ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie” moich danych osobowych i/lub danych osobowych mojego dziecka, którego jestem przedstawicielem ustawowym, w celach informacyjnych i formacyjnych Ruchu Światło-Życie. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 5 pkt 7 Dekretu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana (i ewentualnie dziecka, którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym) danych osobowych jest Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”, z siedzibą w Krościenku n. Dunajcem, ul. ks. Franciszka Blachnickiego 25; w zakresie dotyczącym działania Centralnej Diakonii Rekolekcyjnej Ruchu odpowiedzialną jest Joanna Malinowska;
  2. Pani/Pana (i ewentualnie dziecka, którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym) dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazywania informacji oraz w celach formacyjnych Ruchu Światło-Życie;
  3. Podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda;
  4. Odbiorcą Pani/Pana (i ewentualnie dziecka, którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym) danych osobowych jest Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych, która organizuje rekolekcje oazowe z ramienia Stowarzyszenia “Diakonia Ruchu Światło-Życie”;
  5. Pani/Pana (i ewentualnie dziecka, którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym) dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  6. Pani/Pana (i ewentualnie dziecka, którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym) dane osobowe będą przechowywane do czasu otrzymania informacji o zakończeniu formacji w Ruchu Światło-Życie uczestnika rekolekcji lub do czasu odwołania zgody na ich przechowywanie;
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  9. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przyjęcia zgłoszenia uczestnika na rekolekcje oazowe oraz do podjęcia dalszej formacji w Ruchu Światło-Życie prowadzonej przez Stowarzyszenie "Diakonia Ruchu Światło-Życie".
   
© OAZA.PL/CDOR