1. Kurs Oazowy Dla Animatorów - Diakonii Modlitwy (KODA-DM) jest formą Oazy Rekolekcyjnej skoncentrowanej wokół tematu MODLITWA. Jest on ogólnym wprowadzeniem w zagadnienie modlitwy osobistej, wspólnotowej oraz posługi modlitwą. Jest przeznaczony w pierwszym rzędzie dla osób, które będąc u kresu formacji podstawowej odkrywają w sobie dar modlitwy i pragnienie posługiwania nim oraz dla osób poszukujących swego miejsca posługi w Kościele, zwłaszcza wśród Diakonii Ruchu Światło-Życie. Zakłada się więc, że uczestnicy rekolekcji mają już za sobą wprowadzenie do podstawowych, ogólnie znanych, tradycyjnych form modlitwy, z którymi zapoznali się w ramach drogi deuterokatechumenalnej oraz konkretne doświadczenie modlitwy i ewangelicznego stylu życia. Jako zasadę przyjmuje się, że uczestnik osiągnął pełnoletność, ukończył formację trzech stopni deuterokatechumenatu, przeżył rekolekcje ORD, jest członkiem KWC oraz uczestniczy w życiu konkretnej wspólnoty Ruchu Światło-Życie (zakłada się możliwość udziału innych osób, żywo uczestniczących we wspólnotach formacyjnych Kościoła, które posiadają odpowiedni stopień dojrzałości w wierze).
 2. Głównym celem KODA -DM jest uporządkowanie podstawowej wiedzy i postaw dotyczących życia modlitwy chrześcijanina oraz ogólne ukazanie zakresu i sposobów przygotowania i posługi modlitwą (konferencje). Drugim celem jest zdobycie zestawu zasad i typowych rozwiązań w przygotowaniu i prowadzeniu spotkań modlitewnych (spotkania w grupie). Dalszym celem jest ukazanie możliwości w zakresie samopoznania oraz uświadomienie konieczności pracy nad sobą dla własnej dojrzałości, która warunkuje skuteczność posługi i poprawę komunikacji w grupie (zajęcia z zakresu dynamiki grupowej).
 3. Zespół uczestników KODA-DM powinien obejmować od 25 do 40 osób (podzielonych na 3 lub 6 grup co łączy się z proponowanym trój-podziałem posług: słowa, czynu, świętowania; można także przyjąć tradycyjny podział dyżurów) oraz diakonię animatorów. Zajęcia z zakresu dynamiki grupowej odbywają się w innych grupach, których liczebność nie powinna przekraczać 15 osób (w spotkaniach uczestniczy także diakonia). Z powyższego względu grupa rekolekcyjna nie może być zbyt liczna. Dla właściwego przeżycia rekolekcji i spójności całej grupy istotna jest obecność wszystkich uczestników od momentu rozpoczęcia rekolekcji aż do ich zakończenia w dniu wyjazdu.
 4. Diakonia KODA -DM powinna składać się z członków Ruchu Światło-Życie, którzy swoją modlitwą i postawą służby tworzą środowisko wzrostu według zasad i kształtu oazy rekolekcyjnej. W miarę możliwości uczestniczą oni we wszystkich punktach programu, a poszczególne osoby podejmują odpowiedzialność za głoszenie konferencji, prowadzenie spotkań w grupie, zajęć z zakresu dynamiki grupowej i spotkań modlitewnych.
 5. Jedenastodniowe KODA-DM, obejmuje dzień przyjazdu i wyjazdu, dziewięć dni zajęć, jednodniową wycieczkę (najlepiej między 5 a 6 dniem rekolekcji) oraz odmienny w swym charakterze ostatni "Dzień Agapy i Świadectwa". Program dnia jest bardzo intensywny. W założeniu przewiduje się ok. 4 godzin modlitwy (liturgia, modlitwa osobista i wspólnotowa), ok. 2,5 godziny przekazu intelektualnego (konferencje) oraz ok. 4 godzin ćwiczeń. Pozostały czas przeznaczony jest na świętowanie wspólnoty przy wspólnym stole, higienę osobistą, prace porządkowe oraz wypoczynek (spacer - 1,5 godz. + sen - ok. 8 godz.).
 6. Na treść każdego dnia składają się stałe spotkania, stanowiące poszczególne elementy formacyjne i modlitewne: 
  1. modlitwa i liturgia - Jutrznia, Namiot Spotkania, Eucharystia, spotkanie modlitewne (także w formie rozbudowanej liturgii Nieszporów) oraz "Anioł Pański" przed II konferencją, "Koronka do Miłosierdzia Bożego" na rozpoczęcie spotkań w grupie,
  2. formacja intelektualna - wskazania teoretyczne i praktyczne w konferencjach,
  3. ćwiczenia - spotkania w grupie, zajęcia z dynamiki grupowej.
 7. Program dnia obejmuje następujące spotkania:
  • Jutrznia
  • I konferencja
  • Namiot Spotkania
  • II konferencja
  • spotkanie w grupach (w dwóch etapach)
  • Eucharystia
  • zajęcia z zakresu dynamiki grupowej
  • spotkanie modlitewne
 8. Tematy obu konferencji danego dnia są tożsame (z których pierwsza jest bardziej teoretyczna, zaś druga akcentuje wymiar praktyczny danego zagadnienia) albo zbliżone tematy ujmują w sposób monograficzny. Z racji niemożności zharmonizowania wszystkich zajęć dnia w jednym temacie, konferencje, spotkania w grupie oraz zajęcia z dynamiki grupowej, biegną równolegle do siebie w swoim logicznym porządku.
 9. Grafik tematyki i zajęć poszczególnych dni
 10. Konferencje mają za zadanie ukazać zakres zagadnienia modlitwy w ogólnym zarysie. Podejmują najpierw temat spotkania z Bogiem w doświadczeniu Miłości oraz nawiązania relacji z Panem Jezusem w modlitwie osobistej. Następnie ukazują zagadnienie form modlitwy ze względu na treść (dziękczynienie, uwielbienie, modlitwa błagalna i wstawiennicza, przebłagalna i o uzdrowienie). Osobną grupę stanowią konferencje dotyczące świadomości walki duchowej oraz "narzędzi" w życiu duchowym i posłudze modlitwą (kierownictwo duchowe, rozeznawanie duchowe, charyzmaty).
 11. W założeniu, spotkania w grupie mają stanowić okazję do zdobycia szeregu gotowych rozwiązań w związku z posługą na spotkaniach modlitewnych i Oazach Modlitwy (także w kontekście pojawiających się różnorodnych problemów). Mają być próbą ukazania możliwie szerokiego spektrum zagadnień, które można, a czasem wręcz należy brać pod uwagę w przygotowaniu i prowadzeniu spotkania. Podejmują one również temat formacji grup modlitewnych i Diakonii Modlitwy. 
  Przyjęto metodę dwuetapowego przebiegu spotkania. W pierwszym etapie, zadaniem każdej małej grupy jest wypracowanie konkretnych treści przez dzielenie się doświadczeniem osobistym i wspólnoty modlitewnej, w której życiu się uczestniczy. W drugim etapie, na forum całej wspólnoty rekolekcyjnej, następuje przedstawienie wniosków przez poszczególne grupy oraz ewentualne uzupełnienia przez prowadzącego. Ważne jest uświadomienie uczestnikom, że w praktyce nie jest możliwe branie pod uwagę wszystkich wypracowanych podczas rekolekcyjnych spotkań treści, ale warto mieć świadomość ich zakresu, aby móc z nich skorzystać w posłudze.
 12. Zajęcia z zakresu dynamiki grupowej w pierwszym rzędzie służą samopoznaniu i kształtowaniu dobrych relacji z innymi. Mają one być pomocą dla uczestniczących w rekolekcjach a nie narzędziem wykorzystywanym przez nich w pracy z innymi. Problematyka poszczególnych zajęć jest tylko zasygnalizowaniem danego tematu, a nie jego wyczerpaniem. Od samego początku rekolekcji należy kształtować świadomość, że zajęcia z zakresu dynamiki grupowej nie są ani pogodnym wieczorem, ani skróconym kursem psychologii. Nie mogą one być oderwane od chrześcijańskiego rozumienia osoby, jej wartości, godności i relacji z innymi. Należy zwracać uwagę na to, co może być rozumiane dwuznacznie, ukazując jednoznacznie chrześcijańskie stanowisko. Stąd osoba, która podejmuje się prowadzenia zajęć z zakresu dynamiki grupowej musi być zarówno osobą posiadającą odpowiednie wykształcenie w tym zakresie (zajęcia wymagają bowiem wiedzy, której nie można zawrzeć w poniższych konspektach), jak i osobą wierzącą.
 13. Należy zwrócić szczególną uwagę na piękno sprawowanej liturgii, zarówno w wymiarze poprawności zasad soborowej odnowy jak i uzgodnienia ducha z celebrowaną tajemnicą (modlitwa liturgią). W czasie rekolekcji nie przewiduje się odrębnych tekstów liturgicznych. Proponuje się korzystanie z aktualnego formularza, ewentualny dobór tekstów pozostawiając w gestii diakonii.
 14. Proponuje się, aby w miarę możliwości Namiot Spotkania był przeżywany w całej grupie wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu. Sugerowane krótkie teksty biblijne, będące tworzywem tej osobistej modlitwy są związane z tematem konferencji i stanowią swoistą syntezę jej treści. Ważne jest, aby uczestnikom ukazać, że dla "smakowania" treści i doświadczenia dialogu z Bogiem istotne jest to określone miejsce i czas (1 godzina). Nie należy zatem skracać czasu Namiotu Spotkania.
 15. Przyjęto założenie, że temat każdego spotkania modlitewnego jest uzależniony od potrzeb grupy rekolekcyjnej. Nie mają one stanowić prezentacji form modlitwy, ale być odpowiedzią na aktualny stan dojrzałości duchowej grupy. Temat i forma spotkania rozeznawane są na modlitwie diakonii stanowiącej grupę rozeznania, która podejmuje odpowiedzialność za prowadzenie spotkań modlitewnych. 
  Animacji spotkań modlitewnych nie należy powierzać uczestnikom, gdyż jest to czas modlitwy a nie uczenia się techniki prowadzenia grupy modlitewnej ("poligon doświadczalny")!
 16. Jednym z istotniejszych wymiarów życia modlitwy jest cisza, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe umotywowanie i wierne przestrzeganie silentium sacrum. Dotyczy ono, poza uzasadnionymi wyjątkami wszystkich uczestników jak i całej diakonii.

Kontakt

Kontakt: moderator.cdm@gmail.com

Administrator strony: idm.oaza@gmail.com