Kongregacja o wspólnotach dorosłych

W dniach 16-18 listopada 2018 roku, w Krościenku nad Dunajcem, odbyła się Kongregacja Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”, która zgromadziła ponad 100 uczestników, reprezentujących 31 diecezji polskich oraz Ruch na Ukrainie, Słowacji i w Niemczech. Spotkanie rozpoczęliśmy w piątek wieczorem, od Eucharystii przy grobie Ojca Franciszka, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Waldemar Maciejewski, moderator diecezjalny archidiecezji katowickiej. Zachęcał do otwartości na słowo Boże i gotowości na przyjście Pana „tu i teraz”, w sytuacji naszego Ruchu AD 2018. Po Eucharystii weszliśmy w modlitwę do Ducha Świętego, prowadzoną przez ks. Jerzego Krawczyka, moderatora diecezjalnego archidiecezji lubelskiej. Przyzywaliśmy mocy Ducha, uwielbialiśmy Imię Boże i modliliśmy się za siebie nawzajem. Mroźny sobotni poranek 17 listopada przywitaliśmy Eucharystią z Jutrznią, również u grobu Ojca. Tej liturgii przewodniczył moderator diecezjalny archidiecezji przemyskiej, ks. Marcin Koperski, który w homilii nawiązał do Ewangelii o natrętnej wdowie, podkreślając wartość wytrwałej modlitwy w życiu chrześcijanina.

Wszystkie sesje były prowadzone przez obecną parę krajową Domowego Kościoła, Katarzynę i Pawła Maciejewskich. Pierwsza sesja przedpołudniowa rozpoczęła się modlitwą do Ducha Świętego, przywitaniem i przedstawieniem uczestników Kongregacji, powołaniem prezydium i komisji skrutacyjnej oraz przyjęciem regulaminu obrad. W trakcie tej sesji wygłoszone zostały dwa referaty: „Parafia jako środowisko formacyjne” (ks. Maciej Krulak, odpowiedzialny za Centralną Diakonię Ewangelizacji i przedstawiciel sekretariatu merytorycznego Kongregacji) i „Przedstawienie sytuacji wspólnot dorosłych w świetle nadesłanych ankiet” (Urszula Pohl, odpowiedzialna za Centralną Diakonię Oaz Rekolekcyjnych i odpowiedzialna za sekretariat merytoryczny Kongregacji). Referat pierwszy przypominał etapy drogi katechumenalnej w Ruchu (etap ewangelizacji, deuterokatechumentu i diakonii), ze wskazaniem na ich zastosowanie w posoborowym modelu parafii według Ojca Blachnickiego. Referat drugi podsumowywał wyniki ankiet, oprócz danych liczbowych uwzględniając wyłaniające się z nich dwa podstawowe typy wspólnot dorosłych (grupy wzrostu dla animatorów/członków diakonii oraz grupy powstałe po ewangelizacji, złożone przede wszystkim z nowych osób) oraz omawiając główne, powtarzające się problemy sygnalizowane przez respondentów. Kolejnym punktem programu była praca w grupach, nakierowana na refleksję nad tym, kto może przynależeć do wspólnot dorosłych w Ruchu (ze szczególnym akcentem na casus osób żyjących w związkach niesakramentalnych oraz małżeństw sakramentalnych formujących się poza Domowym Kościołem); w jaki sposób włączać te wspólnoty w życie parafii, rejonu i diecezji; jakie materiały są adekwatne dla formacji dorosłych w Ruchu. Spotkanie w grupach stało się również okazją do dzielenia się różnorodnymi doświadczeniami.

Na początku sesji popołudniowej wystąpił Aleksander Bańka (Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej w Tychach), krótko prezentując wizję formacyjną Centrum jako propozycję formacji Ruchu adresowaną do dorosłych. Następnie relatorzy przedstawili wnioski z grup, po czym wywiązała się wielowątkowa dyskusja. Tę część spotkania zakończyliśmy Nieszporami, którym przewodniczył ks. Jacek Herma, moderator Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie w Carlsbergu.

Sesja wieczorna miała charakter wyborczy. Uczestnicy Kongregacji należacy do Stowarzyszenia wybrali 3 delegatów Kongregacji do Centralnej Diakonii Jedności. Zostali nimi: ks. Jarosław Gąsiorek, moderator krajowy Ruchu Światło-Życie na Ukrainie; Robert Derewenda, dyrektor Instytutu im. ks. Franciszka Blachnickiego; ks. Aleksander Suchocki, wieloletni były moderator diecezjalny diecezji łomżyńskiej. Dokonało się również głosowanie dotyczące wyboru logotypów Ruchu, które nie zostało jednak uwieńczone żadną decyzją (podobnie jak jego powtórzenie w niedzielę). Po zakończeniu tej sesji miało miejsce spotkanie CDJ, natomiast pozostali delegaci uczestniczyli w modlitwie wieczornej.

Niedzielna sesja przedpołudniowa rozpoczęła się przedstawieniem propozycji wytycznych do dalszej pracy, przygotowanych przez sekretariat merytoryczny Kongregacji, oraz dyskusją nad tymi propozycjami, w połączeniu z przedstawieniem wolnych wniosków. Podsumowania Kongregacji dokonał ks. Marek Sędek, moderator generalny Ruchu. Nasze ostatnie spotkanie miało miejsce znowu przy grobie Ojca – na Eucharystii parafialnej, której przewodniczył ks. Piotr Główka, moderator diecezjalny diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie. Kazanie wygłosił zaproszony do parafii Dobrego Pasterza w Krościenku o. Robert Pyłypczuk, franciszkanin z Żytomierza, przybliżając postać swojego współbrata, Martyniana Wojciecha Darzyckiego, misjonarza i męczennika za wiarę  (http://www.bernardyni.ofm.pl/info/martynian.htm)

Dalsza praca nad wytycznymi będzie prowadzona przez sekretariat merytoryczny we współpracy z moderatorem generalnym, a jej ostateczny rezultat zostanie przedstawiony na najbliższej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie w Częstochowie.

Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych podejmie w tym roku formacyjnym próbę koordynacji 15-dniowych rekolekcji wakacyjnych dla dorosłych. W tym celu prosimy o kontakt, zarówno osoby organizujące takie rekolekcje, jak i te, które chcą w nich uczestniczyć: cdor@oaza.pl