10 nr Siloe oddajemy z pewnym opóźnieniem. Spowodowane ono było nadmiarem pracy wydawniczej. W związku z tym sugestie do oaz modlitwy zostały wysłane wcześniej do ośrodków, w których miała się odbyć VIII seria OM. (Stąd wypadnie w bieżącym numerze dział III; W oazie modlitwy.)


Opóźnione wydanie listu ma swój pozytywny wydźwięk, pozwala nam bowiem już w 10 nr zwrócić się do szerszego grona odbiorców. Czynimy to na prośbę modlitewnych grup nie związanych bezpośrednio z Ruchem "Światło - Życie''. W dniach 21 - 22 IV 79 odbyło się spotkanie przedstawicieli grup modlitewnych kilkunastu ośrodków w Polsce, wśród nich było bardzo wiele osób, które nie tkwią w ruchu "Światło-Życie''. I tam właśnie podczas jednej z sesji zadecydowano, by "Siloe'' stało się czasopismem wszystkich grup modlitewnych w Polsce żywiąc nadzieję, że tym samym zwiększy się grono odpowiedzialnych za redakcję naszego pisma, co przyczyni się do pogłębienia jego wartości.


Najpoważniejszą pozycją w obecnym numerze jest referat ks. prof. J. Kudasiewicza "Rola charyzmatów w Kościele pierwotnym w świetle listów św. Pawła''. Referat został wygłoszony podczas IV Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie i zdobył sobie uwagę oraz głębokie uznanie wszystkich słuchaczy.


Cieszymy się każdym teologiem, który podejmuje tematykę dotyczącą Ducha Świętego, tym bardziej Polakiem. Zdarza się, że osoby, które doznają jakiegoś doświadczenia religijnego, którego wynikiem jest ożywienie wiary, nie widzą już w swoim życiu miejsca na teologię. Teologia jest jednak bardzo potrzebna. C.S. Lewis w swojej książce "Mere christianity'' / Po prostu chrześcijaństwo / porównuje teologię do mapy. Teologia tak ma się do doświadczenia religijnego jak mapa do faktycznego terenu. W sensie doświadczeniowym jest nieprawdziwa, ale została wypracowana na podstawie tysięcy prawdziwych doświadczeń. Poza tym nadaje ukierunkowanie i pomaga nam w tym, byśmy nie błądzili. Życzymy więc wszystkim grupom modlitewnym, by ten plan zarysowany przez Ks. Kudasiewicza, a który został wytyczony na podstawie wiekowych doświadczeń i analiz dopomógł w budowaniu życia charyzmatycznego na co dzień.


W dziale I naszego Listu skupiamy tym razem uwagę na darze uzdrawiania. Podstawowe wątpliwości i pytania związane z tą sprawą rozwiązuje nam George Martin, jeden z redaktorów amerykańskiego czasopisma charyzmatycznej odnowy "New Covenant''. Problem uzdrowienia i wyzwolenia jest bardzo aktualny. Wiele grup odczytuje - jako swoje - zadanie wychodzenia ku innym z diakonią wyzwolenia. Doświadczenie wykazuje, że bardzo wiele jest takich, którzy tego typu posługi potrzebują.


W tym numerze kontynuujemy rozważania pani Joy Dawson o obowiązku i wielkim znaczeniu modlitwy wstawienniczej, która to jest początkiem wielkiego wyzwolenia. Jest to druga i końcowa część artykułu / pierwszą wydrukowaliśmy w 9 numerze /. Artykuł ten został opracowany na podstawie tekstu mówionego, nie jest więc najlepszy pod względem stylistycznym. Mamy jednak nadzieję, że będzie mógł przynieść wiele korzyści dla zrozumienia konieczności modlitwy wstawienniczej. Z radością donosimy, że powstała grupa modlitewna we Wrocławiu, która rozpoznała, że jej zadaniem jest wstawianie się u Pana w intencjach potrzeb całego świata.


Ufamy, że treść naszego "Listu'' sprawi, że wszyscy poczujemy się bardziej wezwani i posłani do tego, by wiernie kształtować swoje życie chrześcijańskie wobec Boga i Kościoła oraz do tego, byśmy się modlili nieustannie o ich uzdrowienie - zwłaszcza uzdrowienie ducha.

Kontakt