1. Oazy modlitwy w ramach post-oazy 1978/79

Podobnie jak w ubiegłym roku oazy modlitwy zostały zaplanowane w każdą pierwszą sobotę i niedzielę miesiąca. W sumie zaplanowano dziewięć serii oaz modlitwy w terminach następujących:

 • Seria I od 6 do 8 X
 • Seria II od 3 do 5 XI
 • Seria III od 1 do 3 XII
 • Seria IV od 30 XII do 1 I 1979
 • Seria V od 2 do 4 II
 • Seria VI od 2 do 4 III
 • Seria VII od 30 III do 1 IV
 • Seria VIII od 29 IV do 1 V
 • Seria IX od 1 do 3 VI /COM/

Seria IV jest tradycyjną już sylwestrowo-noworoczną oazą modlitwy, seria IX jest Centralną Oazą Modlitwy w uroczystość Zesłania Ducha Świętego w połączeniu z Centralną Oazą Matką. COM odbędzie się w Krościenku, ale niezależnie od tego zaplanowane są również lokalne oazy modlitwy. Nie zaplanowano w tym roku oazy modlitwy w połączeniu z Triduum Paschalnym, albowiem w tym roku będą już organizowane w tym czasie specjalne "oazy paschalne'' dla uczestników formacji deuterokatechumenalnej II roku pracy.

We wszystkich terminach z wyjątkiem serii IV, V i IX będą odbywały się oazy modlitwy w Dursztynie, w siedzibie Centralnej Diakonii Modlitwy, na którą zapraszamy szczególnie animatorów pragnących przygotować się do prowadzenia oazy modlitwy w jakimś nowym punkcie.

Także w tym roku będziemy dążyli do tego, aby oazy modlitwy odbywały się systematycznie w stałych ośrodkach przez cały rok. Rozwojowo dążymy do tego, aby nie tylko poszczególne diecezje ale rejony, w których odbywają się dni wspólnoty, miały swoje oazy modlitwy. Animatorzy odpowiedzialni w poszczególnych rejonach za przygotowanie oaz modlitwy powinni być w stałym kontakcie z Centralną Diakonią Modlitwy, nadsyłając świadectwa i sprawozdania z każdej odbytej oazy modlitwy i dzieląc się doświadczeniami. Oni także powinni zajmować się rozpowszechnianiem listów Siloe wśród stałych abonentów swojego rejonu.

2. Sugestie dla I serii oaz modlitwy / 6-8 X /

a/ Kontekst liturgiczny

Pierwszy dzień oazy modlitwy - sobota 7 października - przypada w dzień liturgicznego wspomnienia Matki Bożej Różańcowej. Jednoznacznie wyznacza to temat oazy modlitwy. Może nim być odnowienie modlitwy różańcowej zgodnie z tradycją oazową, w której różaniec odgrywa wielką rolę i która propaguje swoistą metodę odmawiania różańca z uwydatnieniem jego istotnego rysu chrystocentrycznej modlitwy medytacyjnej. Teksty czytań 27 niedzieli zwykłej natomiast, utrzymane już w tonie "liturgicznej jesieni'', w nawiązaniu do obrazu winnicy sugerują myśl o przynoszeniu owoców w wyniku wytrwałej współpracy z łaską Bożą. Całość oazy modlitwy powinna więc ukazywać drogę wiernej i wytrwałej modlitwy wiary inspirującej służbę przynoszącą owoce.

b/ Intencja modlitewna

Naczelną intencją modlitw błagalnych i wstawienniczych I serii OM powinna być modlitwa o wierność i wytrwałość w dobrym dla wielkiej rzeczy uczestników tegorocznych oaz rekolekcyjnych. Wielu z nich podjęło decyzję włączenia się do formacyjnych wspólnot deuterokatechumenalnych i teraz nadszedł czas weryfikacji ich postanowień postępowania drogą ucznia Chrystusa ku dojrzałej wierze w próbie wierności cotygodniowych spotkań i pracy własnej według wskazań "Notatnika po-oazowego''. Szczególnej modlitwy o wierność i wytrwałość potrzebują zawiązujące się wspólnoty akademickie, które przeżywają zwykle największe trudności w zachowaniu regularnego rytmu pracy.

Również zbliżające się serie dni wspólnoty moderatorów, animatorów i diakonii oraz poszczególnych członków Ruchu Światło-Życie należy polecać modlitwom wszystkich. Wreszcie szczególną intencją modlitwy powinna stać się sprawa formowania się w poszczególnych diecezjach kolegiów moderatorów Ruchu oraz diecezjalnych diakonii jedności.

c/ Wskazania odnośnie programu

W dniu przyjazdu /piątek/ można odmówić już wspólnie nieszpory o Matce Bożej Różańcowej, w sobotę bowiem trzeba odmówić pierwsze nieszpory niedzielne, a szkoda byłoby nie wykorzystać pięknych tekstów różańcowych. Do dzielenia się Ewangelią /w piątek lub sobotę/ można wybrać teksty:

 • Łk 2, 15-19
 • Łk 2, 51
 • Łk 1, 46 - 56

/Myśl przewodnia: Maryja uczy nas, jak rozważać Tajemnicę Chrystusa/

W ramach modlitwy adoracyjnej może być różaniec. W sobotę jutrznia i Eucharystia - teksty z uroczystości Matki Bożej Różańcowej. Konferencja powinna być o różańcu. Materiał patrz: List "Domowy Kościół'' nr 15, art. "Oazowy różaniec''. W miejsce dzielenia się Ewangelią /albo wieczornej modlitwy adoracyjnej/ można zrobić modlitwę spontaniczną w małej grupie według wskazań podanych powyżej, w części II Listu. Wypada. aby w tym dniu odmówić całą cząstkę różańca / można rozdzielić poszczególne tajemnice na różne spotkania dnia /, zwracając uwagę na poprawne formułowanie dopowiedzeń i korygując popełnione błędy.

W niedzielę konferencja na temat: Modlitwa regularna i wytrwała. Materiał patrz: artykuł o tym tytule w części I Listu.

3. Sugestie dla II serii oaz modlitwy / 3-5 XI /

a/ Kontekst liturgiczny

Druga seria oaz modlitwy przypada w listopadzie, w miesiącu poświęconym pamięci naszych zmarłych, bezpośrednio po Dniu Zadusznym. Liturgia 31 niedzieli zwykłej zawiera w swoich czytaniach nutę poważną - mówi o wpływach złego ducha, o niewierności wobec Boga i Jego Przymierza, o fałszywych nauczycielach. Ukazuje jednak także drogę zbawienia dla wiernych, drogę pokory, służby i uległości wobec Chrystusa - jedynego Nauczyciela.

b/ Intencja modlitewna

Poza modlitwą za zmarłych - szczególną intencją modlitwy II serii OM powinna być modlitwa wstawiennicza o wyzwolenie tych wszystkich, którzy znajdują się w niewoli grzechu, nałogów oraz innych wpływów złego ducha.

c/ Wskazania odnośnie programu

Konferencja w pierwszym dniu może być na temat chrześcijańskiego przeżywania śmierci w świetle Tajemnicy Paschalnej /może nawiązać do śmierci przeżywanych w tegorocznych oazach - ś.p. Moniki Kałużnej, Stanisława Beutla/.

Eucharystia - Msza Św. za zmarłych, zwłaszcza związanych z oazą, ukształtowana w duchu wiary w zmartwychwstanie. Do dzielenia się Ewangelią można wziąć niedzielną Ewangelię /Mt 23, 1-12/. O ile możności można zrobić wieczornicę poświęconą pamięci zmarłych z Ruchu Światło-Życie.

W niedzielę konferencja na temat wewnętrznego uzdrowienia i wyzwolenia. Można jako temat konferencji wziąć także myśli o wychowaniu w ujęciu Stanisława Grygiela nawiązujące do tekstu dzisiejszej Ewangelii /patrz: Domowy Kościół nr 15/.

Kontakt