Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Młodzi w parafii – sympozjum dla proboszczów „Koinonia”

9 października 2017 -> 13:30 - 12 października 2017 -> 13:00

Zapraszam wszystkich proboszczów na kolejne XXVI Sympozjum Koinonia, które w dniach 9-12 X br. odbędzie się w Porszewicach k. Łodzi. Tegoroczny temat: „Młodzi w parafii” nawiązuje do przyszłorocznego synodu biskupów w Rzymie, który będzie nosił tytuł: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”. Refleksja, którą podejmiemy tym razem na Koinonii dotyczyć będzie obserwowanego w ostatnich latach kryzysu związanego z obecnością i zaangażowaniem młodzieży w życie Kościoła, w tym także w życie naszego ruchu. Pośród zaproszonych gości sympozjum jest m.in. nowo mianowany Metropolita Łódzki, arcybiskup Grzegorz Ryś. Mamy nadzieję, że nowe obowiązki nie przeszkodzą mu w spotkaniu się z nami. W załączniku zamieszczam ulotkę ze szczegółowym programem sympozjum zachęcając Braci Kapłanów do wzięcia w nim udziału i przypominając, że spełnia ono kryterium corocznych rekolekcji kapłańskich. Zgłoszenia i dodatkowe informacje: sekretariat@oaza.pl, tel.: 18 262 32 35. Serdecznie zapraszam.

Ks. Marek Sędek
Moderator generalny Ruchu Światło-Życie

Sympozja Koinonia, odbywające się od 1977 roku z inicjatywy czcigodnego sługi Bożego ks. Fran­ciszka Blachnickiego, popularyzują posoborowy model parafii oparty na jej wymiarze ewange­lizacyjno-inicjacyjnym. Model ten stanowi ważny punkt wyjścia dla podejmowania przez parafię wezwania do nowej ewangelizacji. Sympozja po­dejmują te zagadnienia zarówno na płaszczyźnie refleksji naukowej, jak i konfrontacji z już istnieją­cymi doświadczeniami wielu środowisk eklezjal­nych. Spotkania mają na celu wspieranie rozwoju posługiwania osób świeckich i duchownych zaan­gażowanych w odnowę parafii,
a przede wszyst­kim proboszczów (obecnych i przyszłych).

Przemiany społeczne drugiej połowy ubiegłego stulecia spowodowały, że istotną rolę w życiu społecznym odgrywają osoby młode. Nie tylko stanowią one „przyszłość narodu” i „nadzieję Kościoła” (por. DWCH 2), co wyznacza kierunek ich wychowania i kształcenia, ale już w młodym wieku stają się pełnoprawnymi członkami społeczności ludzkiej oraz wspólnoty wierzących.

Kościół, stojąc na straży godności każdego człowieka, coraz bardziej zwraca uwagę na młodych w życiu wspólnot parafialnych. Wynika to z postrzegania pełnej podmio-towości każdego ochrzczonego w życiu wspólnoty wierzących. Tak jak godność ludzka czyni człowieka podmiotem życia społecznego, tak pełna podmiotowość wszystkich – w tym świeckich chrześcijan – w życiu Kościoła ma swe źródło w sakramentach inicjacji chrze-ścijańskiej. W 2018 roku po raz pierwszy Synod Biskupów, rozwijając soborowa odnowę, będzie poświęcony młodzieży.

W dokumencie przedsynodalnym stwierdza się, iż Kościół „postanowił zastanowić się nad tym, jak dopomóc młodym w rozpoznaniu i przyjęciu powołania do miłości i do życia w pełni, a także poprosić samych młodych, aby pomogli jemu w określeniu najbardziej skutecznych sposobów głoszenia dziś Dobrej Nowiny. Przez młodzież Kościół będzie mógł usłyszeć głos Pana, który rozbrzmiewa także i dziś”.

Ruch Światło-Życie wyrasta z pracy z młodzieżą podejmowanej przez zmarłego przez 30 laty Czcigodnego Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego († 27 II 1987), który uczył nas wrażliwości na inicjatywy ewangelizacyjne i pastoralne podejmowane przez następców św. Piotra. Dlatego podczas tegorocznego spotkania KOINONIA chcemy skoncentrować się wokół pytania o miejsce młodych w parafii. Chociaż zanikanie w ostatnich latach grup młodzieżowych w parafiach jest skutkiem zew-nętrznych przyczyn związanych z laicyzacją, związaniem nauczania religii z systemem szkolnym, brakiem formacji religijnej ze strony rodziców, to nie można nie zauważać trudności wewnętrznych w tworzeniu i poszerzaniu dla młodego pokolenia przestrzeni duchowych, formacyjnych i organizacyjnych w parafiach. Oprócz wykładów przewidziane są spotkania w grupach oraz wspólna modlitwa i liturgia.

Kilka inspiracji z dokumentu przedsynodalnego:

„[…] młodzi ludzie nie postrzegają siebie jako kategoria upośledzona lub grupa społeczna potrzebująca ochrony, a zatem jako bierni adresaci programów duszpasterskich” lecz „okazują chęć i gotowość uczestnictwa i zaan-gażowania się w konkretne działania”. Odczuwają oni potrzebę tworzenia relacji z dorosłymi i rówieśnikami oraz „szukają osób będących dla nich wzorem, zdolnych do wyrażenia empatii i okazania im wsparcia, zachęty i pomocy w uznaniu swoich ograniczeń, ale niedających im odczuć, że są osądzani”.

„W zadaniu towarzyszenia młodym pokoleniom [powołaniem Kościoła jest] raczej współpracować z radością ludzi młodych, niż usiłowanie przejęcia kontroli nad ich wiarą (por. 2 Kor 1, 24)”.

Fakt uczestnictwa ochrzczonych w niedzielnej Eucharystii „nie oznacza […] jeszcze dojrzałego wyboru życia w wierze. […] potrzebny jest proces, który niekiedy wymaga także pójścia drogami nieoczekiwanymi i dalekimi od zwykłych miejsc wspólnot kościelnych”.

„Proszę […] zwłaszcza pasterzy Kościoła, biskupów i kapłanów: wy jesteście głównymi odpowiedzialnymi za powołania chrześcijańskie i kapłańskie, i tego zadania nie można zepchnąć na jakiś biurokratyczny urząd. Także wy przeżyliście spotkanie, które zmieniło wasze życie, kiedy jakiś inny ksiądz – proboszcz, spowiednik, kierownik duchowy – przyczynił się do tego, że doświadczyliście piękna miłości Bożej – i podobnie również wy: wychodząc, słuchając młodych – potrzeba cierpliwości! – możecie im pomóc w rozeznaniu odruchów ich serca i ukierunkować ich kroki” (papież Franciszek).

Parafie „oferują miejsca, działania, czas i programy dla młodego pokolenia. Życie sakramentalne oferuje podstawowe możliwości rozwoju w zdolności do przyjęcia w swoim życiu daru Bożego i zachęca do aktywnego udziału w misji Kościoła. Centra młodzieżowe i oratoria wskazują na troskę Kościoła o ludzi młodych”.

Ważną rolę dogrywają też „stowarzyszenia i ruchy kościelne, i miejsca duchowości na drodze rozeznania powołania. […] W duszpasterstwie młodzieży, gdzie trzeba bardziej inicjować procesy, niż zajmować przestrzenie, dostrzegamy przede wszystkim znaczenie posługi na rzecz rozwoju ludzkiego każdego z młodych oraz narzędzi pedagogicznych i formacyjnych, które mogą go wspierać”.

„[…] wyzwaniem dla wspólnot jest zdolność przyjęcia wszystkich, idąc za Jezusem, który umiał rozmawiać z Żydami i Samarytanami, z poganami kultury greckiej i okupantami rzymskimi, rozumiejąc głębokie pragnienie każdego z nich”.

PROGRAM

9 X 2017 – poniedziałek

1330 – Obiad

1500 – Modlitwa popołudniowa

1515 – Wprowadzenie: Młodzi w parafii
– ks. dr Marek Sędek, moderator generalny Ruchu Światło-Życie (Krościenko n. D. – Warszawa)

Kawa

1600 – Budowanie więzi młodych z parafią –
analiza socjologiczno-pastoralna
– ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL
– praca w grupach

1830 – Kolacja

1915 – Przygotowanie do liturgii

1930 – EUCHARYSTIA z nieszporami

10 X 2017 – wtorek

  730 – JUTRZNIA

  800 – Śniadanie

  900 – Modlitwa przedpołudniowa

Adoracja Najświętszego Sakramentu

1030 – Liturgia miejscem obecności młodych w parafii według ks. F. Blachnickiego – ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL (Łódź – Lublin)

1145 – Przygotowanie do liturgii

1200 – EUCHARYSTIA

1330 – Obiad, spacer

1530 – Nowa ewangelizacja – Jacek Dudzic, ewangelizator młodzieży
– praca w grupach

1800 – NIESZPORY

1830 – Kolacja

1900 – Doświadczenia pracy z młodzieżą w parafii

2100 – Apel Jasnogórski.

11 X 2017 – środa

  730 – JUTRZNIA

  800 – Śniadanie

  900 – Modlitwa przedpołudniowa

Adoracja Najświętszego Sakramentu

1030 – Komunikacja proboszczów z młodymi
i ich duszpasterzami – aspekty psychologiczne
– dr hab. Tomasz Ochinowski
(Uniwersytet Warszawski)

– warsztaty

1330 – Obiad, spacer

1600 – Dokumenty przed synodem o młodych
– bp dr hab. Grzegorz Ryś (UPJP II)

1800 – EUCHARYSTIA z nieszporami – bp dr hab. Grzegorz Ryś (Kraków)

1900 – Kolacja

1930 – Doświadczenia pracy z młodzieżą w parafii

2100 – Apel Jasnogórski.

12 X 2017 – czwartek

  730 – JUTRZNIA

  800 – Śniadanie

  845 – Modlitwa przedpołudniowa

  900 – Młodzi w parafii – praktyczne propozycje. Podsumowanie, komunikaty

1030 – Przygotowanie do liturgii

1045 – EUCHARYSTIA

1145 – Obiad

Zgłoszenia i dodatkowe informacje:
Sekretariat Sympozjum KOINONIA
Centrum Światło-Życie
Ks. Blachnickiego 2
34-450 Krościenko nad Dunajcem
e-mail: sekretariat@oaza.pl
tel. (+48) 18 262 32 35

Szczegóły

Start:
9 października 2017 -> 13:30
Koniec:
12 października 2017 -> 13:00
Wydarzenie kategorie:
,

Miejsce

Ośrodek Rekolekcyjno-Konferencyjny Archidiecezji Łódzkiej
Porszewice, + Google Map

Dodaj komentarz