Akto sang Paghalad sang Light Life Movement sa kay Maria nga Putli, Iloy Sang Simbahan

Putli nga Maria, Iloy sang Simbahan,

Kami nga nagatipon,mapinasalamaton nga nagadumdum sang imo pag-atipan sa mga hilikuton sang “Oasis” sang buhi nga Simbahan.

Ginapahayag namon, salamat sa imo Iloynon nga gugma,ang nahauna nga “Oasis” Movement” nga gintugyan sa imo panabang, nagtubo kag nangin “Light Life Movement”.

Ginapahayag namon nga ang paghatag nimo sang imo bug-os nga kaugalingon kay Kristo sing may lubos nga paghigugma,amo ang gingikanan sang Iloynon nga pagtubo sang kataohan sang Dios. Bangud ikaw ang putli nga nobya sang Pulong, kag nag-upod ikaw sing may lubos nga gugma sa tiilan sang Krus, ikaw ang nangin Iloy sang buhi nga Simbahan.

Kami dugang nga nagapahayag nga ang pag-upod sa imo sa pagkamatutom kay Kristo , amo ang nagahatag kabuhi kag pagtubo sang balaan nga Iloy sang Simbahan.Ang Simbahan mangin balaan nga Iloy sang Simbahan kon kaupod nimo ang iya mga katapo kag mangin katulad nimo nga Nobya  nga magasimba sa Ginu-o nga may pagtuo kag paghigugma.

Nagatuo kami nga ang bilog nga hilikuton sang Oasis, nasandig sa sin inga misteryo nga ang iya handom amo  nga ang mga katapo dire magtubo sa sining panimu-ot, nga nagahatag sang iya bug-os nga kaugalingon bilang dulot sa kay Kristo kag sa bug-os  nga kataohan.

Nagatuo kami nga ining panimu-ot amo ang ginhalinan sang bag-o nga kabuhi, kag ginasalig namon nga ini nga hilikuton sa imo kag kabay nga batunon mo ini kag kabigon nga imo mga hilikuton

Nagatu-o gid kami nga kami mahimo nga “ Oasis sang buhi nga Simbahan kon kami, naga-isa sa imo nga may panimu-ot sang pag-alagad kag paghalad kay Kristo sa Iya Simbahan.

Gani nagapangayo kami nga imo batunon nga Imo ang naghatag sang ila bug-os nga kabuhi: kag kusog sa Diakoniya sang Light life Movement.

Batuna ang tanan, labi na ang “ moderators kag animators nga nag-alagad para mapatukod ang buhi nga komunidad sang Simbahan.

Batuna ang tanan nga nagtapos sang ila “ Oasis Retreat” kag naghatag sang ila nga panaad sa imo mga kamot kag ihatag sa ila ang  grasya sa pagkamatutom.

Maria nga putli , Iloy sang Simbahan, kabay ikaw man mangin – Iloy sang mga hilikuton sang Oasis kag  Light Life Movement.

Amen.