Chrześcijanin w świecie cyfrowym

Setna rocznica urodzin czcigodnego sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie, inicjatora Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, założyciela Chrześcijańskiej Służby Wyzwole­nia Narodów, a dla większości z nas po prostu Ojca jest czasem świętowania i radości. Trwając w postawie wdzięczności Bogu za ks. Franciszka Blachnic­kiego i za dobro, które dzięki niemu stało się udziałem wielu ludzi, na nowo zachwycamy się pięknem i dynamizmem jego życia. Odkrywamy, jak aktual­ne jest to, czego nauczał. Warto na nowo zachwycić się pięknem i dynami­zmem jego życia, od­kryć, jak aktualne jest to, czego nauczał. Zachęcamy do przeczytania świadectw osób, które dzielą się tym, co zawdzięczają ojcu Fran­ciszkowi Blachnickiemu. Wypowiedzi te potwierdzają, że charyzmat światło-życie jest wciąż aktualny i potrzebny współczesnemu człowiekowi.

Świat, w którym żyjemy to w znacznej mierze świat cyfrowy. Świat ten to wielkie możliwości, które rysują się przed człowiekiem, ale też nowe zagroże­nia, o których w swoim nauczaniu wiele mówi papież Franciszek. Dziś na no­wo możemy czytać słowa ks. Franciszka Blachnickiego o osobistej suwerenno­ści, tak by nie gubić się w globalnej sieci połączeń i zachować wewnętrzną wolność. W bloku tematycznym poświęconym światu cyfrowemu koncentruje­my się na możliwościach, które istnieją dzisiaj, o ile ze współcze­snych narzę­dzi komunikacji korzysta się we właściwy sposób i traktuje je ja­ko narzędzie spotkania drugiego człowieka na płaszczyźnie miłości i wzajem­nego zrozu­mienia. Internet może stać się narzędziem i środowiskiem ewange­lizacji. Ist­niejące i rozwijające się w przestrzeni internetowej grupy chrześci­jan dają świadectwo wierności Jezusowi. Chrześcijanin w świecie, również tym cyfro­wym, powinien zatem swoją postawą wzbudzać namysł i zastano­wienie wśród innych użytkowników internetu. Stanie się tak wówczas, gdy zachowa wolność w stosunku do wirtualnej rzeczywistości i będzie głosił w  niej realne­go Jezusa Chrystusa, który pozostaje ten sam na wieki.

Monika Tataradzińska

———————————————————

„Wieczernik”
http://www.wieczernik.oaza.pl/
http://www.facebook.com/wieczernik.pismo
os. Stare Żegrze 32/5
61-249 Poznań
tel. 61 879 77 69
wieczernik@oaza.pl
zamówienia i prenumerata:
http://www.wieczernik.oaza.pl/zamow_prenumerate
tel. 61 862 53 73
prenumerata@wieczernik.oaza.pl
cena jednego egzemplarza: 7 zł (+ koszt przesyłki)
cena jednego egzemplarza w wersji eletronicznej: 6 zł

—————————————————————-

SPIS TREŚCI

Wezwania

  • Droga życia Założyciela Ruchu Światło-Życie – Dar całkowity
  • ks. Franciszek Blachnicki – Jak być wolnym
  • świadectwa – Wszystko

Temat numeru

Na drodze ucznia

Z daleka i z bliska

Chwile

Felietony

  • Siódmy aniołZostaną relacje
  • Wszystkie barwy nadziei – Barwy Bożej chwały