O pełną realizację przesłania sierpnia 1980

fot. kajaApel członków Zespołu ds. Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski

Nawiązując do 30. rocznicy sierpnia 1980 roku pragniemy przypomnieć, że Ci, którzy żądali wolnych związków zawodowych i wywalczyli naszą wolność, na równi troszczyli się o godne życie polskich rodzin. Pamięć porozumień 80. roku nie może pomijać, stawianych wówczas i aktualnych także dzisiaj, postulatów rodzinnych. Zapewnienia, że pamiętamy o przesłaniu Sierpnia 80, są niewiarygodne, jeśli zapominamy o tak mocno wówczas stawianych postulatach poprawy życia polskich rodzin, tym bardziej, że sprawy te ciągle pozostają nie załatwione!

Wśród 21 postulatów, spisanych w Stoczni Gdańskiej, znajdują się takie, które wprost dotyczą poprawienia warunków życia rodzin. To one dobitnie świadczą, jak wielkie było zainteresowanie strajkujących tymi sprawami. Postulat 17. mówi o zapewnieniu odpowiedniej liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach, a postulat 18. o wprowadzeniu płatnych trzyletnich urlopów macierzyńskich. Postulat 19. dotyczy skrócenia czasu oczekiwania na mieszkanie. Szereg innych postulatów także dotyka życia rodzin, np.. zapewnienia minimum wartościowej żywności.

Obecnie mamy do czynienia z wielu przejawami kryzysu rodziny w Polsce o czym świadczy regres demograficzny, ogromna liczba rozpadów związków małżeńskich, duża skala ubóstwa polskich rodzin i wiele innych.

Tymczasem znaczenie polityki rodzinnej jest w Polsce marginalizowane. Nakłady na rodzinę stawiają Polskę na końcu krajów Unii Europejskiej i OECD. Brak jest programu polityki rodzinnej. Rocznie z systemu świadczeń rodzinnych wypada ponad 400 tysięcy dzieci. Duży ich procent, szczególnie wychowujących się w rodzinach wielodzietnych, żyje poniżej granicy ubóstwa.

Pamięć i szacunek wobec powszechnie wyrażonych oczekiwań w wielkim społecznym zrywie Sierpnia 1980 roku powinna wyrażać się również prowadzeniem przez państwo autentycznej polityki rodzinnej oraz działaniami na rzecz wzmocnienia polskich rodzin. Nie może być wiarygodna pamięć o przesłaniu sierpnia 80, bez jego realizacji także w sferze dotyczącej rodziny.

Joanna Krupska
Antoni Szymański
Paweł Wosicki

You Might Also Like

Leave a Reply