COMECE: godność osoby ludzkiej punktem odniesienia dla bioetyki

 Jak traktować pacjentów w stanie wegetatywnym? Jakie są perspektywy „ulepszania” człowieka metodami technologicznymi? Jak zwalczać handel organami do przeszczepów i turystykę transplantacyjną? Czym są prawa seksualne i reprodukcyjne? – tym zagadnieniom poświęcony jest drugi tom publikacji „Nauka i etyka”, wydawanej przez Sekretariat Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE). Ukazał się on w języku angielskim i francuskim.

We wprowadzeniu sekretarz generalny COMECE, ks. prałat Piotr Mazurkiewicz przypomniał, że od 1996 r. przy sekretariacie tej organizacji istnieje grupa refleksji bioetycznej, złożona z 15 ekspertów z dziedziny teologii, etyki, filozofii, prawa, medycyny itd., reprezentujących krajowe konferencje episkopatu. Ich zadaniem jest interdyscyplinarna wymiana opinii. Spotykają się oni dwa razy w roku, aby omówić wpływ postępu naukowego i innowacji biotechnologicznych na istoty ludzkie.

Obecna publikacja zbiera opinie ekspertów, wypracowane podczas spotkań w latach 2008-2009 (pierwszy tom zawierał opinie z lat 1996-2007) i dostępne także na stronie internetowej COMECE (www.comece.eu). Zasadniczym punktem odniesienia ich rozważań jest godność osoby ludzkiej.

Ks. Mazurkiewicz przypomina, że „przez wieki wiara katolicka pobudzała postęp naukowy i rozwój technologiczny” pod warunkiem, że „z jednej strony, wiedza o otaczającej nas rzeczywistości, rozumianej jako znak samego Boga, była pojmowana jako pogłębienie tajemnicy Boga, a z drugiej – istoty ludzkie były rozumiane jako współ-stwórcy”. Działania te jednak „nie mogą zagrażać ani porządkowi naturalnemu samej rzeczywistości, która jest wyrazem nieskończenie dobrej i mądrej woli Bożej, ani godności człowieka, która wypływa z jego Bożego usynowienia”. – Interes i dobro istoty ludzkiej muszą przeważać nad wyłącznym interesem społeczeństwa lub nauki – podkreśla sekretarz generalny COMECE, cytując artykuł 2 Konwencji z Oviedo z 1997 roku, podpisanej przez większość państw europejskich, która wylicza podstawowe zasady, jakie należy zachować w przypadku stosowania nowych technologii w dziedzinie biologii człowieka i medycyny.

Refleksje zawarte w drugim tomie „Nauki i etyki” są skierowane przede wszystkim do katolików, a „jako że opierają się na głębokiej antropologii, powinny również wzbudzić zainteresowanie wszystkich ludzi dobrej woli, zaangażowanych w szczery, bezstronny i twórczy dialog, gdyż relatywizm nigdy nie może być ceną pożądanej zgody w tak podstawowej dziedzinie” – pisze ks. Mazurkiewicz.

Od ponad 30 lat COMECE towarzyszy procesowi integracji europejskiej i przedstawia własne refleksje na ten temat. Jest partnerem dialogu dla instytucji Unii Europejskiej. Sekretariat Komisji śledzi i analizuje aktualną politykę UE i jej prawodawstwo, dotyczące m.in. badań naukowych, zdrowia i innych dziedzin ważnych dla bioetyki.

 

Katolicka Agencja Informacyjna

You Might Also Like

Leave a Reply