CENTRALNA DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH

(prezentacja przygotowana na KO 2011, z małą korektą)

 

Groziłaby nam pustynia gdybyśmy nie tworzyli oaz. Uczeń Chrystusa przemienia ten świat, tworząc w nim przestrzenie życia. Tworząc oazy, do których każdy utrudzony wędrownik może dotrzeć, by zaczerpnąć orzeźwiającej wody. Czyż może być piękniejsze powołanie? (Jan Paweł II)

 

Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki o Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

 

„Co­roczne organi­zowa­nie i przeprowadzanie oaz rekolekcyjnych różnego typu i stopnia jest zada­niem, które domaga się osobnej, wyspecjali­zowanej diakonii, DIAKONII OAZ REKOLEKCYJNYCH.

Diakonia Oaz Rekolekcyjnych wyprzedza inne, gdyż oaza jest szczególnym charyzmatem ru­chu,
w niej jak w soczewce skupiają się problemy podej­mowane przez pozostałe diako­nie. Jej zada­niem jest organizo­wanie oaz, przygoto­wanie pomo­cy do ich przepro­wadzenia. Diakonia Oaz Rekolekcyjnych pracuje przez cały rok myśląc o przygotowani oaz zimowych i letnich. Szczególnie zaś działa w trakcie trwania oaz: w diakoniach oaz wielkich oraz w diakoniach oaz średnich. To jest właśnie Diakonia Oaz Rekolekcyjnych” (Carlsberg).

 Diakonia

Odpowiedzialna za CDOR jest Urszula Pohl. Zespół CDOR stanowią także przedstawiciele Diecezjalnych Diakonii Oaz Rekolekcyjnych z poszczególnych fili oraz kapłani.

 Zadania

I - Organi­zowa­nie i przeprowadzanie oaz rekolekcyjnych różnego typu i stopnia

„Metodę oaz rekolekcyjnych należy traktować jako specy­ficzny chary­zmat, czyli pewną formę, do której, jeżeli jest wiernie stosowana, bez samo­wolnych uproszczeń oraz istot­nych zmian, przywiązana jest – dzięki postano­wieniu Bożemu – łaska przebudze­nia i odnowy życia Bożego” [...]

Pielęgnowanie tego charyzmatu, wierność wobec niego, orga­nizo­wa­nie coroczne oaz oraz ich rozwijanie należy uważać za główne zadanie Ruchu Światło-Życie na wszystkich szcze­blach organizacyj­nych. […]. Tutaj bowiem dokonuje się spotkanie osobowe z Chrystusem w wie­rze jako za­sadniczy przełom w życiu albo odno­wienie i pogłębienie tego spotkania, jako rozpoczęcie nowego okresu życia. Dlatego przeżycie oazy należy uważać za niezastąpiony ele­ment formacyjny w Ruchu Światło-Ży­cie. Oaza jest też najlepszym wprowadze­niem na drogę ucznia Chrystusa, na drogę wiodącą do dojrzałej wiary[...]

Dlatego należy widzieć oazę jako kluczowe ogniwo w całym syste­mie forma­cyjnym” (Ks. F. Blachnicki, Statut Carlsberski).

 

1. Centralna Oaza Matka – COM

 

To spotkanie w Centrum Ruchu w Krościenku, związane z Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, nazywane także Centralną Oazą Modlitwy, w sposób szczególny służy jedności całego Ruchu. Jej wyrazem jest przede wszystkim wspólna modlitwa podczas Eucharystii, w której wołamy o moc Ducha Świętego dla dzieła Oazy Żywego Kościoła. Modlimy się szczególnie za tych, którzy podejmują posługę podczas rekolekcji wakacyjnych, aby On umacniał nasze ludzkie wysiłki. Modlimy się także za uczestników oaz.

        Idea „oazy–matki” zrodziła się w 1970 roku. Przed rozpoczęciem I turnusu ks. Blachnicki prowadził siedmiodniowy kurs przygotowawczy dla około 40 osób: księży i świeckich. Nazwał go „Oazą Matką”. Samo określenie nasunęło się Ojcu Franciszkowi podczas kursu: „Wspaniała idea, która uświadomiła mi się w trakcie trwania tegorocznego kursu przygotowawczego odpowiedzialnych. Właśnie określenie tej imprezy: Oaza Matka! Cel: życie tylko z życia! Nabranie życia – aby przekazać życie innym w oazach (Ks. F. Blachnicki, Notatki z dn. 5 lipca 1970 r.).

        Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych wraz z Centralną Diakonią Jedności oraz diakonią Centrum Ruchu w Krościenku podejmuje wieloraką posługę na rzecz przygotowania COM, aby to szczególne spotkanie spełniało taką rolę, jaką widział Założyciel Ruchu. „Oaza o tyle stanie się dla uczestników źródłem nowego życia, o ile członkowie zespołu animatorów przez swoją diakonię pełną poświęcenia staną się jej principium życiodajnym, właśnie oazą – matką” (Ks. F. Blachnicki, Homilia, OM 1972).

 

2. Rekolekcje

„Szczególnym charyzmatem Ruchu Światło-Życie oraz głów­nym jego środkiem i metodą działania jest oaza rekolekcyjna. Metodę tych rekolekcji należy traktować jako specy­ficzny chary­zmat, czyli pewną formę, do której, jeżeli jest wiernie stosowana, bez samo­wolnych uproszczeń oraz istot­nych zmian, przywiązana jest – dzięki postano­wieniu Bożemu – łaska przebudze­nia i odnowy życia Bożego. Po­twierdziły to niezliczone doświadcze­nia” (Ks. F. Blachnicki, Statut Carlsberski).

CDOR w Krościenku organizuje 15-dniowe oazy różnego typu i stopnia dla grup wiekowych
i stanowych. Przygotowuje także i prowadzi różnego typu rekolekcje tematyczne i specjalistyczne oraz rekolekcje związane z rokiem liturgicznym:

Oazy 15 dniowe:

-        Oaza I stopnia dla studentów;

-        Oaza I stopnia dla dorosłych;

-        Oaza II stopnia dla studentów;

-        Oaza II stopnia dla dorosłych;

-        Oaza Nowego Życia III stopnia: młodzież, studenci, dorośli, rodziny (Kraków, Przemyśl, Wrocław);

-        Oaza Kapłanów;

-        Oaza Alumnów;

-        Oaza Misyjna – przy współpracy z Diakonią Misyjną.

 

Rekolekcje tematyczne (krótkie):

        Rekolekcje ewangelizacyjne dla zakochanych (z kursem przedmałżeńskim);

        Rekolekcje ewangelizacyjne dla narzeczonych (z kursem przedmałżeńskim);

        Rekolekcje oazowe dla przedsiębiorców;

        Rekolekcje oazowe dla seniorów;

        Rekolekcje oazowe o Namiocie Spotkania;

        Rekolekcje oazowe: Geniusz kobiety – Geniusz Mężczyzny.

 

Specjalistyczne (przy współpracy z diakoniami specjalistycznymi)

        Oaza Rekolekcyjna Diakonii (ORD);

        Kurs Animatorów Muzycznych (KAMUZO);

        Oaza Rekolekcyjna Diakonii Liturgicznej (ORDL);

        Oaza Rekolekcyjna Moderatorek (ORM);

        Oaza rekolekcyjna Diakonii Oaz Rekolekcyjnych (ORDOR);

        Miesięczna Szkoła Animatora.

Inne:

  Triduum Paschalne w formie rekolekcyjnej;

  Noworoczna Oaza Modlitwy.

 

 II. Posługa w diakonii oazy wielkiej Nowa Jerozolima

 „Oaza wielka musi należeć do elementów konstytutywnych oazy. Diakonia oazy wielkiej przejmuje szereg funkcji życiowych i w ten sposób oaza wielka wspomaga życie oaz średnich, dopełnia w różnych aspek­tach ich życie i wzmaga owocność programu oazy czy różnych zadań, które musi ona wykonać. I jeszcze jedna funkcja oazy wielkiej, mianowicie strzeżenie tra­dycji oazowej, czyli pielęgnowanie charyzmatu, troska o wierność wobec chary­zmatu oazy. Ta funkcja oazy wielkiej jest niezastąpiona i musi być spełniana, jeżeli ruch oazowy ma mieć przyszłość. Trzeba rzeczywiście mieć głębokie korzenie, ażeby ogromna praca, którą wkładamy w oazy, przynosiła propor­cjonalne owoce. Oaza wielka pilnuje wierności i to jest jej bardzo istotna funkcja” (Ks. F. Blachnicki, Rola oaz wielkich w strzeżeniu tradycji i charyzmatu oazy).

 

Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych posługuje w ramach oazy wielkiej Nowa Jerozolima oraz oaz wielkich na terenie Podhala, Pienin, Gorców i Beskidu Sądeckiego.

Do zadań CDOR należy:

1. Przyjmowanie zgłoszeń do oaz rekolekcyjnych według wieku, stanu i przebytej uprzednio
   formacji w Ruchu.

2. Tworzenie zespołów diakonii oaz średnich organizowanych przez Centrum w ramach oazy wielkiej
   Nowa Jerozolima oraz poza nią (Kraków, Wrocław, Przemyśl):

-  zespoły wychowawcze: moderator, moderatorka, animatorzy grup;

-  diakonia liturgiczna, muzyczna, diakonia wychowawcza; diakonia modlitwy;

-  diakonie specjalistyczne: życia, wyzwolenia;

-  diakonia gospodarcza.

3. Współpraca i pomoc diakoniom oaz rekolekcyjnych w diecezjach (np. bank wolnych miejsc).

4. Przygotowanie diakonii oazy wielkiej Nowa Jerozolima

        przygotowanie i przeprowadzenie dnia wspólnoty w oazie wielkiej;

        pomoc w przygotowaniu dni wspólnoty w oazach wielkich na terenie Podhala Pienin, Gorców i Beskidu Sądeckiego.

5. Utrzymywanie kontaktu pomiędzy Centralną Diakonią Oaz Rekolekcyjnych w Krościenku
   i diakoniami oaz wielkich:

-        przez modlitwę;

-        przez spotkania z diakoniami oaz wielkich i średnich;

-        przez listy jedności;

-        przez wymianę informacji i doświadczeń;

6. Przeprowadzanie podsumowania w oazie wielkiej Nowa Jerozolima.

7. Przygotowanie sprawozdania na podsumowanie OŻK.

8. Przygotowanie podsumowania OŻK

 

III. Formacja, współpraca i troska o jedność Diecezjalnych Diakonii Oaz Rekolekcyjnych:

OJDOR (Ozay Jedności Diakonii Oaz Rekolekcyjnych);

Spotkania podczas DWDD;

Spotkania z DOR

   
© OAZA.PL/CDOR