Siloe, nr 11, październik 1979


Na spotkaniu w Magdalence / k. Warszawy /, któremu przewodniczył ks. M. Piątkowski, zgromadziło się ok. 70 osób, przedstawicieli i odpowiedzialnych prawie wszystkich grup modlitewnych z Polski. Całe spotkanie / szczególnie zaś prezentacja grup, która rozpoczęła pierwszą sesję / pozwoliło nam zorientować się w sytuacji grup modlitewnych, ułatwiło wzajemne poznanie się. Okazało się, że poziom grup jest bardzo różny, że jest jeszcze wiele takich grup, które potrzebują informacji, nauczania. Wyłonił się problem koordynacji, która choć istnieje w pewnej formie, jest jeszcze niewystarczająca, gdyż ogranicza się w zasadzie do indywidualnych wzajemnych odwiedzin. Bardziej zorganizowane są jedynie ośrodki: poznański, krakowski i warszawski.


W Poznaniu łącznikiem między poszczególnymi grupami jest tzw. " grupa pastoralna'' spotykająca się raz na tydzień. Pewną formą koordynacji są tu seminaria i rekolekcje organizowane dla wszystkich, którzy zechcą w nich uczestniczyć. Biorą w nich udział nie tylko grupy poznańskie, ale również z innych miast / Bydgoszczy, Gdańska, częściowo Wrocławia/, w tym także osoby z Ruchu Światło-Życie. Dużą rolę odgrywają również organizowane co roku w maju rekolekcje w Gostyniu k. Poznania gromadzące uczestników z całej Polski.


W Krakowie, gdzie jest kilka grup modlitewnych związanych z Ruchem Światło-Życie, koordynacja, wymiana doświadczeń, czy wzajemne wzbogacanie się dokonuje się podczas regularnie odbywających się spotkań animatorów / tych, którzy prowadzą małe grupy / oraz w czasie tzw. Dni Wspólnoty organizowanych co 6 tygodni dla wszystkich członków Ruchu w 3 ośrodkach.


W skali ogólnopolskiej dużą rolę w budowaniu jedności między poszczególnymi grupami odgrywają wakacyjne rekolekcje oazowe oraz oazy modlitwy. Zadania formacyjne odnoszące się głównie do życia modlitewnego spełnia Diakonia Modlitwy przede wszystkim poprzez wydawany list Siloe.


Jeszcze inaczej koordynacja rozwija się w ośrodku warszawskim / Warszawa, Białystok, Łódź, Piotrków Trybunalski /. Jedną z form była próba ułożenia wspólnego seminarium ewangelizacyjnego - Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy - opracowanych na podstawie własnych doświadczeń i potrzeb. Opracowano także tzw. "katechezy umacniające'' przeprowadzone już z powodzeniem przez wszystkie grupy tego ośrodka. Innymi stałymi elementami tej koordynacji są tzw. "Dni Pasterza'', które raz na dwa miesiące gromadzą opiekunów poszczególnych grup oraz odbywający się raz w miesiącu wspólny Dzień Modlitwy a także rekolekcje wakacyjne. Dużą rolę odgrywa również wymiana artykułów i tłumaczonych książek między poszczególnymi grupami. W związku z różnorodnością grup, warunków w jakich istnieją, bogactwa jakie przedstawiają, trudnościami na jakie napotykają, wynikła potrzeba powołania ośrodka służby dla grup modlitewnych. Zebrani w Magdalence wyłonili spośród siebie Diakonię Grup Modlitewnych - zespół 10 osób, pochodzących z Krakowa, Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego, Podkowy Leśnej, Poznania, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Odpowiedzialnym za pracę diakonii jest ks. prof. Bronisław Dembowski z Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Sekretariat DGM / Diakonii Grup Modlitewnych / zlokalizowany jest w Podkowie Leśnej / dokładny adres podany jest na końcu niniejszego listu /.


Celem diakonii jest służenie grupom modlitewnym. Ta postawa całkowicie wyklucza jakikolwiek sposób ingerowania w wewnętrzne życie grupy. DGM nie chce być jakąś publiczną organizacją lecz oficjalnym przedstawicielem Odnowy w Duchu Świętym w Polsce.


Do zadań diakonii, poza już wspomnianą służbą grupom modlitewnym należeć będzie utrzymywanie kontaktu z hierarchią Kościoła, Międzynarodowym Biurem Łączności / ICO / w Brukseli / zob. ICO zmienia adres / oraz konsultowanie się z kompetentnymi teologami w czasie przygotowywania materiałów formacyjnych.


Podczas spotkania w Magdalence postanowiono organizować ogólnopolskie zjazdy odpowiedzialnych grup modlitewnych / najbliższe takie spotkanie odbędzie się w Magdalence 27 - 29 IX /, których celem będzie pogłębienie formacji oraz doskonalenie form koordynacji. Zdecydowano również, by list "Siloe'' służący do tej pory grupom w Ruchu Światło-Życie stał się pismem wszystkich polskich grup modlitewnych.


Mimo, że zjazd w magdalence poświęcony był zasadniczo sprawom organizacyjnym, to stał się również czasem wspólnej modlitwy, podczas której znów w potężny sposób objawił się duch jedności, oraz czasem nauczania. W pierwszym dniu spotkania ks. prof. Józef Kudasiewicz z KUL wygłosił referat pt. "Działanie Ducha Świętego we wspólnocie ludu Bożego''.

Kontakt