Wskazania dotyczące zarządzania środkami materialnymi w Ruchu Światło-Życie

Środki materialnie znajdujące się w dyspozycji Ruchu Światło-Życie służą do realizacji misji Ruchu zgodnie z jego charyzmatem. Osoby sprawujące zarząd nad środkami materialnymi zobowiązane są do szczególnej troski o powierzone im dobra ze starannością dobrego gospodarza.

Ponieważ Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie funkcjonuje jako publiczna osoba prawna – podmiot erygowany przez Konferencję Episkopatu Polski – dlatego należy stosować się do przepisów prawa kanonicznego i przepisów wydawanych przez Konferencję Episkopatu Polski oraz do przepisów prawa obowiązującego w Polsce w stosunku do kościelnych osób prawnych, co wynika z odpowiednich ustaw i Konkordatu. Zgodnie z tymi regulacjami KEP otrzymuje regularnie sprawozdania finansowe i w razie potrzeby udziela stosownych pozwoleń. 

W zarządzie środkami materialnymi należy troszczyć się o realizację zasady solidarności. W myśl tej wskazanej przez Założyciela zasady wszyscy czują się współodpowiedzialni za posługę wszystkich, chociaż w ramach organizacji pracy każdy ma wyznaczone swoje zadania. Pracę diakonii prowadzi się więc zawsze w duchu wzajemnego zainteresowania, zrozumienia i wspomagania się diakonii różnego rodzaju i poziomu. Środki pochodzące z wpłat celowych powinny być przeznaczone na sfinansowanie celów, na które zostały przeznaczone. Zarząd środkami materialnymi powinna cechować przejrzystość.

Moderatorzy i odpowiedzialni Ruchu mogą korzystać ze środków będących w dyspozycji wspólnoty, za którą są odpowiedzialni na pokrycie zwykłych wydatków związanych z pełnieniem przez nich posługi. Przy wydatkach nadzwyczajnych powinni uzyskać zgodę swojej diakonii oraz moderatora Ruchu Światło-Życie odpowiedniego szczebla.

Osoby sprawujące odpowiedzialność na wszelkich szczeblach Ruchu składają regularne sprawozdania z zarządu środkami materialnymi – wobec moderatorów i odpowiedzialnych wyższego szczebla w terminach przez nich określonych oraz wobec wspólnoty, za którą są odpowiedzialni, przy czym moderatorzy i odpowiedzialni mogą w uzasadnionych wypadkach poprosić o również o dodatkowe sprawozdanie w innym terminie.

Zbiórki należy organizować zgodnie z przepisami prawa państwowego. Wszelkie zbiórki organizowane przez członków Ruchu winny być rozliczane po ich przeprowadzeniu – składając sprawozdanie zarówno wobec odpowiedzialnych Ruchu jak i wobec środowiska, w którym dana zbiórka została przeprowadzona – podając zebraną kwotę oraz sposób jej rozdysponowania.

Dobrą praktyką jest powoływanie osoby odpowiedzialnej za obsługę środków finansowych w określonym zakresie.

dokument przyjęty na X Kongregacji Diakonii Ruchu Światło-Życie, która odbyła się 9 września 2023 r. w Częstochowie