Wskazania dla animatorów.

Dla organizujących po raz pierwszy oazę modlitwy, a także dla innych w celu przypomnienia, podajemy poniżej wskazania dotyczące istoty oazy modlitwy, jej uczestników, programu i przygotowania.

1. Istota i cel

"Oaza modlitwy'' jest formą krótkich, intensywnych rekolekcji zaliczanych ze względu na specyficzną metodę typu rekolekcji oazowych. Celem OM jest odnowienie wewnętrzne w Duchu Świętym przez uczestnictwo we wspólnocie modlitewnej przeżywanej w atmosferze braterstwa, jedności i radości.

2. Czas trwania.

Oaza Modlitwy trwa zasadniczo dwie doby czyli 48 godzin. Na jej zorganizowanie wykorzystuje się zwykle soboty wolne od pracy i wtedy rozpoczyna się ona w piątek wieczorem i kończy w niedzielę wieczorem. Można wykorzystać również inne następujące po sobie dni wolne od pracy.

Osoby, które nie mogą włączyć się do oazy modlitwy na pełny jej czas trwania, mogą włączyć się na okres krótszy, nawet na kilka godzin. Przez cały czas powinna jednak przeżywać oazę modlitwy grupa animatorów poszerzona o tych, którzy mogą włączyć się na cały czas.

3. Miejsce

Oaza Modlitwy może być zorganizowana w miejscu, gdzie są warunki dla zorganizowania noclegów i wyżywienia uczestników. Musi być na miejscu kaplica mniejsza, wystarczająca dla przewidywanej liczby uczestników, sala do spotkań, pomieszczenia dla spotkań w małych grupach. Najlepiej nadają się na oazy modlitwy domy rekolekcyjne, klasztory, duże plebanie itp. Ważne jest również środowisko otwarte i życzliwe, ułatwiające zawiązanie i przeżycie przez uczestników prawdziwej wspólnoty.

4. Uczestnicy

Uczestnikami oazy modlitwy mogą być wszyscy, którzy odczuwają potrzebę i pragnienie modlitwy (wyłączając dzieci). W pierwszym rzędzie zaprasza się moderatorów, animatorów oraz innych członków Ruchu Światło-Życie, którzy pragną się wewnętrznie odnowić. Można jednak zapraszać również sympatyków i znajomych pragnących się zapoznać z ruchem, członków innych grup modlitewnych, także z innych kościołów chrześcijańskich. Grupą optymalną jest grupa mniej więcej 30 osobowa. Wystarczy jednak dla odbycia oazy modlitwy grupa 8-10 osobowa, może być również grupa większa niż 30-osobowa, z tym, że w tym wypadku należy dążyć do podziału w następnej serii na dwie odrębne oazy modlitwy.

5. Zespół animatorów i jego przygotowanie

Organizowanie oazy modlitwy rozpoczyna się od zawiązania zespołu animatorów oazy modlitwy. W skład zespołu wchodzą: moderator oazy modlitwy, animatorzy grup modlitewnych (jeden animator na 5-8 spodziewanych uczestników), animator muzyczny (jeden lub cała grupa), animator liturgiczny (odpowiedzialny za przygotowanie nabożeństw liturgicznych), diakonia gospodarcza (zależnie od potrzeby, do spraw zakwaterowania, wyżywienia). Przygotowanie polega przede wszystkim na uczestnictwie w jednej przynajmniej OM w poprzednich seriach. (W stałej oazie modlitwy w Dursztynie odbywają się raz w miesiącu oazy modlitwy w terminie równoległym do terminów ogólnych, w celu przygotowania tych, którzy w swoim ośrodku mają organizować OM).

Poza tym zespół animatorów OM powinien przynajmniej raz przed rozpoczęciem OM spotkać się na dzielenie się Ewangelią i na modlitwie oraz omówieniu spraw organizacyjnych związanych ze swoją diakonią na rzecz OM.

6. Przebieg OM

OM rozpoczyna się w piątek wieczorem. Bez względu na ilość uczestników zespół animatorów OM zawiązuje wspólnotę modlitwy i zaczyna realizować program. W miarę przybywania uczestników konstytuuje się grupy modlitewne wokół animatorów. Najpierw dzieli się uczestników na grupy mniejsze 3-4 osobowe, uczestników przybyłych później włącza się do grup istniejących. Dotyczy to nawet osób przybyłych na parę godzin, zasadą OM jest bowiem, że żaden uczestnik nie może być poza grupą modlitewną. Animatorzy nie mający jeszcze własnej grupy realizują program OM w ramach grupy macierzystej (= zespół animatorów OM).

7. Ramowy program

OM rozpoczyna się wieczorem w piątek ok. godz. 18.00 nieszporami liturgicznymi z krótką homilią. Po kolacji odbywa się dzielenie się Ewangelią z modlitwą spontaniczną oraz modlitwa adoracyjna przed Najświętszym Sakramentem (1/2 godz. do 1 godz.). Msza święta w dniu rozpoczęcia OM nie jest konieczna, można ją wprowadzić, jeżeli uczestnicy są na to nastawieni i tego oczekują.

Dzień pierwszy (sobota) rozpoczyna się jutrznią (śpiewaną) z krótką homilią. Przed południem ma miejsce konferencja, krąg liturgiczny, zgromadzenie eucharystyczne (około 12.00). Po południu: dzielenie się Ewangelią, nabożeństwo pokutne (wspólnotowa celebracja sakramentu pojednania).

Dzień drugi (niedziela) ma przed południem ten sam program co dzień poprzedni (jutrznia, konferencja, krąg liturgiczny, zgromadzenie eucharystyczne).

Po południu odbywa się godzina świadectwa, kończy się OM nieszporami niedzielnymi (ok.17.00) i agapą.

8. Objaśnienie poszczególnych elementów programu

Program OM wprowadza różnego rodzaju modlitwy znane w tradycji chrześcijańskiej, a mianowicie:

  1. Modlitwę liturgiczną wg odnowionej Liturgia horarum złożoną głównie z psalmów (dwa razy nieszpory i dwa razy jutrznia). Modlitwa ta powinna być starannie przygotowana, odprawiana w sposób uroczysty, ze śpiewem i zespołem służby liturgicznej. OM ma wprowadzić uczestników w piękno i głębię modlitwy liturgicznej.
  2. Zgromadzenie eucharystyczne stanowi szczytową formę modlitwy w ramach OM, musi być również starannie przygotowane, sprawowane w sposób uroczysty i staranny, zgodnie z wszystkimi zasadami odnowy liturgii oraz tradycją ruchu oazowego.
  3. Modlitwa spontaniczna w grupach związana ze spotkaniem ze Słowem Bożym, wg form znanych i praktykowanych w oazach i w grupach po-oazowych (dzielenie się Ewangelią, krąg liturgiczny). W ramach tych spotkań biblijno-modlitewnych w grupach ma miejsce również modlitwa różańcowa z tzw. dopowiedzeniami.
  4. Modlitwa adoracyjna w ciszy (Namiot Spotkania), z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Jako pewną nowość wprowadza się czytanie od czasu do czasu w trakcie adoracji słów Chrystusa z wybranych fragmentów Ewangelii.
  5. Modlitwa uwielbienia, czyli modlitwa charyzmatyczna, w czasie której, obdarowani nadzwyczajnymi darami (mówienie językami, tłumaczenie, proroctwa), mogą się nimi posługiwać dla zbudowania całej wspólnoty, zgodnie z przyjętymi w Kościele zasadami (por. 1 Kor 14).

9. Temat OM

Każda OM posiada swój temat, przewijający się poprzez wszystkie elementy. Materiały pomocnicze dla każdej serii OM dotyczą danego tematu.

Tematu nie należy się jednak trzymać sztywno, raczej należy poddawać się inspiracji Ducha Świętego i kształtować modlitwę jak najbardziej spontanicznie.

10. Rozwój OM

Uczestnicy danej OM mogą planować i przygotowywać OM w innych punktach w następnej serii. O zamiarze zorganizowania OM w nowym punkcie należy jednak powiadomić Ośrodek Rekolekcyjny Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej w Krościenku, aby otrzymać odpowiednie wskazania i pomoce.

Najlepiej jednak będzie wysłać kogoś z zawiązującego się zespołu animatorów OM na przygotowawczą OM do Dursztyna.

Kontakt