Doposażenie Centrum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie

z przyjemnością informuje, iż otrzymała dofinansowanie na realizację projektu

Zachowanie i upowszechnienie dziedzictwa ks. Franciszka Blachnickiego – Wykończenie i doposażenie Centrum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Cel Projektu:

Zadanie polega na wykończeniu i doposażeniu Centrum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, będącego Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku nad Dunajcem. CKWC jest ośrodkiem szkoleniowo-edukacyjnym, która umożliwia prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów rekolekcji oazowych, realizujących program wychowawczo-profilaktyczny Ruchu Światło-Życie – Pedagogię Nowego Człowieka. Odpowiednie wyposażenie i wykończenie ośrodka jest warunkiem koniecznym do jego uruchomienia, i prowadzenia skutecznej i efektywnej działalności edukacyjno-wychowawczej, w warunkach spełniających współczesne wymagania komfortu użytkowania.

DOFINANSOWANIE 300 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 500 000,00 zł

21.08.2023 roku.

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na:

„Doposażenie Centrum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Krościenku nad Dunajcem. „

Pobierz załączniki:

Zapytanie Ofertowe Doposażenie Centrum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Krościenku nad Dunajcem. „doc- pobierz

Załącznik nr 5– Wzór Umowy na Doposażenie Centrum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Krościenku nad Dunajcem.– doc pobierz

Aktualizacja: 04.09.2023 r. godzina 12.45

1.       W dniu 04.09.2023 r. o godzinie 12.30 w siedzibie Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie w Krościenku nad Dunajcem przy ul. Blachnickiego 2, odbyło się otwarcie ofert na 

„Doposażenie Centrum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Krościenku nad Dunajcem. „, złożonych przez Wykonawców w terminie od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego (21.08.2023) zamieszczonego na stronie Internetowej Stowarzyszenia https://www.oaza.pl/

2.      W terminie składania ofert, tj. do dnia 04.09.2023 r. do godz. 12.00 wpłynęła 1 oferta.

3.     Ofertę złożyli następujący Wykonawcy

l.p.Nazwa WykonawcyAdres Siedziby WykonawcyWartość oferty nettoOkres gwarancji
1.ROPI Sp. Z o.o.Radarowa 9/12
02-137 Warszawa
420 000,00  zł netto (516 600,00 zł brutto)24 miesiące

4.       W związku z niewielkim przekroczeniem  środków przeznaczonych na realizację zadania, oferta została skierowana na spotkanie negocjacyjne zgodnie z podpunktem 17 ustępu VIII zapytania ofertowego.

5.       Żaden z uczestniczących w otwarciu przedstawicieli wykonawców nie wniósł sprzeciwu oraz nie miał żadnych uwag.

Aktualizacja: 04. 09. 2023 r. godzina 14.35

1. W  dniu 04.09.2023 r. o godzinie 13.30 odbyło się spotkanie  negocjacyjne zgodnie z podpunktem 17 ustępu VIII zapytania ofertowego. W wyniku przeprowadzonych rozmów oferent zaakceptował ostateczna wysokość złożonej oferty 406 504,06 netto (500 000,00 zł brutto).

2.   Zgodnie z zasadami opisanymi w Zapytaniu Ofertowym oferta została oceniona następująco:

l.p.Nazwa WykonawcyAdres Siedziby WykonawcyKryterium: Cena (C)Kryterium: Okres gwarancji (G)RAZEM
1.ROPI Sp. Z o.o.Radarowa 9/12
02-137 Warszawa
C=(500 000 / 500 000) x 80 pkt = 80,00 pkt24 miesiące G = 0 pkt80,00 pkt

Zgodnie z zasadami opisanymi w Zapytaniu Ofertowym Zamawiający wybiera firmę ROPI Sp. Z o.o.