Najważniejsze daty i wydarzenia z życia ks. Wojciecha Danielskiego

10 kwietnia 1935 – urodziny w Milanówku k. Warszawy, w rodzinie Ireny i Władysława Daniel-Danielskich

1951-56 – Alumn Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

1951 – Matura w Gimnazjum Fundacji Górskich w Warszawie.

1956-60 – Studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Praca magistersko-licencjacka „Przedtrydenckie księgi liturgiczne diecezji polskich jako źródło do dziejów kultu św. Wojciecha. Studium źródłoznawczo-liturgiczne”.

1958 – 29 czerwca – święcenia kapłańskie.

1960-63 – Praca duszpasterska w Warszawie na pl. P Szembeka na Grochowie.

1963 – Od 1 lipca kapelan SS. Niepokalanej w Warszawie na ul. Idzikowskiego na Mokotowie.

1964 – Od 1 października praca naukowa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, asystent przy Katedrze Historii Kościoła w Średniowieczu.

1967 – 31 maja – Nadanie stopnia doktora teologii w zakresie historii Kościoła. Rozprawa doktorska: „Kult św. Wojciecha na ziemiach polskich w świetle przedtrydenckich ksiąg liturgicznych. Studium historyczno-liturgiczne”.

1967 W Paradyżu odbył się kurs dla kapłanów o odnowionej liturgii. Kurs przeprowadził Lubelski Zespół Liturgistów, w składzie którego byli również ks. Franciszek Blachnicki i ks. Wojciech Danielski.

1968-75 – wicedyrektor Konwiktu Księży Studentów KUL.

1968 – Adiunkt przy Katedrze Liturgiki Instytutu Teologii Pastoralnej KUL. Badania nad pełną inwentaryzacja przedtrydenckich rękopisów liturgicznych w zbiorach polskich: ustalenie 752 polskich rękopisów liturgicznych, w tym 395 ksiąg diecezjalnych oraz 357 kodeksów zakonnych rodzimych; a także 26 kodeksów diecezjalnych i 33 zakonnych o proweniencji niepolskiej.

Praca nad odnową liturgii w duchu Soboru Watykańskiego II. Udział w przekładach zreformowanych ksiąg liturgicznych (Chrzest Dzieci, Liturgia Godzin, Mszał Pawła VI, Liturgia Pogrzebu) i w korekcie pozostałych ksiąg liturgicznych, udział w redagowaniu Biuletynu Liturgicznego (od 1965r. ); współorganizowanie z ks. Blachnickim sympozjów pastoralno-liturgicznych w Krościenku nad Dunajcem, z ks. W. Schenkiem dorocznych spotkań dla Wykładowców Liturgiki Zakładów Teologicznych w Polsce. Ponadto:

1970-72 – Wykładowca w Diecezjalnym Instytucie Pastoralnej Formacji Duchowieństwa w Gorzowie Wielkopolskim.

1972 – Współpracownik Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

1970-75 – Wykładowca w Prymasowskim Studium Teologii Życia Wewnętrznego w Warszawie.

1978 – Członek Komisji Teologicznej przy Duszpasterstwie Służby Liturgicznej.

Bp Tadeusz Błaszkiewicz jako odpowiedzialny za Krajowe Duszpasterstwo Służby Liturgicznej powołał komisję, w skład której oprócz niego weszli ks. Stanisław Nagy (obecny kardynał), o. Augustyn Jankowski i ks. Wojciech Danielski. Komisja dokonała przeglądu materiałów formacyjnych ruchu oazowego i udzieliła im swej aprobaty.

1982-85 – Moderator Krajowy Ruchu Światło-Życie i Krajowy Duszpasterz Służby Liturgicznej. Pracę formacyjną w Ruchu prowadził według tematów: Ecclesia Mater – Mater Ecclesiae (1982), Nowy Człowiek (1983), Nowa Wspólnota (1984), Nowa Kultura (1985).

Ponadto członek Diecezjalnej Komisji Liturgicznej w Archidiecezji Warszawskiej oraz Komisji Episkopatu ds. Turystyki i Formacji Duchowieństwa; autor haseł (160) w Encyklopedii Katolickiej wydawanej przez KUL, od 1983 r. redaktor działu „Liturgika i hymnologia”; promotor i recenzent prac magisterskich i licencjackich; autor nieopublikowanej pracy habilitacyjnej „Rękopiśmienne agendy, benedykcjonały i pontyfikały w polskich zbiorach bibliotecznych”.

24 grudnia 1985 r. – śmierć w Warszawie.

za: „Świadek tajemnic Pana”, Lublin 1995;

oprac. Grażyna Wilczyńska

Historia Ruchu Światło-Życie w czasie posługi ks. Wojciecha jako moderatora krajowego

1981/82 przeprowadzone zostają Dni Wspólnoty dla moderatorek

1981-12-10 ks. Franciszek Blachnicki wyjeżdża z kraju (do którego już nie powraca z powodu stanu wojennego trwającego od 13 grudnia 1981)

1982-02-02 zastępcą nieobecnego w kraju ks. Franciszka Blachnickiego zostaje ks. Wojciech Danielski

1982-03-25 przejęcie ośrodka w Carlsbergu (Niemcy) gdzie powstaje „Marianum” – Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji; powstaje wydawnictwo Maksymilianum; zawiązuje się męska diakonia ruchu – Wspólnota Chrystusa Sługi

1982-05-28/31 udział diakonii z Marianum w Europejskim Kongresie Odnowy Charyzmatycznej w Strasburgu

1982-06-01 założono Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów

1982-06-13 VII Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych połączona z Centralną Oazą Matką w Krościenku; ks. Franciszek Blachnicki przesyła referat: „Tajemnica wielka w Chrystusie i w Kościele. Charyzmat maryjny Ruchu Światło-Życie”

1982-07-01 powstaje nowa forma szkolenia animatorów: Szkoła Animatora i Diakonii (SAD)

1982-07-01 przywrócono dawny pierwszy stopień oazy jako program Oazy Nowego Życia stopnia podstawowego

1982-08-27/29 Sympozjum w Carlsbergu: „Suwerenność wewnętrzna”; uchwalenie „Deklaracji Carlsberskiej”

1983-02-24 komunikat Konferencji Episkopatu Polski, który w kontekście ataków na osobę Założyciela brał poniekąd w obronę Ruch Światło-Życie

1983-02-25/27 VIII Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych w Częstochowie: Nowy Człowiek; publiczne wyrażenie opieki nad Ruchem przez biskupów diecezjalnych; przysłany referat ks. Franciszka Blachnickiego: „Ruch Światło-Życie jako pedagogia nowego człowieka”

1983-07-01 powstaje Kurs Oazowy dla Animatorów i Grup Modlitewnych (KODAM)

1983-08-26 nowy podział miejsc w których odbywają się Dni Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych

1983-10-18 Centralna Diakonia Ewangelizacji rozpoczyna pracę w Nieboczowach k. Raciborza

1983-10-23/24 przegląd piosenki oazowej w Stalowej Woli

1984-02-24/26 IX Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych: Nowa Wspólnota

1984-05-02 Konferencja Episkopatu Polski wyznaczyła na Krajowego Duszpasterza Służby Liturgicznej i Krajowego Moderatora Ruchu Światło-Życie ks. Wojciecha Danielskiego

1984-10-01 wznowiono Studium Formacji Pastoralno-Liturgicznej na KUL-u

1984-11-01 wznowiono spotkania w ramach „Koinonia”

1985-02-22/24 X Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych w Częstochowie: Nowa Kultura

1985-08-29/30 V Krajowa Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (w 25. rocznicę likwidacji Krucjaty Wstrzemięźliwości)

1985-12-24 śmierć ks. Wojciecha Danielskiego

1985-12-29/30 uroczystości pogrzebowe ks. Wojciecha Danielskiego; zwołana przez ks. biskupa Tadeusza Błaszkiewicza narada moderatorów diecezjalnych; propozycja, aby moderatorem krajowym został ks. Henryk Bolczyk

1986-01-24 Sympozjum: „Ks. Wojciech Danielski – człowiek, kapłan, liturgista”