ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie” moich danych osobowych i/lub danych osobowych mojego dziecka, którego jestem przedstawicielem ustawowym, w celach informacyjnych i formacyjnych Ruchu Światło-Życie. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 5 pkt 7 Dekretu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana (i ewentualnie dziecka, którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym) danych osobowych jest Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”, z siedzibą w Krościenku n. Dunajcem, ul. ks. Franciszka Blachnickiego 25; w zakresie dotyczącym działania Centralnej Diakonii Rekolekcyjnej Ruchu odpowiedzialną jest Joanna Malinowska;
 2. Pani/Pana (i ewentualnie dziecka, którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym) dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazywania informacji oraz w celach formacyjnych Ruchu Światło-Życie;
 3. Podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda;
 4. Odbiorcą Pani/Pana (i ewentualnie dziecka, którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym) danych osobowych jest Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych, która organizuje rekolekcje oazowe z ramienia Stowarzyszenia “Diakonia Ruchu Światło-Życie”;
 5. Pani/Pana (i ewentualnie dziecka, którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym) dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. Pani/Pana (i ewentualnie dziecka, którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym) dane osobowe będą przechowywane do czasu otrzymania informacji o zakończeniu formacji w Ruchu Światło-Życie uczestnika rekolekcji lub do czasu odwołania zgody na ich przechowywanie;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 9. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przyjęcia zgłoszenia uczestnika na rekolekcje oazowe oraz do podjęcia dalszej formacji w Ruchu Światło-Życie prowadzonej przez Stowarzyszenie "Diakonia Ruchu Światło-Życie".

 

organizowanych przez Centralną Diakonię Oaz Rekolekcyjnych

 1. Oaza wakacyjna jest formą rekolekcji Ruchu Światło-Życie, czyli miejscem odnowy życia chrześcijańskiego i budowania Żywego Kościoła. Podstawowym jej celem jest pogłębienie wiary poprzez formację chrześcijańską.
 2. Rekolekcje oazowe w całości mają charakter religijny, a nie wypoczynkowy lub rekreacyjny. Codziennymi punktami programu rekolekcji są: modlitwa osobista i wspólnotowa, Eucharystia oraz spotkania w małych grupach. Element formacyjny stanowią również wycieczki, wspólny wypoczynek oraz cisza nocna. Każdy uczestnik przed wyjazdem powinien zostać o tym poinformowany i zaakceptować taką formę spędzania czasu – składając swój podpis we właściwym miejscu karty oazowej (dotyczy to również uczestników niepełnoletnich). 
 3. Rekolekcje oazowe, w których dopuszczony jest udział osób niepełnoletnich, zgłaszane są do właściwego Kuratorium Oświaty i tylko z tego powodu niekiedy nazywane są wypoczynkiem lub koloniami – wyłącznie ze względu na wymogi prawa państwowego. Młodzieżą opiekują się moderatorzy i animatorzy, tworzący diakonię Oazy. Spełniają oni warunki wymagane przez prawo państwowe dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Rekolekcje są organizowane w ośrodkach spełniających wymogi Straży Pożarnej i Sanepidu. Uczestnikom zapewniamy noclegi w pokojach wieloosobowych, pełne wyżywienie oraz ubezpieczenie.
 4. Pierwszy dzień oazy jest dniem zjazdu, a ostatni rozjazdu z oazy wakacyjnej – należy przestrzegać zasady, żeby nie spóźniać się na rekolekcje, ani też nie wyjeżdżać z nich wcześniej. Pierwszy i ostatni dzień rekolekcji mają szczególne znaczenie dla właściwego przeżycia oazy rekolekcyjnej. Ze względu na specyfikę programu nie przewiduje się odwiedzin na którymkolwiek stopniu rekolekcji.
 5. Uczestnik oazy rekolekcyjnej jest: życzliwy, uprzejmy, radosny, uczciwy, empatyczny, taktowny oraz uczynny – chętnie pomaga innym, szczególnie młodszym i słabszym; jest koleżeński, kulturalny, punktualny, zaradny, aktywny. 
 6. Uczestnik oazy szanuje wychowawców, animatorów, osoby starsze oraz pozostałych uczestników oazy. Dba o dobre imię Ruchu Światło-Życie.
 7. Rekolekcje oazowe, jako forma pogłębiania życia duchowego, wymagają zachowywania ciszy, dlatego nie wolno zabierać na nie sprzętu multimedialnego, m.in. odtwarzaczy muzycznych, głośników, laptopów, tabletów, gier elektronicznych, konsoli itp. Telefony komórkowe można zabrać jedynie na własną odpowiedzialność. Na korzystanie z telefonu będzie wyznaczony czas – wyłącznie w celu kontaktowania się z najbliższymi. Numer kontaktowy do moderatora prowadzącego oazę znajduje się w karcie oazowej.
 8. Uczestnik ma prawo do:
  • bezpieczeństwa w czasie trwania oazy rekolekcyjnej;
  • zgłaszania wszelkich uwag i propozycji do moderatorów oazy rekolekcyjnej w sprawach życia codziennego i organizacji zajęć programowych poprzez swojego animatora, jeżeli dotyczą całej oazy, jeśli zaś dotyczą grupy – bezpośrednio do animatora;
  • bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych o każdej porze dnia i nocy do swojego animatora, ratownika medycznego, pielęgniarki itp. lub moderatora;
  • korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętu oazowego przeznaczonego dla uczestników – na zasadach określonych przez moderatora lub animatora;
  • aktywnego uczestnictwa w zajęciach własnej grupy;
  • brania udziału we wszystkich punktach programu oraz aktywnego uczestnictwa we wszelkich organizowanych na oazie zajęciach;
  • korzystania z telefonu w wyznaczonym czasie, określonym przez moderatora. 
 9. Uczestnik zobowiązany jest do:
  • zachowywania religijnego charakteru rekolekcji oazowych, m.in. poprzez zaangażowanie w liturgię i modlitwę;
  • przebywania na terenie ośrodka oazowego i jego otoczenia pod opieką wychowawcy (animatora); nie wolno mu oddalać się poza ten teren bez opieki wychowawcy grupy;
  • wykonywania poleceń moderatora oazy i swojego animatora;
  • przestrzegania planu dnia;
  • posługi w grupie dyżurnej, podejmowania drobnych prac na rzecz wspólnoty oazowej – pod nadzorem osób dorosłych;
  • przestrzegania regulaminu jadalni;
  • szanowania mienia we wszystkich pomieszczeniach oraz salach, znajdujących się w nich mebli, sprzętu oraz innego wyposażenia; wszelkie usterki i awarie należy niezwłocznie zgłosić do moderatora; za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika ponosi on pełną odpowiedzialność prawną i finansową (lub w jego imieniu rodzice/opiekunowie prawni);
  • dbania o czystość i porządek w użytkowanych pomieszczeniach, sypialniach oraz w całym otoczeniu ośrodka, w którym odbywa się oaza;
  • przestrzegania zasad i układania prawidłowych relacji z innymi osobami, kultury słowa i zachowania zgodnie z uznanymi zasadami wychowawczymi w taki sposób, aby nie powodować jakiejkolwiek szkody materialnej oraz zagrożenia dla zdrowia i życia swojego oraz innych osób;
  • poszanowania rzeczy własnych oraz własności innych uczestników;
  • dostosowania się do zaleceń lekarza i/lub ratownika medycznego, pielęgniarki;
  • przestrzegania przepisów: BHP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego; poruszania się po drogach i w pojazdach transportu zbiorowego; bezpiecznego przejazdu środkami komunikacji; bezpiecznych wypraw turystyczno-krajoznawczych i górskich; bezpiecznego przebywania na boisku i hali sportowej; kąpieli;
  • przestrzegania zasad higieny i stosowania się do regulaminu oraz zaleceń dotyczących przeciwdziałania oraz rozprzestrzeniania się COVID-19;
  • przestrzegania zasad bezpieczeństwa, informowania wychowawców o złym samopoczuciu, wszelkich problemach, zauważonych usterkach i nieprawidłowościach, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia własnego i innych uczestnik ma obowiązek natychmiast poinformować o tym animatora lub moderatora.
 10. Zabrania się stosowania jakiejkolwiek formy przemocy słownej, psychicznej i fizycznej. 
 11. W czasie rekolekcji obowiązuje całkowity zakaz używania papierosów (również e-papierosów), alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych i innych używek. W przypadku nieprzestrzegania tego zakazu uczestnik zostaje natychmiast wydalony z rekolekcji oazowych.
 12. Wydalenie uczestnika z rekolekcji odbywa się również w przypadku nagminnego łamania przez niego regulaminu, po wcześniejszych upomnieniach i informacjach skierowanych do uczestnika oraz jego rodziców. W przypadku wydalenia osób niepełnoletnich rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do natychmiastowego odebrania uczestnika z miejsca zakwaterowania – w ciągu 12 godzin od informacji o wydaleniu. Zarówno w przypadku wydalenia z rekolekcji oazowych, jak i w razie konieczności wcześniejszego wyjazdu, rodzice niepełnoletniego uczestnika odbierają go z rekolekcji osobiście, podpisując stosowne oświadczenie.
 13. W przypadku niepełnego pobytu na rekolekcjach nie wynikającego z winy Organizatorów uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów rekolekcji.
 14. Organizatorzy nie sprawują pieczy nad mieniem uczestnika w trakcie trwania rekolekcji, w szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe (pieniądze, biżuteria, sprzęt elektroniczny, itp.) – poza oddanymi animatorom do depozytu.
 15. Każdy wyjeżdżający na rekolekcje powinien ze sobą zabrać: Pismo Święte, różaniec, a także: przybory toaletowe, okrycie przeciwdeszczowe, ubranie dostosowane do różnej pogody, nakrycie głowy, obuwie na dłuższe wycieczki piesze (koniecznie „rozchodzone”), lekkie buty, kapcie, odświętny strój do kościoła (dziewczęta zabierają spódnice/sukienki – za kolana, chłopcy długie spodnie i koszule oraz alby lub komże – jeśli posiadają). Dobrze jest zabrać instrument muzyczny (jeśli uczestnik na jakimś gra), śpiewniki, zeszyt do notatek i przybory do pisania. Szczególnie należy pamiętać o zabraniu: kserokopii książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień (jeśli na karcie oazowej nie wpisano szczepień), legitymacji szkolnej/studenckiej (osoby pełnoletnie dodatkowo dowodu osobistego), opaski odblaskowej oraz odpowiedniej ilości leków, które zostały wpisane w karcie jako używane stale, wraz z opisem ich używania.
 16. Podpisując kartę oazową, rodzice/opiekunowie prawni zgadzają się na natychmiastowe udzielenie lub zapewnienie uczestnikowi pierwszej pomocy i dalszej opieki w razie nieszczęśliwego wypadku, przeciwdziałanie ujemnym skutkom wypadku i podjęcie innych niezbędnych środków, a także transport, wykonywanie zabiegów diagnostycznych, lekarskich, na ewentualne leczenie szpitalne i operacje w przypadku zagrożenia życia dziecka. Za każdym razem prowadzący oazę informują o stanie zdrowia dziecka telefonicznie. Rodzice wyrażają również zgodę na przewożenie uczestnika do lekarza prywatnym samochodem, w razie konieczności.
 17. Uczestnicy pełnoletni posiadają te same prawa i obowiązki co uczestnicy niepełnoletni, stosują się do tych samych zasad i przestrzegają regulaminu.
 18. Podpisując kartę oazową, uczestnicy i rodzice deklarują, że zaznajomili się z regulaminem rekolekcji i go akceptują.

 

System nagród i kar w Oazie wakacyjnej

Nagrody wprowadza się za:

 • wzorowe przestrzeganie regulaminów i zaangażowanie w przeżywanie rekolekcji oazowych;
 • wzorowe wypełnianie powierzonych zadań;
 • realizację własnych inicjatyw i pomysłów, które ubogacają rekolekcje oazowe;
 • dobrowolną pomoc animatorom lub uczestnikom.

Nagrody:

 • pochwały i wyróżnienia od animatora grupy;
 • pochwały i wyróżnienia na forum oazy od moderatora;
 • listy gratulacyjne do rodziców ;
 • dyplomy i drobne upominki wręczane na zakończenie oazy.

Kary wprowadza się za:

 • nieprzestrzeganie regulaminów oazy;
 • zachowanie i postępowanie zagrażające życiu i bezpieczeństwu własnemu lub innych uczestników oazy;
 • aroganckie zachowanie wobec wychowawców, kolegów oraz innych osób;
 • agresję słowną i przemoc wobec kolegów i koleżanek;
 • palenie papierosów, spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków lub innych używek.

Stosowane kary:

 • upomnienie animatora;
 • upomnienie na forum przez moderatora;
 • odsunięcie od wybranych zajęć;
 • praca społeczna na rzecz oazy;
 • powiadomienie rodziców o niewłaściwym zachowaniu;
 • wydalenie z oazy.
 1. Rekolekcje oazowe dostosowane są do wieku oraz przebytej drogi rozwoju wiary. Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych (dalej CDOR) organizuje następujące rekolekcje ogólnopolskie:
  • Oaza Nowego Życia I stopnia (ONŻ I st.) – po klasie I szkoły średniej i starsi (najlepiej po przeżyciu OE);
  • Oaza Nowego Życia II stopnia (ONŻ II st.) – po przeżyciu ONŻ I st. i formacji w ciągu roku właściwej dla danego etapu;
  • Oaza Nowego Życia III stopnia (ONŻ III st.) – po przeżyciu ONŻ II st. i formacji w ciągu roku właściwej dla danego etapu;
  • inne rekolekcje specjalistyczne.
 2. Zasadniczo CDOR organizuje rekolekcje dla osób pełnoletnich, chyba, że w formularzu zapisów istnieje informacja o możliwości zapisania się również osób niepełnoletnich. Osoby niepełnoletnie mogą być zapisane jedynie przez rodziców/opiekunów prawnych.
 3. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia na rekolekcje oazowe nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na rekolekcje oazowe i wpisaniem na listę uczestników. Podstawowym warunkiem zakwalifikowania uczestnika na rekolekcje oazowe jest zgoda moderatora wspólnoty/diecezji, w której uczestnik przeżywa swoją formację oazową. Dopiero na drugim miejscu w decyzji o przyjęciu na rekolekcje jest kolejność zgłoszeń oraz wpłacenie zaliczki w wysokości określonej w formularzu zapisów.
 4. Po otrzymaniu i pozytywnym zweryfikowaniu zgłoszenia CDOR wyśle do zgłaszającego email z pełną kartą oazową oraz numerem konta do wpłacenia zaliczki. Kartę należy jak najszybciej wydrukować, podpisać we wszystkich wskazanych miejscach (rodzice/opiekunowie prawni, uczestnik oraz moderator miejscowej wspólnoty), zeskanować (zrobić zdjęcie) oraz wysłać na zwrotny adres email CDORu, co wraz z wpłatą zaliczki jest ostatecznym potwierdzeniem udziału w rekolekcjach oazowych. Kartę oazową w formie papierowej należy koniecznie zabrać ze sobą na rekolekcje oazowe i przekazać ją moderatorom w dniu przyjazdu.
 5. Karta oazowa, inaczej karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku, jest bardzo ważnym dokumentem wymaganym przez prawo państwowe. Podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego należy dokładnie wpisać dane osobowe, informacje o stanie zdrowia, przebytej formacji oazowej, a na wydrukowanej karcie  złożyć wymagane podpisy – rodzica/opiekuna prawnego, uczestnika oraz moderatora własnej wspólnoty oazowej! Źle wypełniona/podpisana karta może być powodem odrzucenia zgłoszenia.
 6. Zaliczka zakwalifikowanego uczestnika zasadniczo jest bezzwrotna, poza sytuacją w której rekolekcje zostaną odwołane przez organizatora. Pozostała część kwoty może być przelana na konto (w takim terminie, aby w dniu rozpoczęcia rekolekcji dotarła na konto) lub przekazana w gotówce (w dniu rozpoczęcia rekolekcji). 
 7. Koszt każdych rekolekcji oazowych jest podany w formularzu zapisów. W ramach kosztów rekolekcji zagwarantowane są: zakwaterowanie i pełne wyżywienie (trzy posiłki dziennie) w ośrodku rekolekcyjnym, przejazd środkami transportu w ramach realizacji programu rekolekcji, wejściówki i bilety do miejsc związanych z realizacją programu rekolekcji, ubezpieczenie NNW. Kwota wyznaczona przez organizatorów nie zawiera opłaty za dojazd na miejsce rekolekcji oraz powrót. 
 8. Osoby zgłoszone i pozytywnie zweryfikowane, dla których nie wystarczy miejsc, zostaną o tym poinformowane i wpisane na listę rezerwową.
 9. Kartę oazową wraz z zaliczką należy przesłać wg powyższych zasad najpóźniej 21 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem rekolekcji. Nieprzekazanie karty i/lub zaliczki w terminie może spowodować skreślenie z listy uczestników, szczególnie jeśli na liście rezerwowej będą oczekujące osoby.
 10. CDOR nie jest firmą turystyczną i nie prowadzi działalności gospodarczej (CDOR nie zarabia na rekolekcjach oazowych), dlatego nie ma możliwości otrzymania faktury lub uproszczonego rachunku za pobyt na rekolekcjach. 
 11. Osoba odpowiedzialna za Centralną Diakonię Oaz Rekolekcyjnych, wyznaczona przez Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie, ma prawo podejmować decyzje dotyczące rekolekcji oazowych (szczególnie w nieujętych w niniejszym regulaminie) oraz dotyczące zakwalifikowania uczestników - według własnego rozeznania i nie musi ujawniać wszystkich powodów swoich decyzji.
   
© OAZA.PL/CDOR