1. Rekolekcje oazowe dostosowane są do wieku oraz przebytej drogi rozwoju wiary. Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych (dalej CDOR) organizuje następujące rekolekcje ogólnopolskie:
  • Oaza Nowego Życia I stopnia (ONŻ I st.) – po klasie I szkoły średniej i starsi (najlepiej po przeżyciu OE);
  • Oaza Nowego Życia II stopnia (ONŻ II st.) – po przeżyciu ONŻ I st. i formacji w ciągu roku właściwej dla danego etapu;
  • Oaza Nowego Życia III stopnia (ONŻ III st.) – po przeżyciu ONŻ II st. i formacji w ciągu roku właściwej dla danego etapu;
  • inne rekolekcje specjalistyczne.
 2. Zasadniczo CDOR organizuje rekolekcje dla osób pełnoletnich, chyba, że w formularzu zapisów istnieje informacja o możliwości zapisania się również osób niepełnoletnich. Osoby niepełnoletnie mogą być zapisane jedynie przez rodziców/opiekunów prawnych.
 3. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia na rekolekcje oazowe nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na rekolekcje oazowe i wpisaniem na listę uczestników. Podstawowym warunkiem zakwalifikowania uczestnika na rekolekcje oazowe jest zgoda moderatora wspólnoty/diecezji, w której uczestnik przeżywa swoją formację oazową. Dopiero na drugim miejscu w decyzji o przyjęciu na rekolekcje jest kolejność zgłoszeń oraz wpłacenie zaliczki w wysokości określonej w formularzu zapisów.
 4. Po otrzymaniu i pozytywnym zweryfikowaniu zgłoszenia CDOR wyśle do zgłaszającego email z pełną kartą oazową oraz numerem konta do wpłacenia zaliczki. Kartę należy jak najszybciej wydrukować, podpisać we wszystkich wskazanych miejscach (rodzice/opiekunowie prawni, uczestnik oraz moderator miejscowej wspólnoty), zeskanować (zrobić zdjęcie) oraz wysłać na zwrotny adres email CDORu, co wraz z wpłatą zaliczki jest ostatecznym potwierdzeniem udziału w rekolekcjach oazowych. Kartę oazową w formie papierowej należy koniecznie zabrać ze sobą na rekolekcje oazowe i przekazać ją moderatorom w dniu przyjazdu.
 5. Karta oazowa, inaczej karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku, jest bardzo ważnym dokumentem wymaganym przez prawo państwowe. Podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego należy dokładnie wpisać dane osobowe, informacje o stanie zdrowia, przebytej formacji oazowej, a na wydrukowanej karcie  złożyć wymagane podpisy – rodzica/opiekuna prawnego, uczestnika oraz moderatora własnej wspólnoty oazowej! Źle wypełniona/podpisana karta może być powodem odrzucenia zgłoszenia.
 6. Zaliczka zakwalifikowanego uczestnika zasadniczo jest bezzwrotna, poza sytuacją w której rekolekcje zostaną odwołane przez organizatora. Pozostała część kwoty może być przelana na konto (w takim terminie, aby w dniu rozpoczęcia rekolekcji dotarła na konto) lub przekazana w gotówce (w dniu rozpoczęcia rekolekcji). 
 7. Koszt każdych rekolekcji oazowych jest podany w formularzu zapisów. W ramach kosztów rekolekcji zagwarantowane są: zakwaterowanie i pełne wyżywienie (trzy posiłki dziennie) w ośrodku rekolekcyjnym, przejazd środkami transportu w ramach realizacji programu rekolekcji, wejściówki i bilety do miejsc związanych z realizacją programu rekolekcji, ubezpieczenie NNW. Kwota wyznaczona przez organizatorów nie zawiera opłaty za dojazd na miejsce rekolekcji oraz powrót. 
 8. Osoby zgłoszone i pozytywnie zweryfikowane, dla których nie wystarczy miejsc, zostaną o tym poinformowane i wpisane na listę rezerwową.
 9. Kartę oazową wraz z zaliczką należy przesłać wg powyższych zasad najpóźniej 21 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem rekolekcji. Nieprzekazanie karty i/lub zaliczki w terminie może spowodować skreślenie z listy uczestników, szczególnie jeśli na liście rezerwowej będą oczekujące osoby.
 10. CDOR nie jest firmą turystyczną i nie prowadzi działalności gospodarczej (CDOR nie zarabia na rekolekcjach oazowych), dlatego nie ma możliwości otrzymania faktury lub uproszczonego rachunku za pobyt na rekolekcjach. 
 11. Osoba odpowiedzialna za Centralną Diakonię Oaz Rekolekcyjnych, wyznaczona przez Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie, ma prawo podejmować decyzje dotyczące rekolekcji oazowych (szczególnie w nieujętych w niniejszym regulaminie) oraz dotyczące zakwalifikowania uczestników - według własnego rozeznania i nie musi ujawniać wszystkich powodów swoich decyzji.
   
© OAZA.PL/CDOR