmat stosowany przez pastoralne dokumenty Kościoła (widzieć, osądzić, działać)?

4. Czy materiał bazuje na (w szerokim znaczeniu) mistagogii – formacja przez partycypację?

5. Czy materiał uwzględnia przenikanie się wszystkich płaszczyzn formacyjnych (np. liturgia, ewangelizacja, deuterokatechumenat, Pismo Święte, mała grupa, wymiar społeczny, itp.) stanowiących istotne odniesienie dla danego elementu formacyjnego i całości formacji? W jaki sposób?

6. Czy materiał jest spójny wewnętrzne? – tok myślenia, logiczne powiązanie elementów.

7. Czy użyte w nim teksty, terminy są zrozumiałe dla odbiorców (jasność wyrażanej myśli, komunikatywność języka, logiczny tok myśli itp.)?

c) inne uwagi

8. Inne spostrzeżenia i sugestie.

d) wnioski końcowe ze wskazaniem uzasadnień

9. Ogólne:

 • Przyjąć bez poprawek.
 • Przyjąć z drobnymi poprawkami recenzentów.
 • Poprosić dodatkowych specjalistów o recenzję.
 • Przepracować według wskazówek recenzentów i poddać ponownej ocenie.
 • Materiał odrzucić, ale niektóre (wskazać) jego elementy można wykorzystać w nowym opracowaniu.
 • Materiał w całości odrzucić.
 1. Sposób wdrażania:
 • Materiał przyjąć na stałe.
 • Przyjąć jako studyjny (po określeniu niezbyt długiego okresu czasu i wskazaniu przez CDJ konkretnych osób poddających materiał studyjny weryfikacji i zobowiązanych do zaopiniowania realizacji).

Komisja Teologiczno-Programowa
Ruchu Światło-Życie

ks. dr hab. Piotr Kulbacki – przewodniczący

ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski

ks. dr hab. Bogdan Biela

mgr Grażyna Wilczyńska

 

 

Lublin – Częstochowa, 27 II 2016