Obrońcy życia przeciw ustawie o przemocy

fot. sejm.gov.plKomisję Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP w dniu dzisiejszym ma opiniować ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia wzywa do odrzucenia ustawy lub jej diametralnej zmiany.

Zasadnicze zarzuty przedstawione w liście skierowanym na ręce Przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP to: kontrola życia prywatnego i rodzinnego przy bardzo szerokiej definicji przemocy, naruszenie praw człowieka do ochrony jego godności i prywatności oraz zarzut finansowy: tworzenia w tym celu kosztownej, a niepotrzebnej struktury urzędniczej.

„Nie można pod społecznie akceptowanym hasłem przeciwdziałania przemocy, budować struktur i rozwiązań, naruszających podstawowe prawa człowieka i autonomię rodziny.” – pisze w imieniu Federacji dr Paweł Wosicki.

Poniżej publikujemy pełną treść listu:

W związku z opiniowaniem przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP w dniu 19 maja 2010 r. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zwracamy się o odrzucenie tej ustawy lub jej diametralną zmianę.

Uważamy, że przyjęty przez Sejm projekt ustawy:

– zmierza do kontrolowania na ogromną skalę życia prywatnego i rodzinnego (według projektodawców ponad 50% rodzin) mających lub mogących mieć problem z przemocą definiowaną bardzo szeroko. Za przemoc uznano nawet krytykowanie, zawstydzanie, ograniczanie kontaktów, również dzieciom, a więc zachowania będące naturalnym elementem procesu wychowania;

– narusza prawa człowieka do ochrony jego prywatności i godności oraz wartości chronione przez Konstytucję. Zakłada bowiem m.in.: przymusowe zakładanie Niebieskich Kart osobom dorosłym, domniemanym sprawcom i ofiarom przemocy, kierowanie ich pod kontrolę zespołów nadzorczych, nawet wbrew ich woli. Wprowadza niczym niekontrolowaną władzę tychże zespołów;

– tworzy nadmierną i niezmiernie kosztowną strukturę zajmującą się przeciwdziałaniem przemocy na wszystkich szczeblach samorządu oraz centralną z sekretarzem stanu na jej czele. To kuriozalne rozwiązanie, tym bardziej, że nie ma takiej struktury do wdrażania nieporównywalnie bardziej potrzebnego programu polityki rodzinnej, czy programu przeciwdziałania ubóstwu, które dotyka milionów ludzi.

Projekt ustawy unika także rozwiązania problemów sprzyjających ograniczeniu przemocy w stosunkach społecznych jak ograniczenie przemocy w mediach, czy paląca konieczność poszerzenie możliwości korzystania z profesjonalnego poradnictwa i terapii rodzinnej.

Pragniemy przypomnieć, że poważne zastrzeżenia do ustawy przedstawili m.in. dwaj Rzecznicy Praw Obywatelskich, dr Janusz Kochanowski i prof. Andrzej Zoll, Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, eksperci, oraz ponad 40 tysięcy osób, które podpisały sprzeciw wobec nowelizacji na stronie www.rzecznikrodzicow.pl.

Nie można pod społecznie akceptowanym hasłem przeciwdziałania przemocy, budować struktur i rozwiązań, naruszających podstawowe prawa człowieka i autonomię rodziny.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia

 

You Might Also Like

Leave a Reply