Regulamin wyboru kandydatów na Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie

  1. Nie później niż osiem miesięcy przed upływem swej kadencji dotychczasowy Moderator Generalny podaje termin Kongregacji mającej dokonać wyboru kandydatów na Moderatora Generalnego.
  2. Nie później niż cztery miesiące przed wyznaczonym terminem wyboru Centralna Diakonia Jedności podejmuje uchwałę w sprawie delegatów na Kongregację Diakonii zgodnie z § 15 statutu.
  3. Kandydatów na Moderatora Generalnego ma prawo zgłosić każdy uczestnik Kongregacji.
  4. Kandydatów zgłasza się do Centralnej Diakonii Jedności — nie później niż na dwa miesiące przed wyznaczonym terminem wyboru.
  5. Po upływie zgłoszeń kandydatów CDJ zapytuje wszystkie zgłoszone osoby, czy wyrażają zgodę na kandydowanie i następnie sporządza listę kandydatów.
  6. Wyborom kandydatów na Moderatora Generalnego przewodniczy Biskup Delegat Konferencji Episkopatu Polski lub osoba przez niego delegowana.
  7. Każdego z trzech kandydatów, o których mówi § 10 ust. 2 statutu wybiera się w osobnych głosowaniach — najpierw pierwszego kandydata, potem drugiego, potem trzeciego.
  8. Dla dokonania wyboru wymagana jest w pierwszym głosowaniu większość 2/3 oddanych głosów; do dalszych głosowań stosuje się przepisy kan.119 n. 1 KPK. (§ 26 statutu)
  9. Wyłonione w wyniku powyższych głosowań trzy osoby zostają zaprezentowane Konferencji Episkopatu Polski za pośrednictwem Biskupa Delegata, celem mianowania Moderatora Generalnego na sześcioletnią kadencję.

Regulamin przyjęty przez IV Kongregację Diakonii Ruchu Światło-Życie, która odbywała się w dniach 20-22 października 2006 r. w Niepokalanowie.